De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Oude project- of vrijstellingsbesluiten niet meer bruikbaar onder Wabo

Oude project- of vrijstellingsbesluiten niet meer bruikbaar onder Wabo

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Geconstateerd is dat deze wet geen overgangsrecht bevat voor reeds verleende projectbesluiten en vrijstellingen waaraan geen bouwvergunning is gekoppeld. Dit heeft tot gevolg dat dergelijke projectbesluiten en vrijstellingen niet kunnen worden gebruikt bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De Minister heeft dit recentelijk ook bevestigd. Vermoedelijk zal deze omissie in de wet nog worden gerepa...
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd24 december 2010
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Geconstateerd is dat deze wet geen overgangsrecht bevat voor reeds verleende projectbesluiten en vrijstellingen waaraan geen bouwvergunning is gekoppeld. Dit heeft tot gevolg dat dergelijke projectbesluiten en vrijstellingen niet kunnen worden gebruikt bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De Minister heeft dit recentelijk ook bevestigd. Vermoedelijk zal deze omissie in de wet nog worden gerepareerd.Wabo

De Wabo integreert circa 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) tot één omgevingsvergunning. Deze vergunning vervangt onder meer de bouwvergunning. Indien een initiatiefnemer een bouwproject wenst te realiseren in strijd met het bestemmingsplan dan kan het bevoegd gezag (meestal het college van burgemeester en wethouders) de omgevingsvergunning toch verlenen indien de betreffende (bouw)activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Dit komt in feite neer op een projectbesluit op basis van de thans geldende Wet ruimtelijke ordening (Wro) of de daarvóór geldende zogenaamde “artikel 19 vrijstelling Wet op de Ruimtelijke Ordening” (WRO oud).

Kort na de inwerkingtreding van de Wabo heeft men in de praktijk ervaren dat de wet geen overgangsrecht bevat voor oude projectbesluiten en vrijstellingen waaraan geen bouwvergunning is gekoppeld. Géén overgangsrecht zou betekenen dat deze besluiten onder de Wabo niet meer kunnen worden gebruikt. Op dit punt zijn Kamervragen gesteld aan de Minister. In de beantwoording van deze Kamervragen bevestigt de Minister dat inderdaad niet is voorzien in overgangsrecht. Dat betekent dat een project- of vrijstellingsbesluit op basis waarvan nog geen bouwvergunning is verleend, niet kan worden toegepast voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Een soepele toepassing van het overgangsrecht, waardoor eerdere separate projectbesluiten en vrijstellingen alsnog bruikbaar blijven, is in strijd met de wet. Volgens de Minister is dit gebaseerd op een rechtstreekse vertaling van de wettekst.

Reparatiewetgeving

Uit de algehele beantwoording van de Kamervragen leiden wij af dat er sprake is van een omissie welke waarschijnlijk zal worden hersteld in de eerst volgende en meeromvattende reparatiewetgeving. Die gaat er ongetwijfeld aankomen om de kinderziektes in de Wabo ongedaan te maken.