1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Startups: moet ik als startup voldoen aan privacy- en consumentenwetgeving? (7)

Startups: moet ik als startup voldoen aan privacy- en consumentenwetgeving? (7)

Als startende ondernemer begeef je je in een wereld waarin je aan veel wet- en regelgeving moet voldoen. Eén van die wetten, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is de afgelopen jaren voortdurend in het nieuws geweest. Het zal je dan ook niet verbazen dat ook startups moeten voldoen aan de AVG. Maar als jouw onderneming zich richt op consumenten, dan zul je ook moeten voldoen aan consumentenwetgeving waarin je consumenten informeert over jouw onderneming, product en voorwaarden, en zul je op een eerlijke wijze reclame moeten maken.
Leestijd 
Auteur artikel Jeroen Lubbers
Gepubliceerd 08 januari 2019
Laatst gewijzigd 08 januari 2019

Privacy

De AVG gaat over persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die een mens kunnen identificeren. Vrijwel iedere onderneming verwerkt persoonsgegevens: enkel de bedrijfsadministratie staat al vol met gegevens van klanten. Als ondernemer is de AVG dus ook op jouw onderneming van toepassing.

Het uitgangspunt van de AVG is dat je die persoonsgegevens slechts mag verzamelen en gebruiken (‘verwerken’) als je daarvoor een zogenoemde wettelijke verwerkingsgrondslag hebt. Geldige grondslagen kunnen bijvoorbeeld zijn: uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke verplichting, het gerechtvaardigd belang van de ondernemer en toestemming van degene wiens gegevens worden verwerkt.

Als jij als ondernemer het doel en de middelen van die verwerking van persoonsgegevens bepaalt, dan wordt je de ‘verantwoordelijke’ genoemd. Als je daarnaast een derde partij inschakelt om de persoonsgegevens (waarvoor jij verantwoordelijke bent) in jouw opdracht te verwerken, dan wordt die partij een ‘verwerker’ genoemd. Denk bijvoorbeeld aan leveranciers van online crm- en hrm-systemen.

Een verantwoordelijke moet op grond van de AVG een verwerkersovereenkomst sluiten met de verwerkers die hij inschakelt. Daarin spreken partijen af onder welke voorwaarden persoonsgegevens mogen worden verwerkt en welke beveiligingsmaatregelen genomen worden. En let op: een partij is al snel een ‘verwerker’.

Ook moet je in een privacystatement informatie vastleggen over welke persoonsgegevens je verwerkt en voor welke doeleinden, zodat consumenten en andere afnemers van jouw producten of diensten kunnen zien
wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Deze mensen hebben bovendien het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, beperken en in veel gevallen te (laten) verwijderen.

Kortom, betrek privacy en informatiebeveiliging liefst zo vroeg mogelijk in de uitwerking van jouw product.

Consumentenwetgeving

Als jouw startup zich (ook) op consumenten richt, dan moet je ook rekening houden met de waaier aan consumentenwetgeving. Zonder in detail in te gaan op de wetgeving, kun je deze grofweg indelen in: regels over reclame, informatieplichten en rechten tijdens en na de koop.

Als consumentgeoriënteerde startup zal je waarschijnlijk reclame willen maken om klanten te trekken. Als ondernemer ben je in principe vrij om jouw reclames vorm te geven zoals je zelf wilt. Maar de (Europese) wetgever heeft die vrijheid in het belang van de consumentenbescherming beperkt.

Het uitgangspunt van de reclamewetgeving is dat reclame eerlijk moet zijn. Het moet een waarheidsgetrouw beeld geven van hetgeen de adverteerder aanbiedt en moet de consumenten daarover ook (zo) volledig (mogelijk)
informeren. Daarbij mag de adverteerder zijn boodschap wel enigszins overdrijven, maar moet wel duidelijk zijn dat het om een overdrijving gaat. Zo mag een adverteerder wel verkondigen dat zijn product ‘lekker’ is, maar mag
hij niet melden dat zijn product ‘als beste is getest’. Tenzij hij kan aantonen dat dit daadwerkelijk blijkt uit een representatieve test. Meer informatie over de regelgeving omtrent reclames kun je vinden in onze blogs over reclamerecht.

Wanneer een consument (vervolgens) besluit een aankoop te doen, dan moet hij geïnformeerd worden over de identiteit van jouw onderneming, de inhoud van zijn bestelling en zijn consumentenrechten. De wet legt vrij veel informatieplichten op aan ondernemers. Uiteraard dien je ten slotte bij en na de aankoop de geldende consumentenwetgeving na te leven. Er zijn daarnaast onder meer regels over ongeoorloofde bepalingen in algemene voorwaarden en de koop op afstand. De consequentie van het niet voldoen aan consumentenwetgeving is in de regel dat de consument de (koop)overeenkomst kan vernietigen, of dat hij meer tijd heeft om deze te ontbinden. In sommige gevallen kan jij als leverancier zelfs aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door het niet voldoen aan informatieplichten en andere consumentenwetgeving. Het is aan te bevelen om je (online) aankoopproces goed door te lichten. Op de website van de ACM, de toezichthouder, tref je een handig overzicht aan. Onze specialisten kunnen je hierin ook begeleiden. 

Lees ook onze eerdere blog over het beschermen van jouw ideeën.