1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Werknemer behoudt tijdens Coronaquarantaine recht op loon

Werknemer behoudt tijdens Coronaquarantaine recht op loon

Een werknemer heeft tijdens Coronaquarantaine recht op doorbetaling van (100% van) het loon, zo oordeelde de rechtbank Limburg recentelijk. Een verplichte quarantaine is namelijk een omstandigheid die - in principe - niet voor rekening van de werknemer komt, aldus de rechtbank.
Leestijd 
Auteur artikel Anton Sijbring
Gepubliceerd 04 augustus 2020
Laatst gewijzigd 04 augustus 2020

In februari en maart schreven twee van mijn collega’s al over de vraag of een werkgever verplicht is om het loon door te betalen gedurende een quarantaine van een (of meerdere) werknemer(s). Zij betoogden toen al dat de hoofdregel - in principe - is dat een verplichte quarantaine niet voor risico van de werknemer komt en de werkgever dus gehouden is om het loon over die periode volledig door te betalen. De rechtbank Limburg heeft dit recentelijk bevestigd.

De casus

Een werknemer meldde medio maart 2020 aan zijn werkgever dat een vriendin - met wie hij een hele dag verhuiswerkzaamheden heeft verricht - ziek is geworden met griep en dat er kans op besmetting was. De werkgever reageerde dat de werknemer thuis kon blijven en zich ziek kon melden. Hierop heeft de werknemer benadrukt dat hij zelf niet ziek is en zijn werkzaamheden thuis zou verrichten. Een aantal dagen later heeft de werknemer zijn werkzaamheden op locatie van de werkgever weer hervat. Een paar dagen na de werkhervatting berichtte de werknemer aan zijn werkgever dat zijn partner verschijnselen van het coronavirus heeft en hij - conform de RIVM-richtlijnen - niet naar de locatie van zijn werkgever komt. Aan het verzoek van de werkgever om toch op locatie te komen werken, gaf de werknemer geen gehoor. De werkgever heeft vervolgens twee wachtdagen op het loon ingehouden en vervolgens slechts 70 % van het loon van maart 2020 en 50 % van het loon van april 2020 betaald. De werknemer wendde zich hierop in kort geding tot de kantonrechter en vorderde betaling van het achterstallig loon over deze periode.

Het oordeel van de rechter

De kantonrechter stelt voorop dat de werkgever verplicht is om het naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen indien de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij dit niet verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. De bewijslast dat het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer behoort te komen ligt bij de werkgever. 

De kantonrechter stelt vervolgens vast dat in het geval van een quarantaine er (nog) geen sprake is van ziekte, maar van een situatie waarbij een werknemer gehoor moet geven aan een opgelegde voorzorgsmaatregel van de overheid. In dit concrete geval was de quarantaine een verplichte maatregel doordat een huisgenoot (de partner) van de werknemer ziek was en er dus sprake was van een mogelijke besmetting met het coronavirus. De kantonrechter kwalificeert de situatie waarbij een werknemer van overheidswege in quarantaine moet en niet thuis kan werken omdat dit in zijn/haar beroep onmogelijk is als een omstandigheid die niet in de risicosfeer van de werknemer ligt. De werkgever is in dat geval verplicht het loon door te betalen. Ook mocht de werkgever geen wachtdagen op het loon inhouden, omdat er geen sprake was van ziekte.

Bijkomende omstandigheden

De werkgever trok in deze zaak de (waarheid van de) mededelingen van de werknemer in twijfel. De kantonrechter oordeelt echter dat het enkel betwisten van de mededelingen van de werknemer in dit geval onvoldoende is. De werkgever had namelijk meer onderzoek moeten doen, zoals vragen naar een doktersverklaring of een verklaring van de zieke huisgenoot. Verder stelde de werkgever dat de werkzaamheden van de werkgever tot de cruciale beroepen behoort. Volgens de kantonrechter had het in dat geval op de weg van de werkgever gelegen om dit tijdig aan de werknemer mede te delen en dit niet pas tijdens de procedure naar voren te brengen. Daarnaast acht de kantonrechter het belangrijk dat de werknemer zich gedurende de quarantaine steeds beschikbaar heeft gehouden voor het verrichten van werkzaamheden vanuit huis. 

Conclusie

De hoofdregel is dat de werknemer gedurende een verplichte quarantaine - in principe - recht heeft op doorbetaling van het volledige naar tijdsruimte vastgesteld loon. De kantonrechter kwam op basis van de hierboven vermeldde omstandigheden ook tot die conclusie. Er kunnen echter omstandigheden zijn die maken dat de juridische situatie anders is en niet het (volledige) loon doorbetaald hoeft te worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien uw werknemer zich tijdens een quarantaine niet beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden vanuit huis en dit wel degelijk mogelijk is (en daar door de werkgever ook op een juiste wijze op is aangestuurd c.q. aangedrongen). De concrete situatie is dus altijd van belang om te kunnen oordelen over het recht op loon. 

Denkt u dat er in uw geval sprake zijn van zulke omstandigheden of wilt u van gedachten wisselen over situaties als deze? Neem dan vooral contact met ons op, zodat we u kunnen helpen.