De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wat moet in een advertentie over de kenmerken en de vanafprijs van het product worden vermeld?

Wat moet in een advertentie over de kenmerken en de vanafprijs van het product worden vermeld?

Daarover heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zich recentelijk uitgelaten. Op Europees niveau is er in 2005 een richtlijn aangenomen betreffende oneerlijke handelspraktijken, waaronder oneerlijke reclame, die de belangen van consumenten moet beschermen. In deze richtlijn is onder meer bepaald dat in het geval van een uitnodiging tot aankoop bepaalde informatie als essentieel wordt beschouwd en dus in de commerciële boodschap moet worden vermeld. Worden deze kenmerken niet...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd25 mei 2011
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Daarover heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zich recentelijk uitgelaten. Op Europees niveau is er in 2005 een richtlijn aangenomen betreffende oneerlijke handelspraktijken, waaronder oneerlijke reclame, die de belangen van consumenten moet beschermen. In deze richtlijn is onder meer bepaald dat in het geval van een uitnodiging tot aankoop bepaalde informatie als essentieel wordt beschouwd en dus in de commerciële boodschap moet worden vermeld. Worden deze kenmerken niet vermeld, dan kan er sprake zijn van misleiding, hetgeen verboden is. In onderhavige procedure werden aan het Hof vragen gesteld over wanneer precies sprake is van een uitnodiging tot aankoop en welke gegevens dan precies moeten worden vermeld.

Uitnodiging tot aankoop
Wanneer is er sprake van een uitnodiging tot aankoop?
Deze vraag is van belang, omdat slechts bij een uitnodiging tot aankoop onder andere de voornaamste kenmerken van het product, de wijze van betaling en levering, de prijs (inclusief belastingen) en de identiteit van de handelaar moet worden vermeld. Om als uitnodiging tot aankoop te worden aangemerkt hoeft de commerciële boodschap niet de daadwerkelijke mogelijkheid te bieden om tot aankoop van het product over te kunnen gaan, aldus het Hof. Er is al sprake van een uitnodiging tot aankoop wanneer de informatie over het geadverteerde product en de prijs ervan voor de consument volstaat om een besluit over de aankoop te nemen.

Is er sprake van een uitnodiging tot aankoop bij het noemen van een vanafprijs?
De richtlijn bepaalt dat de prijs van het product dient te worden vermeld op een wijze die is aangepast aan het medium dat voor de commerciële communicatie is gebruikt. Het hof erkent dat het denkbaar is dat, vanwege het voor de adverentie gebruikte medium, het moeilijker kan zijn de prijs van elke uitvoering van het product aan te geven. Daarnaast erkent de richtlijn zelf dat het mogelijk is dat een handelaar, vanwege de aard van het product, redelijkerwijs niet in staat is om vooraf de definitieve prijs mee te delen. Op basis van deze uitgangspunten kan volstaan worden met het enkel noemen van een vanafprijs. Per geval zal moeten worden bekeken of de consument op basis van deze vanafprijs een besluit over een aankoop kan nemen.

Deze redenering wordt ook gevolgd bij het vermelden van productkenmerken. Het kan - onder omstandigheden - dan ook voldoende zijn wanneer met één enkele aanduiding in woord of beeld naar een product met verschillende uitvoeringen wordt verwezen.

Misleidende handelspraktijk
Volstaat het vermelden van de voornaamste kenmerken van het product in een commerciële boodschap indien voor de overige kenmerken naar de website wordt verwezen?
Hoeveel informatie over de voornaamste productkenmerken een handelaar in het kader van een uitnodiging tot aankoop moet verstrekken, dient te worden beoordeeld op basis van de context van deze uitnodiging, de aard en de kenmerken van het product en het gebruikte medium. Het kan dus zo zijn dat in een uitnodiging tot aankoop slechts een aantal van de voornaamste kenmerken van het product worden vermeld, indien de handelaar voor het overige verwijst naar zijn website, mits die essentiële informatie bevat over de voornaamste kenmerken van het product, de prijs en andere voorwaarden. Voldoet een handelaar daar niet aan, dan is er sprake van een misleidende handelspraktijk. Hiertegen kan worden optreden.

Is aan de voorwaarde van aanduiding van de prijs voldaan bij vermelding vanafprijs?
Hiervoor is al opgemerkt dat het Hof heeft bepaald dat sprake kan zijn van een uitnodiging tot aankoop indien enkel een vanafprijs wordt genoemd. Volstaat het enkel noemen van een vanafprijs echter wel in het kader van het benoemen van de kenmerken van het product? Op zichzelf is het enkel noemen van een vanafprijs niet misleidend, aldus het Hof. De rechter zal per geval moeten vaststellen of de vermelding van een vanafprijs volstaat om aan de vereisten ten aanzien van het noemen van de prijs wordt voldaan. De rechter zal met name moeten bepalen of de weglating van de berekeningswijze van de definitieve prijs de consument belet om een geïnformeerd besluit over een aankoop te nemen, zodat hij ertoe wordt gebracht een besluit over een aankoop te nemen dat hij anders niet zou hebben genomen.

Het hangt dus sterk van de omstandigheden van het geval af, dat wil zeggen, het gebruikte medium, de aard en kenmerken van het product alsmede de andere wijze waarop informatie over het product wordt vermeld, of bepaalde kenmerken of prijzen niet in een commerciële boodschap vermeld hoeven worden.
Beoordeel dit artikel