De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wijziging Wet BIG

Wijziging Wet BIG

Als gevolg van een wetsvoorstel dat de Eerste Kamer op 1 november jl. heeft aangenomen zullen berispingen en geldboetes die de Tuchtcolleges opleggen in de toekomst in het BIG-register worden gepubliceerd. De huidige Wet BIG bepaalt in artikel 9 nu al dat schorsingen, opgelegde voorwaarden, gedeeltelijke ontzeggingen van de bevoegdheid en het einde daarvan aantekening in het BIG-register wordt bijgehouden. Aan deze lijst zijn berispingen en geldboetes toegevoegd. Naast de opgelegde maatregel...
Leestijd 
Auteur artikel Dirkzwager
Gepubliceerd30 december 2011
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Als gevolg van een wetsvoorstel dat de Eerste Kamer op 1 november jl. heeft aangenomen zullen berispingen en geldboetes die de Tuchtcolleges opleggen in de toekomst in het BIG-register worden gepubliceerd. De huidige Wet BIG bepaalt in artikel 9 nu al dat schorsingen, opgelegde voorwaarden, gedeeltelijke ontzeggingen van de bevoegdheid en het einde daarvan aantekening in het BIG-register wordt bijgehouden. Aan deze lijst zijn berispingen en geldboetes toegevoegd. Naast de opgelegde maatregel zullen ook de overwegingen van het Tuchtcollege die tot de maatregel hebben geleid worden gepubliceerd. Op welke datum de wetswijziging in werking zal treden, is nog niet bekend maar zal bij nader besluit worden bepaald.

 Doel van de openbaarmaking

Minister Schippers heeft de openbaarmaking van deze tuchtmaatregelen (berispingen en geldboetes) in het wetsvoorstel opgenomen omdat, allereerst, openbaarheid van berispingen en geldboetes de patiënt inzage geeft in het functioneren van beroepsbeoefenaren. De patiënt zou door bekendmaking ook beter dan voorheen zijn keuzes voor bepaalde artsen, instellingen, etcetera kunnen maken en bovendien krijgt hij meer inzicht in het functioneren van instanties die waken over de kwaliteit van de gezondheidszorg, te weten de Tuchtcolleges. Door het openbaar maken van berispingen en geldboetes worden de beroepsgroepen die onder de Wet BIG vallen eerder geconfronteerd met ‘foute praktijken’. De Minister beoogt daarmee uitdrukkelijk dat deze beroepsgroepen eerder lering trekken uit zaken die mis zijn gelopen, omdat ook kleinere fouten, waarvoor geen schorsing of verwijdering uit het register wordt opgelegd, maar een berisping of boete, leiden tot openbaarmaking van de opgelegde tuchtmaatregelen.

 Bezwaren van de beroepsgroep

De KNMG meent, in tegenstelling tot de Minister, dat aantekening van berispingen en geldboetes in het BIG-register geen zinvolle keuze-informatie voor de patiënt is, omdat berispingen en boetes geen invloed hebben op de beroepsuitoefening van de arts. Schorsing en verwijdering uit het register hebben dat wel: zij verbieden de arts tijdelijk of permanent zijn beroep uit te oefenen. Een berisping of boete zegt naar mening van de KNMG ook niets over de “totale kwaliteit van zorg door die arts” en dus draagt openbaarmaking daarvan niet bij aan een weloverwogen keuze van de patiënt voor een bepaalde zorgaanbieder. Daar komt nog bij - aldus de KNMG - dat een berisping of geldboete wel jarenlang in het BIG-register aangetekend blijft en dus vergaande consequenties heeft voor de arts. Wel is het genootschap voorstander van publicatie van de overwegingen die tot de maatregelen van berisping en boete hebben geleid, als deze maatregelen toch gepubliceerd worden in het BIG-register. Het wordt patiënten dan immers duidelijk waarom de maatregel is opgelegd waardoor zij minder snel onjuiste gevolgtrekkingen zullen maken.

 Conclusie

De politiek wil met aantekening van berispingen en boetes in het BIG-register een moderner tuchtsysteem bewerkstelligen, waarin meer informatie voor een patiënt beschikbaar is. Die patiënt kan daardoor beter dan voorheen een weloverwogen keuze maken voor een zorgaanbieder. De beroepsgroep daarentegen meent dat de nadelige consequenties van de openbaarmaking voor de beroepsbeoefenaren in onevenredige verhouding staan tot de voordelen voor de patiënt die ermee bereikt worden. Er wordt namelijk informatie over de arts openbaar gemaakt die geen invloed heeft op de algemene kwaliteit van zijn zorgverlening en die hem niet beperkt in de uitoefening van zijn beroep. Feit blijft dat vanaf een nog bekend te maken datum berispingen en geldboetes die de Tuchtcolleges opleggen worden aangetekend in het BIG-register, ongeacht de bezwaren die in de praktijk daartegen bestaan.