1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Update fiscale stimuleringsmaatregelen corona-crisis (2 april 2020)

Update fiscale stimuleringsmaatregelen corona-crisis (2 april 2020)

Op 17 maart 2020 heeft Minister Hoekstra het fiscale stimuleringspakket van 12 maart 2020 voor bedrijven en instellingen aangevuld. De maatregelen zijn ingevoerd in verband met de opvang van liquiditeitsproblemen die zijn ontstaan als gevolg van het corona-virus. Het kabinet en de Belastingdienst komen regelmatig met een update en nadere toelichting voor belastingplichtige bedrijven en instellingen. In de deze blog worden de maatregelen in het kort behandeld en toegelicht. Dit is een update tot 2 april 2020.
Leestijd 
Auteur artikel Lex van Noordenburg
Gepubliceerd 19 maart 2020
Laatst gewijzigd 15 april 2020

1.Inleiding

De snelle verspreiding van het corona-virus heeft een enorme impact op het bedrijfsleven. Medewerkers worden verplicht thuis te werken en bepaalde bedrijven, instellingen en (sport)scholen worden tijdelijke gesloten. Het heeft ongetwijfeld grote negatieve gevolgen voor de winst- en liquiditeitspositie van bedrijven en instellingen.

Om deze bedrijven en instellingen tijdelijk tegemoet te komen, heeft de overheid op 12 maart 2020 een aantal stimuleringsmaatregel aangekondigd. Op 17 maart 2020 zijn de maatregelen door Minister Hoekstra via een persconferentie aangevuld. Het kabinet en de Belastingdienst komen regelmatig met een update en nadere toelichting voor bedrijven en instellingen. Hieronder worden de maatregelen kort behandeld en toegelicht. Hieronder volgt een update tot 2 april 2020.

2. Fiscale stimuleringsmaatregelen

2.1 Uitstel van betaling

Bij de Belastingdienst kan een schriftelijk verzoek worden ingediend voor bijzonder uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting geldt dat voor alle opgelegde aanslagen; voor de loonheffing en omzetbelasting nadat aangifte is gedaan en (door niet tijdige betaling) een naheffingsaanslag is ontvangen. Hierdoor kan voor een langere periode uitstel worden verkregen dan gebruikelijk en hoeft vooralsnog geen zekerheid te worden verstrekt. De bedrijven en instellingen moeten wel kort schriftelijk motiveren dat zij door de corona-crisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen.

Zodra het schriftelijke verzoek tot uitstel van betaling door de Belastingdienst is ontvangen, wordt automatisch drie maanden uitstel verleend en worden invorderingsmaatregelen stilgelegd. Er is gedurende deze uitsteltermijn geen verklaring van een derde-deskundige nodig.

Als voor een langere termijn dan drie maanden uitstel van betaling wordt gevraagd, dan kan nadere informatie door de Belastingdienst worden opgevraagd en is een verklaring van een derde-deskundige (externe consultant, accountant of belastingadviseur) misschien wel vereist. De Belastingdienst zal hierover nog informatie verstrekken via de website. Deze verklaring houdt normaal gesproken in dat bedrijven en instellingen schriftelijk moeten kunnen onderbouwen dat sprake is van tijdelijke betalingsproblemen, die naar verwachting binnen een bepaalde termijn zullen worden opgelost en sprake moet zijn van een levensvatbare onderneming.

De ontvanger kan op een later moment nadere voorwaarden stellen aan het langer verlenen van uitstel van betaling dan de genoemde drie maanden, zoals het stellen van (beperkte) zekerheid. Het verlenen van uitstel van betaling vindt handmatig plaats, waardoor behandeltijden kunnen oplopen.

De regels voor de melding van betalingsonmacht blijven van kracht als men bestuurdersaansprakelijkheid wil beperken ingeval uiteindelijk helemaal niet kan worden betaald. De melding moet plaatsvinden binnen twee weken na de dag dat de belasting behoorde te zijn afgedragen of voldaan. Voor loonheffing of btw is dat binnen twee weken nadat betaling op aangifte had moeten plaatsvinden!

Om bedrijven en instellingen tegemoet te komen zal de komende periode bij het niet of niet-tijdig betalen van belasting geen verzuimboete worden opgelegd of zal de opgelegde verzuimboete later worden teruggedraaid .

Minister Hoekstra heeft op 17 maart 2020 aangekondigd dat de invorderingsrente die bij uitstel van betaling in rekening wordt gebracht met ingang van 23 maart 2020 tijdelijk zal worden verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. 

Het verlenen van uitstel van betaling ontslaat bedrijven en instellingen niet van de verplichting tot het tijdig indienen van de vereiste aangiften (denk met name aan aangiften btw en loonheffingen).

Voor het indienen van aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting over 2019 kan op schriftelijk verzoek uitstel worden verleend tot respectievelijk 1 september 2020 en 1 november 2020. Dat verzoek moet voor de inkomstenbelasting vóór 1 mei 2020 worden gedaan en voor de vennootschapsbelasting vóór 1 juni 2020. Via de uitstelregeling van uw fiscalist kan doorgaans gebruik worden gemaakt van een langere uitsteltermijn.

Vanaf 1 juli 2020 wordt in principe belastingrente (inkomstenbelasting 4% of vennootschapsbelasting 8%) berekend als na de indiening van de aangifte meer belasting is verschuldigd dan de eerder opgelegde voorlopige aanslag(en).

Minister Hoekstra heeft op 17 maart 2020 aangekondigd dat de belastingrente voor alle belastingen waarvoor de belastingrente geldt tijdelijk wordt verlaagd naar 0,01%. De belastingrente is van toepassing op de aanslagbelastingen: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, bijdrage Zorgverzekeringswet en erfbelasting. Voor de aangiftebelastingen: loonheffing, btw, overdrachtsbelasting en dividendbelasting is belastingrente van toepassing op naheffingsaanslagen en bij te late betaling op aangifte.

De verlaging van de belastingrente gaat in op 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting, daarvoor geldt de datum 1 juli 2020.

2.2 Verlaging van de voorlopige aanslag

Bedrijven en instellingen die een lagere fiscale winst in het boekjaar verwachten als gevolg van het corona-virus, kunnen bij de Belastingdienst een schriftelijk (digitaal) verzoek om verlaging van een eerder opgelegde voorlopige aanslag vragen. Hierdoor wordt direct minder belasting betaald. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Let op dat u na afloop van het boekjaar 2020 tijdig bekijkt of een aanvullende voorlopige aanslag bij de Belastingdienst moet worden aangevraagd als de fiscale winst voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting uiteindelijk hoger blijkt te zijn dan u bij de verlaging in verband de corona-crisis had ingeschat. Over een op aanslag bij te betalen bedrag zal vanaf 1 juli na afloop van het boekjaar belastingrente zijn verschuldigd. Niet zeker is of de tijdelijke verlaging van de belastingrente naar 0,01% - zoals die door Minister Hoekstra op 17 maart 2020 is aangekondigd - dan ook nog van toepassing is. 

Voor nadere vragen over deze maatregelen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met een van onze fiscalisten.