1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verschuiving opleverdatum geen wezenlijke wijziging

Verschuiving opleverdatum geen wezenlijke wijziging

Als de opleverdatum wordt verschoven vanwege een kort geding tegen de voorlopige gunning, is van een wezenlijke wijziging van de overeenkomst geen sprake. De Haagse voorzieningenrechter oordeelt dat niet valt in te zien waarom vanwege een dergelijke verschuiving  Achtergrond van de opdrachtHet Ministerie van Defensie is eind 2013 een aanbestedingsprocedure begonnen voor de aanleg van een aantal schietbanen. Op de opdracht was de UAV-GC van toepassing verklaard.De opdrachtnemer diende schietba...
Leestijd 
Auteur artikel Joris Bax (uit dienst)
Gepubliceerd 01 juli 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Als de opleverdatum wordt verschoven vanwege een kort geding tegen de voorlopige gunning, is van een wezenlijke wijziging van de overeenkomst geen sprake. De Haagse voorzieningenrechter oordeelt dat niet valt in te zien waarom vanwege een dergelijke verschuiving  

Achtergrond van de opdracht
Het Ministerie van Defensie is eind 2013 een aanbestedingsprocedure begonnen voor de aanleg van een aantal schietbanen. Op de opdracht was de UAV-GC van toepassing verklaard.

De opdrachtnemer diende schietbanen te ontwerpen, te realiseren en voor meerdere jaren te onderhouden. Het definitief ontwerp moest drie maanden na de definitieve gunning te worden ingediend. In het definitief ontwerp moesten in ieder geval certificaten zijn opgenomen waaruit bleek dat de materialen die gebruikt zijn voor de kogelvangers  wanden daarvoor geschikt zijn.

De opdracht wordt voorlopig gegund aan ECC. Autron, de enige andere inschrijver, maakt ter zake van de voorlopige gunning een kort geding aanhangig. Bij vonnis van 4 juli 2014 worden de vorderingen van Autron afgewezen. De overeenkomst wordt vervolgens op 16 september 2014 definitief gesloten.

ECC dient op 7 januari 2015 het definitief ontwerp in. Het ministerie bericht ECC dat bij het definitief ontwerp niet de juiste certificaten zijn ingediend. ECC wordt daarom in de gelegenheid gesteld een nieuw definitief in te dienen met de juiste certificaten.

Autron maakt tegen deze gang van zaken bezwaar en stelt dat de opdracht wezenlijk wordt gewijzigd. Als bij de oorspronkelijke aanbesteding bekend was dat de termijn voor het aanleveren van de ontwerpen en de opleverdatum zouden worden verlengd en bekend was dat de opdrachtnemer een hernieuwde aanvraag voor het ontwerp mocht indienen, zouden volgens Autron ook andere marktpartijen hebben ingeschreven.

Geen wezenlijke wijziging
Ter zake van de verschoven (oplever- en mijlpaaldata overweegt de voorzieningenrechter dat geen sprake is van een wezenlijke wijziging. Volgens de voorzieningenrechter ligt het risico van een te late oplevering niet altijd in de risicosfeer van de opdrachtnemer. De data voor het aanleveren van de ontwerpen en de opleverdata waren afhankelijk van de datum waarop de overeenkomst werd gesloten. Het sluiten van de overeenkomst was echter uitgesteld vanwege een kort geding dat Autron aanhangig had gemaakt. Deze omstandigheden liggen niet in de risicosfeer van ECC en maken ook niet dat de opdracht wezenlijk is gewijzigd.

Over de gevolgen van het niet tijdig kunnen beschikken over de noodzakelijke certificaten, dan wel het feit dat die een tweede keer konden worden aangevraagd, is in de aanbestedingsprocedure niets geregeld. Dat feit kan dus ook niet tot de conclusie leiden dat sprake is van een wezenlijke wijziging.

Auton geen belang bij uitvoering overeenkomst
Ten slotte twijfelt Autron aan de veiligheid van de ontwerpen van ECC. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat die twijfels niet relevant zijn. De veiligheid van de banen is immers de verantwoordelijkheid van de Staat. Het ministerie hoeft ook niet te motiveren dat ECC volgens haar het werk deugdelijk uitvoert nu Autron slechts twijfels uit.

Commentaar
Dit Haagse vonnis biedt enige aanknopingspunten voor de invulling van het begrip wezenlijke wijziging. In het algemeen blijft van belang dat de omstandigheden die een wijziging veroorzaken, niet in de risicosfeer van de opdrachtnemer mogen liggen. Als echter vanwege een kort geding ter zake van het gunningsvoornemen de opleverdatum en eventuele mijlpaaldata worden verschoven, dan wel om die reden bouwtijdverlenging wordt toegekend, lijkt er van een wezenlijke wijziging geen sprake te zijn.

Uit het vonnis volgt verder dat een derde in beginsel geen belang heeft bij informatie over de uitvoering van de overeenkomst, als die derde uitsluitend twijfels uit over de deugdelijkheid van de uitvoering.  Een opdrachtgever  is dus in beginsel niet gehouden informatie over de uitvoering van de overeenkomst te verstrekken als een derde daar, zonder (deugdelijke) motivering, naar vraagt.

mr. Joris Bax
aanbestedings- en bouwrechtadvocaat, Dirkzwager