De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Stappenplan registratie van een net

Stappenplan registratie van een net

In de kabelarresten uit 2003 heeft de Hoge Raad bepaald dat kabels en leidingen onroerend zijn. Naar aanleiding van deze arresten is aan artikel 5:20 BW een nieuw artikellid toegevoegd. Artikel 5:20 lid 2 BW bepaalt dat de bevoegd eigenaar of diens rechtsopvolger eigenaar is van een net, bestaande uit kabels of leidingen die bestemd zijn voor de transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie.RegistratieDe bevoegd aanlegger kan de aanleg van het net laten i...
Leestijd 
Auteur artikel Anouk Bisseling
Gepubliceerd16 juni 2016
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
In de kabelarresten uit 2003 heeft de Hoge Raad bepaald dat kabels en leidingen onroerend zijn. Naar aanleiding van deze arresten is aan artikel 5:20 BW een nieuw artikellid toegevoegd. Artikel 5:20 lid 2 BW bepaalt dat de bevoegd eigenaar of diens rechtsopvolger eigenaar is van een net, bestaande uit kabels of leidingen die bestemd zijn voor de transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie.

Registratie
De bevoegd aanlegger kan de aanleg van het net laten inschrijven in de daartoe bestemde openbare registers. Dit wordt ook wel registratie van een net genoemd. Registratie geschiedt middels de inschrijving van een notariële akte met als bijlage een tekening waarop de ligging van het net is weergegeven (de netwerktekening). Alvorens tot registratie overgegaan kan worden, controleert de notaris of degene die het net wil registreren de bevoegd aanlegger is. Dit betekent dat de notaris in principe per perceel moet controleren of de grondeigenaar (ten tijde van de aanleg van het net) toestemming heeft gegeven voor de aanleg. Dit kan, afhankelijk van de aard en de omvang van het net, zowel voor degene die het net wil registeren (die de bewijsmiddelen moet aanleveren) als voor de notaris (die de bewijsstukken moet controleren) een intensieve aangelegenheid zijn. Dirkzwager heeft een gespecialiseerd team dat veel ervaring heeft met de registratie van netten, waardoor we dit onderzoek efficiënt uit kunnen voeren.

Procedure registratie
Voor de registratie van een net dienen de volgende stappen (in hoofdlijnen) te worden genomen:
1. Degene die het net wil registeren geeft de notaris opdracht tot registratie.
2. De opdrachtgever levert de notaris de relevante gegevens aan, waaronder stukken waaruit de notaris genoegzaam kan opmaken dat de opdrachtgever het net bevoegdelijk heeft aangelegd (bijvoorbeeld vergunningen, overeenkomsten en facturen).
3. De notaris controleert of de opdrachtgever de aanlegger van het net is en of hij daartoe bevoegd was. De notaris hoeft geen 100% zekerheid te hebben, het moet hem genoegzaam zijn gebleken dat de opdrachtgever bevoegd aanlegger is. Als een opdrachtgever voor een klein stuk van het tracé het bevoegd aanleggerschap niet kan aantonen, kan het net toch geregistreerd worden.
4. Indien de notaris zich heeft overtuigd van het bevoegd aanleggerschap kan de registratie formeel doorgang vinden. De netwerktekening dient vervaardigd te worden door de opdrachtgever of het Kadaster.
5. Na ontvangst van de netwerktekening geeft de notaris de netwerktekening bij het Kadaster in depot en vraagt hij een netwerk-aanduiding aan. De netwerk-aanduiding bestaat uit een drietal kadastrale kenmerken:
- de kadastrale gemeente: NWK Utrecht (ongeacht waar het netwerk ligt);
- de sectieletter die het soort net aangeeft (T voor Telecom, G voor Gas, E voor Elektriciteit, O voor Olie, R voor Riolering, W voor Water, S voor Stadsverwarming, C voor Chemie en D voor Divers);
- en een volgnummer.
6. Nadat de netwerktekening in depot is gegeven en de netwerk-aanduiding bekend is, dient een onderzoek ingesteld te worden bij het Kadaster om te controleren of het net niet is belast met beslagen of hypotheken en of de eigendom niet reeds door een ander is geclaimd.
7. Als uit het kadastrale onderzoek geen onvolkomenheden blijken, kan de notariële akte van registratie worden gepasseerd. Na de registratie is overdracht en/of bezwaring van het net mogelijk.

Tot slot
Wilt u meer weten over de registratie en overdracht van netten, bekijk dan ook de andere artikelen over dit onderwerp op onze kennispagina of neem contact op met Anouk Bisseling. Dirkzwager heeft een gespecialiseerd team bestaande uit advocaten en (kandidaat)notarissen die u graag meer vertellen over dit onderwerp.