1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Platformwerk: de cao- en pensioengevolgen van een arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht

Platformwerk: de cao- en pensioengevolgen van een arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht

Op 21 december jl. heeft het hof Amsterdam bekrachtigd dat Deliveroo onder de algemeen verbindend verklaarde cao Beroepsgoederenvervoer én het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds Beroepsvervoer over de weg valt. Dit betekent onder meer dat bezorgers met terugwerkende kracht pensioen hebben opgebouwd.
Leestijd 
Auteur artikel Laura Rozema
Gepubliceerd 23 december 2021
Laatst gewijzigd 23 december 2021

In februari verscheen onze blog over het arrest van het hof Amsterdam, waarin het hof tot de conclusie kwam dat de bezorgers van Deliveroo op basis van een arbeidsovereenkomst werken. Als gevolg daarvan is het algemene arbeidsrechtelijke regime voor de bezorgers gaan gelden. De twee nieuwe uitspraken van het hof hebben tot gevolg dat Deliveroo met terugwerkende kracht vanaf 2015 de cao moet toepassen en pensioenpremies moet afdragen voor bezorgers die bij Deliveroo hebben gewerkt.

De cao: kernactiviteit is bezorgen


Het kernverweer van Deliveroo is dat zij niet onder de sector Beroepsgoederenvervoer valt en dat de cao Beroepsgoederenvervoer nooit is bedoeld voor maaltijdbezorging. De cao is namelijk relatief oud, en het concept van maaltijdbezorging relatief nieuw. Het hof legt de cao uit aan de hand van de cao-norm, en kijkt daarmee naar de bewoordingen van de cao en eventueel daarbij behorende toelichtingen.

Onderdeel van de werkzaamheden die Deliveroo uitoefent is het bezorgen van maaltijden. Dat Deliveroo ook een platform exploiteert maakt voor toepasselijkheid van de cao niet uit. Uit de bepalingen uit de cao volgt volgens het hof namelijk niet dat het vereist is dat het bezorgen van maaltijden de hoofdactiviteit is. Daarnaast ontvangt Deliveroo volgens het hof ook een vergoeding voor het vervoer: de bezorgkosten die zij bij consumenten in rekening brengt, maar ook de commissies die Deliveroo doorberekent aan restaurants. Hiermee voldoet Deliveroo aan de werkingssfeerbepaling uit de cao. De cao is dus van toepassing.

Het pensioenfonds: in hoofdzaak?


De discussie omtrent de vraag of Deliveroo onder de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds Beroepsvervoer valt, lijkt op de discussie over de toepasselijkheid van de cao.
Verschil tussen de werkingssfeerbepaling uit de cao en die van deelname in het pensioenfonds is dat het bij het pensioenfonds moet gaan om een onderneming die uitsluitend of in hoofdzaak werkzaamheden uitoefent die behoren tot het wegvervoer. In dit verband moet worden gekeken of de werkzaamheden van Deliveroo uitsluitend of voor meer dan 50% behoren tot het wegvervoer.
Dit is volgens het hof het geval. Zowel de omzet als de arbeidsuren van Deliveroo zijn voor meer dan 50% toe te rekenen aan het wegvervoer. Deliveroo valt daarom onder de verplichtstelling van het pensioenfonds en zal met terugwerkende kracht de pensioenpremies van haar (ex-)werknemers moeten betalen aan het fonds.

Concluderende opmerkingen


De uitspraken van de rechtbank blijven (weer) ongewijzigd. Of dit ook het einde betekent van de discussie is echter nog niet zeker. Met betrekking tot de uitspraak van het hof in februari heeft Deliveroo namelijk laten weten in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Nu deze twee uitspraken daar nauw mee samenhangen is de uitkomst in dat cassatieberoep ook van invloed op onderhavige kwestie. Wellicht dat ook tegen deze uitspraak cassatieberoep volgt.

Strijd met Europees recht?
Een laatste noemenswaardig punt uit de uitspraak omtrent pensioen: Deliveroo voert aan dat de verplichtstelling van deelname bij het pensioenfonds in strijd is met Europees recht, te weten: het vrij verkeer van diensten (art. 56 VWEU). Alhoewel het hof hier niet verder op in gaat, omdat Deliveroo dit standpunt volgens haar niet voldoende onderbouwt, betreft het wel een interessante discussie. Tot op heden is de verplichtstelling namelijk vrijwel alleen getoetst aan het mededingingsrecht. Toetsing aan het vrij verkeer van diensten zou mogelijk een andere uitkomst kunnen opleveren.

Wij houden u op de hoogte!