De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Planschade Geldrop-Mierlo: geen grond om deskundigenbericht niet te volgen

Planschade Geldrop-Mierlo: geen grond om deskundigenbericht niet te volgen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de uitspraak van de rechtbank om planschade toe te kennen vernietigd. De rechtbank heeft ten onrechte het advies van de door haar benoemde deskundige niet gevolgd.De feitenEigenares van een perceel met vrijstaande woning heeft een aanvraag ingediend voor tegemoetkoming in de schade die zij stelt te hebben geleden als gevolg van de verleende vrijstelling voor de bouw van 99 appartementen, 11 stadswoningen, drie bruggen en 25 patiowoni...
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 02 juli 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de uitspraak van de rechtbank om planschade toe te kennen vernietigd. De rechtbank heeft ten onrechte het advies van de door haar benoemde deskundige niet gevolgd.

De feiten
Eigenares van een perceel met vrijstaande woning heeft een aanvraag ingediend voor tegemoetkoming in de schade die zij stelt te hebben geleden als gevolg van de verleende vrijstelling voor de bouw van 99 appartementen, 11 stadswoningen, drie bruggen en 25 patiowoningen. De vrijstelling betreft een vrijstelling van het bestemmingsplan in de zin van artikel 19 eerste lid WRO.

Het college heeft de aanvraag voor advies voorgelegd aan de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (hierna: SAOZ). De SAOZ heeft in haar advies laten weten dat de gewijzigde gebruiksmogelijkheden hebben geleid tot een beperkt planologisch nadeel van € 20.000,00 en hierop heeft het college de aanvraag om planschadevergoeding toegewezen.

Naar aanleiding van het advies van een andere deskundige, uitgebracht op verzoek van de Commissie voor Bezwaarschriften, heeft het college het besluit tot toekenning schadevergoeding in bezwaar herroepen, en wel op de grond  dat eigenares als gevolg van de wijziging van het planologische regime niet in een nadeliger positie is komen te verkeren.

Deskundige bij rechtbank
Eiseres gaat in beroep bij de bestuursrechter en daar wordt de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (hierna: de StAB) als deskundige benoemd. De StAB bericht de rechtbank dat er geen planologisch nadeel optreedt, omdat er geen sprake is van een wezenlijke toename van inkijk ten opzichte van de situatie bij een maximale, meest ongunstige invulling van het bestemmingsplan.

De rechtbank overweegt echter, anders dan de StAB, dat er wel sprake is van een planologische verslechtering. Uit de luchtfoto die door de StAB was bijgevoegd leidt de rechtbank af dat er meer dan zijdelings zicht op het perceel en gedeeltelijke inkijk in de woning van eigenares mogelijk is.

De Afdeling
De Afdeling vernietigt in haar uitspraak van 19 juni 2013 de uitspraak van de rechtbank, omdat er volgens de Afdeling voor de rechtbank geen grond bestond om het deskundigenbericht van de StAB niet te volgen.  Het deskundigenbericht is uitvoerig gemotiveerd en er wordt gemotiveerd aangegeven dat inkijk onder het oude planregime evenmin was uitgesloten. Er is aldus geen sprake van een wezenlijke toename van inkijk ten opzichte van de situatie bij een maximale, meest ongunstige invulling van het bestemmingsplan. Dat laatste heeft de rechtbank ten onrechte niet bij haar oordeel betrokken. De Afdeling neemt ook nog in aanmerking dat de StAB de feitelijke situatie ter plaatse heeft bekeken, en de rechtbank niet.

Met de vernietiging van de uitspraak van de rechtbank blijft de beslissing op bezwaar gehandhaafd. Dus geen tegemoetkoming in planschade vanwege het ontbreken van planologisch nadeel.

Heeft u vragen over planschade? Belt of mailt u met mr. Hanna Zeilmaker, planschadespecialist.