De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Schadevergoeding en nadeelcompensatie: gebruik maken van niet onherroepelijke exploitatievergunning voor eigen risico!

Schadevergoeding en nadeelcompensatie: gebruik maken van niet onherroepelijke exploitatievergunning voor eigen risico!

Op 18 maart 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak gedaan over schadevergoeding en nadeelcompensatie wegens het herroepen van een exploitatievergunning.InleidingOp 22 januari 2009 heeft de burgemeester van Rotterdam een exploitatievergunning  aan eiser verleend om een café te exploiteren in Rotterdam. Een aantal omwonenden maakt bezwaar maar dat wacht eiser niet af. Hij doet forse investeringen in het café. Helaas voor de caféhouder leidt h...
Leestijd 
Auteur artikel Joske Hagelaars
Gepubliceerd 24 maart 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Op 18 maart 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak gedaan over schadevergoeding en nadeelcompensatie wegens het herroepen van een exploitatievergunning.

Inleiding
Op 22 januari 2009 heeft de burgemeester van Rotterdam een exploitatievergunning  aan eiser verleend om een café te exploiteren in Rotterdam. Een aantal omwonenden maakt bezwaar maar dat wacht eiser niet af. Hij doet forse investeringen in het café. Helaas voor de caféhouder leidt het bezwaar van de omwonenden er toe dat de burgemeester het besluit om de vergunning te verlenen op 7 augustus 2009 herroept. Eiser gaat in beroep maar de rechtbank wijst het beroep af:  de vestiging van een horeca-inrichting op de betreffende locatie is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Eiser vraagt de burgemeester vervolgens om een vergoeding voor de geleden schade. De schade is begroot op € 500.000,00, bestaande uit de verschuldigde huur tot 31 januari 2014, startkapitaal voor aanvang van de exploitatie van het café, inkomstenderving en kosten voor rechtsbijstand.

Onrechtmatige daad?
De caféhouder vraagt in de eerste plaats een vergoeding op grond van het feit dat het oorspronkelijke besluit (de vergunningverlening) onrechtmatig is. De burgemeester heeft dit verzoek volgens de Afdeling terecht afgewezen. Net zoals bij bouwvergunningen  handelt een houder van een exploitatievergunning volgens de Afdeling op eigen risico, indien hij gebruik maakt van een vergunning vóórdat de vergunning in rechte onaantastbaar is. De vergunningverlener (in dit geval de burgemeester) kan niet naderhand kan worden aangesproken tot betaling van schadevergoeding, wanneer een ingesteld bezwaar of beroep tot vernietiging dan wel alsnog tot niet verlening van de vergunning heeft geleid. Dit is slechts anders als van de zijde van de vergunningverlener bij de vergunninghouder het gerechtvaardigde vertrouwen is gewekt dat een ingesteld of nog in te stellen bezwaar of beroep niet tot vernietiging zal leiden.

Voor zover de caféhouder in hoger beroep alsnog de onrechtmatigheid van het besluit van 7 augustus 2009 (het herroepingsbesluit) aan de orde wil stellen door te betogen dat de burgemeester in strijd met het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel heeft gehandeld door de exploitatievergunning alsnog te weigeren, kan ook dat niet tot het door hen beoogde resultaat leiden. Nu geen hoger beroep is ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank over de exploitatievergunning staat vast dat van de rechtmatigheid van de herroeping moet worden uitgegaan (= leer van de formele rechtskracht).

Nadeelcompensatie?
Tot slot probeert de caféhouder het nog met een verzoek om nadeelcompensatie.

Nadeelcompensatie is een vergoeding op grond van het beginsel van gelijkheid voor de publieke lasten. Dat houdt in dat een bestuursorgaan gehouden is tot compensatie van onevenredige – buiten het maatschappelijk risico vallende en op een beperkte groep burgers of instellingen drukkende – schade, als gevolg van de behartiging door het bestuursorgaan van het openbaar belang. Het gaat dus om schade door rechtmatig optreden van een bestuursorgaan, zoals in dit geval de herroepping van de exploitatievergunning.

Ook op dit punt vangt de caféhouder bot. In de eerste plaats komt de caféhouder pas in hoger beroep – en dus te laat- met de verandering van de grondslag van zijn verzoek op de proppen. In de tweede plaats oordeelt de Afdeling dat kosten die gemaakt worden voordat definitief is komen vast te staan dat een vergunning in rechte onaantastbaar is, niet aangemerkt kunnen worden als onevenredige schade die buiten het normaal maatschappelijk risico valt. Ook voor een verzoek om nadeelcompensatie geldt dus dat handelen op basis van een niet onherroepelijke vergunning voor eigen risico komt!

Heeft u vragen over nadeelcompensatie of onrechtmatige overheidsdaad? Belt of mailt u met Hanna Zeilmaker of Joske Hagelaars, specialisten op het gebied van overheidsaansprakelijkheid.