1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Planschade Amsterdam; compensatie in natura na 10 jaar aanvaardbaar aanvaardbaar

Planschade Amsterdam; compensatie in natura na 10 jaar aanvaardbaar

Compensatie in natura van planschade: een voorbeeld waaruit blijkt dat planschade als gevolg van waardedaling ook na tien jaar nog kan worden gecompenseerd in natura.
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 21 juni 2021
Laatst gewijzigd 21 juni 2021

Verzoek om planschade wegens wegbestemmen raamprostitutie

De eigenaren van meerdere panden verzochten om vergoeding van planschade als gevolg van de waardevermindering van hun panden als gevolg van het bestemmingsplan “Herbestemmen Raambordelen binnenstad”. Dat bestemmingsplan was op 27 december 2012 in werking getreden. Als gevolg van dat bestemmingsplan was het gebruik van de panden voor raamprostitutie niet langer toegestaan.
De tegemoetkoming in planschade betrof een bedrag van € 324.000,-. Er was ook verzocht om compensatie van inkomensschade; dat verzoek was afgewezen.

Het college had een tegemoetkoming in planschade in de vorm van compensatie in natura toegekend. Daarbij had het college bepaald dat een bedrag van € 324.200,- (met rente) zou worden betaald als compensatie in natura niet mogelijk was. In het besluit van 17 april 2019 was bepaald dat de vervallen functie uiterlijk 31 juli 2022 weer in het bestemmingsplan zou worden opgenomen.
De rechtbank had daarover in beroep geoordeeld dat het college terecht het standpunt innam dat de compensatie daarmee anderszins was verzekerd.

In hoger beroep ging de discussie over de vraag of met het opnieuw bestemmen van 23 ramen de schade volledig anderszins was verzekerd. Het oude bestemmingsplan maakte namelijk mogelijk dat er 32 ramen voor raamprostitutie werden gebruikt. De Afdeling wijst er in haar uitspraak van 9 juni 2021 op dat op grond van de planregels moest worden uitgegaan van het aantal ramen dat ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in gebruik was. Dat waren er 23, en het college had dan ook terecht niet meer dan 23 ramen terugbestemd. Dat nieuwe bestemmingsplan was inmiddels onherroepelijk dus daarmee was volgens de Afdeling voldaan aan de in het besluit opgenomen voorwaarde dat uiterlijk 31 juli 2022 opnieuw zou worden voorzien in de prostitutiefunctie.

Commentaar: deze uitspraak is een voorbeeld van compensatie in natura die maar liefst tien jaar later zijn beslag kreeg. De uitspraak geeft geen duidelijkheid over in die periode mogelijk geleden inkomensschade, waarschijnlijk omdat de wegbestemde activiteiten in de periode tot de inwerkingtreding van het herstelplan zijn voortgezet.

Heeft u vragen over dit artikel of nadeelcompensatie/planschade? Neemt u contact op met Hanna Zeilmaker of Joske Hagelaars, de ervaren specialisten planschade en nadeelcompensatie van Dirkzwager.