De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wanneer mag de rechtbank zelf voorzien in een beroep tegen een besluit over nadeelcompensatie? En: toewijzing van één bedrag mag niet zonder te bepalen welk deel planschade is en welk deel nadeelcompensatie

Wanneer mag de rechtbank zelf voorzien in een beroep tegen een besluit over nadeelcompensatie? En: toewijzing van één bedrag mag niet zonder te bepalen welk deel planschade is en welk deel nadeelcompensatie

De gemeente Zoetermeer had verzoeken om nadeelcompensatie afgewezen omdat er volgens de door Zoetermeer ingeschakelde deskundige geen rechtsgrond was voor nadeelcompensatie, en er ook geen grond was voor planschade omdat er geen sprake was van een planologische verslechtering. De rechtbank heeft de besluiten van de gemeente vernietigd. Volgens de rechtbank had de gemeente verkeerde uitgangspunten gehanteerd bij de planologische vergelijking, en had het college ten onrechte niet onderzocht of...
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 10 februari 2011
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De gemeente Zoetermeer had verzoeken om nadeelcompensatie afgewezen omdat er volgens de door Zoetermeer ingeschakelde deskundige geen rechtsgrond was voor nadeelcompensatie, en er ook geen grond was voor planschade omdat er geen sprake was van een planologische verslechtering. De rechtbank heeft de besluiten van de gemeente vernietigd. Volgens de rechtbank had de gemeente verkeerde uitgangspunten gehanteerd bij de planologische vergelijking, en had het college ten onrechte niet onderzocht of er op grond van het algemeen égalité-beginsel nadeelcompensatie moet plaatsvinden. De rechtbank vond aannemelijk dat er schade was, en ook dat de hoogte van de schade voldoende aannemelijk was. De rechtbank kon niet vaststellen welk deel als planschade en welk deel als nadeelcompensatie voor vergoeding in aanmerking zou komen. Dat vond de rechtbank niet van wezenlijk belang, terwijl partijen wel zijn gebaat bij finaliteit. Om die reden heeft de rechtbank om proceseconomische redenen zelf in de zaak voorzien.

De Afdeling gaat niet mee met deze (goedbedoelde) aanpak van de rechtbank. De Afdeling overweegt:
“Ingeval een besluit wordt vernietigd, dient de rechtbank de mogelijkheden van finale beslechting van het geschil te onderzoeken, waarbij onder meer aan de orde is of er aanleiding is om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, van de Awb de rechtsgevolgen van het besluit in stand te laten dan wel met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb zelf in de zaak te voorzien. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 26 maart 2008 in zaak nr. 200705490/1; www.raadvanstate.nl), is daarvoor niet vereist dat nog slechts één beslissing mogelijk is. Zelf in de zaak voorzien is evenwel niet mogelijk, indien dat de rechter noopt tot een oordeel over een aangelegenheid waarover partijen zich in de procedure niet of onvoldoende hebben uitgelaten en daartoe ook geen aanleiding bestond.“
Dat was in deze zaak het geval: partijen waren nog helemaal niet aan de hoogte van de schade toegekomen, en hadden zich daar dus nog niet (voldoende) over uitgelaten.
Ten aanzien van de bedoeling van de rechtbank om de zaak finaal af te doen zonder vast te stellen welk bedrag nu geldt als nadeelcompensatie en welk bedrag als planschadevergoeding overweegt de Afdeling:
“Het is aan de raad en het college om zich in het kader van nieuw te nemen besluiten op bezwaar een oordeel te vormen over de aard en omvang van de schade, het oorzakelijk verband tussen de afsluiting van een aantal wegen en fiets- en wandelpaden en die schade, de door [appellante sub 1] te nemen schadebeperkende maatregelen en de betekenis van het normaal maatschappelijk risico, alsmede inzichtelijk te maken welk deel van de schade eventueel als nadeelcompensatie voor vergoeding in aanmerking komt en welk deel eventueel als planschade.”
Juist in zaken waar zowel sprake is van planschade als van nadeelcompensatie vergt dat het nodige van de adviseurs van de gemeente!