1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. planschade breda passieve risicoaanvaarding niet benutten bouwmogelijkheden

passieve risicoaanvaarding bij planschade door niet benutten bouwmogelijkheden (gemeente Breda)

Als gevolg van de bestemming "groen" in een nieuw bestemmingsplan zijn de bebouwingsmogelijkheden van het perceel van Allibre komen te vervallen. In hoger beroep gaat het om de vraag of aan Allibre passieve risicoaanvaarding kan worden tegengeworpen. Eigenaar Allibre voerde aan dat de voorheen bestaande bouwmogelijkheden feitelijk niet konden worden gerealiseerd omdat het perceel sinds 2008 volledig door bebouwing is ingesloten, waardoor het perceel geen toereikende ontsluiting meer had.
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 09 mei 2018
Laatst gewijzigd 09 mei 2018

 

De Afdeling schetst in haar uitspraak van 9 mei 2018 (ECLI:NL:2018:RVS:1556) zoals gebruikelijk eerst het kader voor passieve risicoaanvaarding.
Dat kader heeft twee pijlers:
1. is sprake van passieve risicoaanvaarding;
2. zo ja, heeft de eigenaar concrete pogingen tot realisering van de bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden ondernomen.

1. Is sprake van passieve risicoaanvaarding?
Hiervoor is voldoende dat:
- bezien vanuit de positie van een redelijk denkende en handelende eigenaar,
- aanleiding bestond rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse zou gaan veranderen in een voor hem ongunstige zin.
- daarbij dient rekening te worden gehouden met concrete beleidsvoornemens:
   - die openbaar zijn gemaakt;
   - die geen formele status hoeven te hebben.

2. concrete pogingen tot realisering mogelijkheden oude plan?
In geval van vervallen bouwmogelijkheden bestaat een concrete poging tot planrealisering in het indienen van een bouwplan dat zodanig is uitgewerkt dat het zich laat beoordelen op passendheid binnen het bestemmingsplan en dat in beginsel past binnen de bestaande mogelijkheden van het bestemmingsplan.

De Afdeling verwijst naar haar overzichtsuitspraak 28 september 2016, onder 5.33-5.35 (ECLI:NL:RVS:2016:2582).

Beoordeling concrete pogingen
Niet in geschil is dat de planologische verandering vanaf 31 mei 2012 voor Allibre voorzienbaar was. Evenmin is in geschil dat Allibre in de periode 31 mei 2012 - 21 maart 2013 geen concrete pogingen heeft ondernomen om de bouwmogelijkheden onder het oude planologische regime te benutten. Het gaat hier om de verweer van de eigenaar dat van haar dergelijke pogingen niet konden worden verlangd, omdat het perceel niet meer kon worden ontsloten. De Afdeling maakt daar korte metten mee, omdat tussen de bebouwing een voldoende brede strook aanwezig is waarmee het perceel goed kon worden ontsloten. De planschade bleef dus voor haar risico.