Zoeken
  1. Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A27/A1 bij Eemnes. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A27/A1 bij Eemnes. Waar heeft u recht op?

De A27/A1 Utrecht Noord – Bunschoten Spakenburg wordt verbreed gezamenlijk met het knooppunt Eemnes. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze vragen. In dit artikel zetten wij de hoofdlijnen voor u uiteen.Verbreding A27/A1 EemnesRijkswaterstaat gaat de A27 en de A1 rond...
Artikel | 16 september 2014 | Hanna Zeilmaker
De A27/A1 Utrecht Noord – Bunschoten Spakenburg wordt verbreed gezamenlijk met het knooppunt Eemnes. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze vragen. In dit artikel zetten wij de hoofdlijnen voor u uiteen.

Verbreding A27/A1 Eemnes
Rijkswaterstaat gaat de A27 en de A1 rondom knooppunt Eemnes verbreden. Voor de A27 gaat het om het traject Utrecht-Noord – Knooppunt Eemnes. Voor de A1 gaat het om het traject Bunschoten-Spakenburg – Knooppunt Eemnes. Deze verbreding sluit aan op de verbreding van de A1 tussen Bunschoten-Spakenburg en knooppunt Hoevelaken. Met de verbreding van de A1 en de A27 rondom knooppunt Eemnes wil de minister van Infrastructuur en Milieu de dagelijkse files verminderen en de bereikbaarheid van de regio Utrecht en Amersfoort.

De precieze ligging en de inpassing van het tracé staan in het Ontwerp-Tracébesluit. Het Ontwerp-Tracébesluit van de verbreding van de A27/A1 rondom knooppunt Eemnes heeft eind 2010 ter inzage gelegen. Gedurende de terinzagelegging van het OTB konden zienswijzen worden ingediend met op- of aanmerkingen over het tracé en de effecten van het tracé voor mens en milieu. Op basis van deze zienswijzen is het definitieve Tracébesluit opgesteld. Dit Tracébesluit ligt sinds 12 september jongstleden ter inzage. De terinzagelegging duurt tot en met 24 oktober 2014. Als u zienswijzen heeft ingediend tegen het Ontwerp-Tracébesluit dan kunt u in beroep tegen het definitieve Tracébesluit. U dient hiervoor uiterlijk 24 oktober 2014 beroep in te stellen. Rijkswaterstaat kan met de verbreding van de A27/A1 beginnen als het Tracébesluit onherroepelijk is geworden (dit is na de uitspraak van hoogste bestuursrechter).

Gevolgen verbreding A27/A1: uw grond wordt snelweg
Voor de aanleg en verbreding van de snelwegen heeft Rijkswaterstaat veel gronden nodig. Vele woningen en bedrijven zullen daarom moeten wijken of een gedeelte van hun tuin/bedrijventerrein kwijt raken. Als u tot deze burgers of bedrijven behoort zal Rijkswaterstaat met u (gaan) onderhandelen over de aankoop van uw grond. Indien Rijkswaterstaat niet met u tot overeenstemming komt, zal zij, als zij uw grond wil verwerven, moeten overgaan tot onteigening. Door een onteigeningsprocedure wordt bewerkstelligd dat de eigendom van uw grond overgaat op de Staat.

Als eigenaar (of huurder/pachter/gebruikers anderszins) van de grond heeft u in een onteigeningsprocedure recht op volledige schadeloosstelling. Een volledige schadeloosstelling houdt in dat:

  • de waarde van uw grond(en) met huis of bedrijf wordt vergoed;

  • de waardevermindering van uw gronden die niet worden onteigend wordt vergoed;

  • bijkomende kosten worden vergoed (zoals alle advocaatkosten, verhuiskosten; de kosten voor de verplaatsing van uw bedrijf; inkomensschade etc.); en

  • schade van ‘derden’, zoals huurders, pachters, erfpachters etc. wordt vergoed.


Voor meer informatie over onteigening kunt u kijken op onze kennispagina’s over onteigening waarin we u wekelijks op de hoogte houden van de meest recente wetgeving en rechtspraak op het gebied van onteigening. Uiteraard kunt u ook vrijblijvend contact met ons opnemen om uw vragen over onteigeningen bij ons op kantoor te bespreken.

Gevolgen verbreding A27/A1: u ondervindt (extra) hinder van de snelweg
Veel burgers en bedrijven zullen grond moeten verkopen vanwege de verbreding van de A27/A1. Minstens zoveel burgers en bedrijven verliezen geen grond, maar lijden wel financiële schade als gevolg van de verbreding van de A27/A1.

Uw bedrijf kan door de werkzaamheden tijdelijk of permanent verminderd bereikbaar zijn, waardoor u omzet verliest. Uw woning kan in waarde dalen doordat u uitzicht krijgt op een lawaaierige snelweg in plaats van op rustige weilanden. In beide gevallen lijdt u financiële schade als gevolg van rechtmatig optreden door de overheid. U heeft dan mogelijk aanspraak op nadeelcompensatie. Anders dan bij onteigening van uw gronden wordt bij nadeelcompensatie niet uw gehele schade vergoed. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw geval blijft de schade die u lijdt geheel of gedeeltelijk voor uw rekening. Welke schade aan u wordt uitgekeerd wordt berekend aan de hand van de nieuwe Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014. In een apart artikel hebben wij voor u uiteengezet onder welke omstandigheden u aanspraak kunt maken op nadeelcompensatie.

Een verzoek tot nadeelcompensatie kan overigens pas worden ingediend als het definitieve Tracébesluit onherroepelijk is geworden (dat wil zeggen dat het de toets van de hoogste bestuursrechter heeft doorstaan). Het onherroepelijk worden van het Tracébesluit wordt niet voor begin 2015 verwacht. Vooruitlopend kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen om uw vragen over uw financiële schade ten gevolge van de verbreding van de A27/A1 te bespreken.

Voor al uw vragen over onteigening en nadeelcompensatie neemt u contact op met mrs. Hanna Zeilmaker en Joske Hagelaars, de onteigenings- en nadeelcompensatieadvocaten van Dirkzwager.