1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wijziging WML : rechtsvermoeden werkgeverschap

Wijziging WML : rechtsvermoeden werkgeverschap

Op 1 maart 2012 is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) gewijzigd. Er is nu ook in deze wet een (weerlegbaar) rechtsvermoeden van werkgeverschap geïntroduceerd. De reikwijdte van de Arbeidsinspectie is vergroot en daarmee ook de mogelijkheden tot beboeting. Reden temeer om de personeelsadministratie en salarisadministratie goed op orde te houden.Toezicht ArbeidsinspectieOp grond van de WML is een werkgever verplicht om aan de Arbeidsinspectie administratieve gegevens te verstrek...
Leestijd 
Auteur artikel Melanie Breedveld (uit dienst)
Gepubliceerd 06 maart 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
 Op 1 maart 2012 is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) gewijzigd. Er is nu ook in deze wet een (weerlegbaar) rechtsvermoeden van werkgeverschap geïntroduceerd. De reikwijdte van de Arbeidsinspectie is vergroot en daarmee ook de mogelijkheden tot beboeting. Reden temeer om de personeelsadministratie en salarisadministratie goed op orde te houden.

Toezicht Arbeidsinspectie

Op grond van de WML is een werkgever verplicht om aan de Arbeidsinspectie administratieve gegevens te verstrekken, waaruit (1) de aard van de arbeidsverhouding, (2) het door hem betaalde loon of (3) de door hem betaalde vakantiebijslag of (4) het aantal gewerkte uren blijkt van een in zijn onderneming, bedrijf of inrichting aangetroffen persoon. Op deze wijze wordt het voor de Arbeidsinspectie mogelijk om daadwerkelijk toezicht te houden op correcte naleving van de WML. Als een werkgever de bedoelde schriftelijke bescheiden niet of onvoldoende kan laten zien, dan is dat een overtreding van de WML en staat hierop een boete. Onder werkgever in de zin van de WML wordt verstaan de persoon tot wie een werknemer in dienstbetrekking staat.

Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 juli 2010 (LJN: BN2627)  blijkt dat deze verplichting niet aan een werkgever kan worden tegengeworpen als de aangetroffen persoon arbeid verricht buiten de eigen onderneming, het eigen bedrijf of de eigen inrichting. Denk dan bijvoorbeeld aan uitzendkrachten of personeel op een bouwplaats. Een werknemer verricht zijn arbeid dan meestal bij een andere ‘werkgever’, maar die andere  ‘werkgever’ kon op basis van de oude WML niet verplicht worden om administratieve bescheiden te overleggen. Dit belemmerde de toezicht­houdende taak van de Arbeidsinspectie.

Gebrek

Met de wijziging van de WML wordt beoogd aan dit gebrek tegemoet te komen. Niet alleen is nu duidelijk aangegeven welke gegevens precies verstrekt moeten worden aan de toezichthouder, er is ook een rechtsvermoeden van werkgeverschap geïntroduceerd. De verplichtingen op grond van de WML rusten in juridische zin bij de werkgever, omdat de werkgever verplicht is het minimumloon en de minimumvakantiebijslag te betalen. De formele werkgever moet dit ook kunnen aantonen. Kan hij dat niet, dan kan dat beboet worden als overtreding van de WML.

Rechtsvermoeden werkgeverschap

In artikel 18b lid 2 van de WML is nu bepaald:

“Als overtreding wordt tevens aangemerkt het door de werkgever desgevraagd niet of niet tijdig aan de toezichthouder verstrekken van bescheiden waaruit blijkt:

  1. a.      het aan de werknemer betaalde loon en de betaalde vakantiebijslag;en

  2. b.      het aantal door de werknemer gewerkte uren.”


Artikel 18b lid 3 WML is nieuw en bepaalt:

“Voor de toepassing van het tweede lid wordt als werkgever aangemerkt degene in of ten behoeve van wiens onderneming, bedrijf of inrichting een persoon arbeid verricht of heeft verricht of waarvan op grond van feiten en omstandigheden naar redelijk vermoeden een persoon arbeid verricht of heeft verricht. De in de eerste zin genoemde persoon wordt in dat geval voor de toepassing van het tweede lid aangemerkt als werknemer. Hetgeen in de eerste zin is bepaald, geldt behoudens tegenbewijs.”

Als de feiten en omstandigheden wijzen in de richting van een dienstbetrekking, dan zal de Arbeids­inspectie hier in principe ook van uitgaan. Deze wijziging van de WML is dis niet alleen voor de werkgever van belang, maar ook voor de vermoedelijk werkgever. Die laatste kan nu ook worden beboet door de Arbeidsinspectie als niet wordt voldaan aan de verplichting om administratieve bescheiden te overleggen. Ook voor personeel dat wordt ingeleend, ingehuurd, op detacheringsbasis wordt ingezet of anderszins binnen de eigen organisatie te werk wordt gesteld, is het dus van belang een goede administratie bij te houden of ten minste te borgen dat de formele werkgever een deugdelijke (salaris)administratie hanteert.