De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Transitiebureau Wmo publiceert drie nieuwe informatiekaarten

Transitiebureau Wmo publiceert drie nieuwe informatiekaarten

Om gemeenten en (zorg)aanbieders te ondersteunen bij de decentralisatie van thans in de  Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) geregelde zorg naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontwikkelt het TransitieBureau Wmo handreikingen en informatiekaarten. Op 28 april 2014 heeft Transitiebureau Wmo drie nieuwe informatiekaarten gepubliceerd met betrekking tot de inkoop van zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo.Wmo 2015Met ingang van 2015 worden gemeenten verantwoordelijk vo...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd07 mei 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Om gemeenten en (zorg)aanbieders te ondersteunen bij de decentralisatie van thans in de  Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) geregelde zorg naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontwikkelt het TransitieBureau Wmo handreikingen en informatiekaarten. Op 28 april 2014 heeft Transitiebureau Wmo drie nieuwe informatiekaarten gepubliceerd met betrekking tot de inkoop van zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo.

Wmo 2015
Met ingang van 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van passende zorg en ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Op dit moment wordt dit nog geregeld in de Awbz. Deze verantwoordelijkheid wordt overgeheveld naar de Wmo. Het daartoe strekkende wetsvoorstel is op 23 april 2014 door de Tweede Kamer met ruime meerderheid aangenomen.

Continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning
Met ingang van 24 januari 2014 zijn in het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Bmo) voorschriften ingevoegd die de continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning moeten garanderen. Zo zijn gemeenten verplicht:

  1. bij het verlenen van een opdracht voor het leveren van individuele voorzieningen rekening te houden met de mate waarin de aanbieder zorg draagt voor continuïteit in de hulpverlening.

  2. in een overeenkomst met betrekking tot het leveren van individuele voorzieningen op te nemen, dat de nieuwe aanbieder in overleg treedt met de aanbieder die laatstelijk deze  individuele voorzieningen leverde

  3. een opdracht voor het leveren van individuele voorzieningen ten minste drie maanden voor de ingangsdatum van die opdracht te verlenen.


De hiervoor bedoelde voorschriften brengen overigens niet mee dat er voor de cliënt een recht bestaat op continuering van de bestaande relatie met zijn hulpverlener. Continuïteit van zorg is slechts een belangrijk aandachtspunt.

Nieuwe informatiekaarten
De drie nieuwe informatiekaarten die het Transitiebureau Wmo heeft gepubliceerd. Het gaat om:

  • de informatiekaart stappenplan inkoop Wmo;

  • de informatiekaart inkoopstrategie, en

  • de informatiekaart inkoopmodellen.


In het stappenplan worden drie stappen onderscheiden die gemeenten moeten nemen om uiterlijk op 30 september 2014 overeenkomsten te kunnen sluiten met aanbieders. In de voorbereidingsfase moeten de gemeenten zich verdiepen in zowel de zorgvraag als het zorgaanbod. Vervolgens moeten zij de inkoopstrategie bepalen. Op welke wijze worden de opdrachten aanbesteed, onderhands, openbaar of Europees?

Nadat de inkoopdocumenten zijn opgesteld, begint de uitvoeringsfase. In deze fase worden de offerteaanvragen verstuurd en vragen beantwoord. Aansluitend worden de offertes beoordeeld. In het kader van de inkoop moeten gemeenten aandacht besteden aan de continuïteit van de zorg. Zo kunnen zij bijvoorbeeld aanbieders vragen toe te lichten op welke wijze zij, daar waar dat mogelijk is, de bestaande relatie tussen cliënt en vertrouwde hulpverlener zullen vormgeven en hoe deze vormgeving bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeenten. Uiteindelijk worden de opdrachten gegund. In het stappenplan wordt erop gewezen dat het voor een goed inkoopresultaat van belang is dat gemeenten aanbieders voldoende tijd geven om aan de uitvoeringsfase deel te nemen.

Op het moment dat de meest geschikte aanbieder(s) zijn geselecteerd en gecontracteerd, begint de implementatiefase. In deze fase moeten de gemeenten er onder andere op toezien dat de oude en nieuwe aanbieders met elkaar in overleg treden over de overname van het personeel. Overigens moet worden opgemerkt dat dit overleg niet betekent dat er op de nieuwe aanbieder(s) een verplichting rust om het personeel van de oude aanbieder(s) over te nemen. In het proces van overname van personeel hebben werkgevers en werknemers een eigen verantwoordelijkheid. De gemeenten dienen er slechts op toe te zien dat er zorgvuldig overleg plaatsvindt tussen de betrokkenen. Als dit overleg niet of niet zorgvuldig plaatsvindt, zullen gemeenten dit moeten afdwingen. De mogelijkheid daartoe hebben de gemeenten. De aanbieders hebben zich immers contractueel tot dit overleg verplicht.

Slot
De drie nieuwe informatiekaarten zijn een aardig hulpmiddel voor gemeenten. Het lijkt simpeler dan het in werkelijkheid is. Vooral het maken van strategische keuzes zal geen sinecure zijn. Te meer nu het gaat om een totaal nieuwe verantwoordelijkheid. Daar komt bij dat er niet veel tijd is. Uiterlijk op 30 september a.s. moeten de opdrachten verleend zijn.
Beoordeel dit artikel