Zoeken
  1. Projectplan Maasdal: belang omwonenden weegt niet op tegen belang bij veilige waterkering

Projectplan Maasdal: belang omwonenden weegt niet op tegen belang bij veilige waterkering

Provincie Limburg heeft volgens de Raad van State terecht het projectplan voor de sluitstukkaden in het Maasdal goedgekeurd. De aanwonenden zullen de aantasting van hun woon- en leefklimaat als gevolg van de plaatsing van een damwand moeten gedogen.De provincie heeft het projectplan goedgekeurd, en de gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend, voor het aanbrengen van damwanden , o.a. op het perceel van aanwonenden. Het doel is om de waterkeringen weer te laten voldoen aan het vereiste b...
Artikel | 02 februari 2017 | Hanna Zeilmaker
Provincie Limburg heeft volgens de Raad van State terecht het projectplan voor de sluitstukkaden in het Maasdal goedgekeurd. De aanwonenden zullen de aantasting van hun woon- en leefklimaat als gevolg van de plaatsing van een damwand moeten gedogen.

De provincie heeft het projectplan goedgekeurd, en de gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend, voor het aanbrengen van damwanden , o.a. op het perceel van aanwonenden. Het doel is om de waterkeringen weer te laten voldoen aan het vereiste beschermingsniveau van 1/250.

De Raad van State vindt het beroep van de eigenaren tegen het projectplan en de omgevingsvergunning ongegrond. Het project past binnen het bestemmingsplan, en van strijd met de Omgevingsverordening door de aantasting van de Goudgroene natuurzone is geen sprake. Over de projectie van de obstakelvrije zone – een profiel vrije ruimte van 4 meter ten behoeve van beheer en onderhoud – overweegt de Raad van State dat op het desbetreffende perceelsgedeelte nu ook geen bouwwerken staan en dat van concrete bouwplannen op dat gedeelte niet is gebleken.

Ten aanzien van de beperking van de bereikbaarheid van het perceel overweegt de Raad van State dat het feit dat het overleg tussen het waterschap en de eigenaren nog niet tot een overeenkomst heeft geleid, niet betekent dat het waterschap onvoldoende oog heeft gehad voor de belangen van de eigenaren. Ook leidt het niet bereiken van overeenstemming met de eigenaren niet tot onuitvoerbaarheid van het projectplan. Het waterschap zal zo nodig een gedoogplicht als bedoeld in de Waterwet opleggen, of de bewuste gronden onteigenen.

De eigenaar is al met al, voor schade als gevolg van waardevermindering van zijn woning, aangewezen op de schaderegeling in art. 7.14 Waterwet. Daarbij gaat het om nadeelcompensatie, waarbij ook gekeken zal worden of een deel van de schade vanwege voorzienbaarheid of het normaal maatschappelijk risico voor eigen rekening van de eigenaren moet blijven.

Heeft u vragen over een projectplan op grond van de Waterwet, of over nadeelcompensatie? Neemt u contact op met Hanna Zeilmaker, Joske Hagelaars of Roos Molendijk, advocaten bij Dirkzwager en gespecialiseerd in overheidszaken.