De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Update Inwerkingtreding Omgevingswet; verdere planning, integratie Ruimtelijkeplannen.nl & relatie gemeenteraadsverkiezingen

Update Inwerkingtreding Omgevingswet; verdere planning, integratie Ruimtelijkeplannen.nl & relatie gemeenteraadsverkiezingen

In mei van dit jaar kondigde de Minister aan dat 1 juli 2022 de nieuwe voorgenomen datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is. Op 10 september jl. heeft de Minister een update gegeven van de stand van zaken, waarbij antwoord wordt gegeven op vragen van de zogenaamde Vaste Commissies. De datum van 1 juli 2022 staat (nog) steeds.
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 14 september 2021
Laatst gewijzigd 14 september 2021
 

Voortgangsinformatie

De Minister koerst nog steeds op de (voorlopige?) voorgenomen inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. In de brief van 10 september jl. geeft de Minister antwoord op de vragen van de Vaste Commissie. De commissieleden verwijzen bij de vragen naar de toezegging dat het ontwerp-KB, waarmee de inwerkingtreding wordt geformaliseerd, niet eerder ter bekrachtiging aan de Koning wordt voorgelegd dan nadat de beraadslaging in de Eerste Kamer is afgerond en de Eerste Kamer met het ontwerp-KB heeft ingestemd. De Minister bevestigt dat dit het geval is. De Minister kondigt aan dat in het najaar de gebruikelijke voortgangsinformatie zal worden verstrekt, waaronder in ieder geval inzicht in de aansluitcijfers en de voortgang van het DSO. Een goede werking van het DSO met daarin het nieuwe Omgevingsloket is één van de kritieke randvoorwaarden voor de inwerkingtreding. Het Omgevingsloket vervangt de bestaande digitale loketten: Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), Omgevingsloket online (Olo) en Ruimtelijkeplannen.nl. Deze informatie wordt eind oktober/begin november verwacht.

Gefaseerde integratie Ruimtelijkeplannen.nl

Voor professionals die dagelijks werken met Ruimtelijkeplannen.nl (RP.NL) is de beantwoording van vraag 10 interessant. De Minister licht toe dat dit platform bestaat uit een voorkant (raadpleegfunctionaliteit) en een aantal belangrijke componenten aan de achterkant. In de kern is het een voorziening waarmee bronhouders hun ruimtelijke plannen digitaal ontsluiten. Deze landelijke voorziening RP.NL zal in de periode tot 2029 geleidelijk opgaan in de landelijke voorziening DSO (DSO-LV). Bij inwerkingtreding op 1 juli 2022 zal de raadpleegfunctionaliteit (de voorkant) worden overgenomen door die van DSO-LV. De gewone gebruiker zal straks RP.NL niet meer direct kunnen benaderen, maar zal het nieuwe Omgevingsloket krijgen te zien. De gebruiker hoeft op dat moment niet meer de huidige drie afzonderlijke systemen AIM, OLO en RP.NL te raadplegen maar kan zich op één plek oriënteren en een aanvraag of melding doen, althans dat is de gedachte.

Ook na inwerkingtreding zullen de systemen van RP.NL het DSO-LV blijven “voeden” met de ruimtelijke plannen die voor 1 juli 2022 zijn vastgesteld en die juridisch zijn omgezet naar het tijdelijk omgevingsplan. De oude voorziening RP.NL verdwijnt dus niet opeens, maar wordt als het ware geleidelijk opgenomen in DSO-LV. Per 1 juli 2022 worden geen nieuwe ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) meer in procedure gebracht. Bestemmingsplannen die bij inwerkingtreding van de Omgevingswet in procedure zijn kunnen door gemeenten nog tot 2025 worden ingelezen via de achterkant van de huidige voorziening RP.NL. Voor de provincies is er geen sprake van overgangsrecht en geldt dat de nieuwe omgevingsverordeningen op 1 juli 2022 in werking moeten zijn. Alle ruimtelijke plannen worden vanaf 1 juli 2022 getoond via het DSO-LV. Zowel de “oude” ruimtelijke plannen als de nieuwe omgevingswetbesluiten worden dan dus op één plek getoond, aldus de Minister.

De gemeenteraadsverkiezingen en de benodigde raadsbesluiten

In de Roadmap invoering Omgevingswet zijn de minimaal noodzakelijke acties beschreven met bijbehorende deadlines. Als gemeenten – conform het advies van de VNG – de planning van de Roadmap volgen, dan zou een groot deel van de acties afgerond moeten zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. De VNG heeft haar leden in een memo geïnformeerd over de onderwerpen waarbij mogelijk een relatie ontstaat tussen de gemeenteraadsverkiezingen, de benodigde raadsbesluiten en de inwerkingtreding van de Omgevingswet door de invoering van de wet per 1 juli. Vóórdat de Omgevingswet in werking treedt, moet de gemeenteraad een aantal besluiten nemen. Het memo helpt gemeenten om er voor te zorgen dat de volgende besluiten tijdig worden genomen:

  • Raadsbesluit over gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor de raad adviesrecht heeft;
  • Raadsbesluit gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie verplicht is;
  • Verordening Nadeelcompensatie (v/h planschadeverordening);
  • Instellen commissie ruimtelijke kwaliteit;
  • Raadsbesluit Delegatiebesluit aan het college om het omgevingsplan te wijzigen;
  • Legesverordening (waarin gevolgen Omgevingswet en WKB zijn verwerkt).

Verdere planning

De Minister denkt dat na eind oktober/begin november het een goed moment zou zijn om met de Tweede Kamer het debat te voeren over de datum van inwerkingtreding. Vervolgens kan dan ook in de Tweede Kamer het gesprek plaatsvinden over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Als sluitstuk van die twee behandelingen is de Minister dan voornemens om het inwerkingtredings-KB formeel voor te hangen.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet en/of het Opleidingscurriculum dat Dirkzwager ontwikkelt om uw organisatie op de inwerkintreding voor te bereiden? Neem contact op met Jasper Molenaar.