Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wijzigingsvoorstel voor winstuitkering in de zorg

Wijzigingsvoorstel voor winstuitkering in de zorg

Al ruim een jaar (sinds 9 februari 2012) is een wetsvoorstel aanhangig dat het mogelijk moet maken voor zorgaanbieders om winst uit te keren, met als doel private investeerders aan te trekken. Over dit wetsvoorstel is reeds eerder bericht, het betreffende artikel is op hier na te lezen. Met dit wetsvoorstel wordt winstuitkering voor ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra onder voorwaarden mogelijk gemaakt, om daarmee de kwaliteit, dienstverlening en doelmatigheid van de zorg te verbetere...
Leestijd 
Auteur artikel Dirkzwager
Gepubliceerd 18 maart 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Al ruim een jaar (sinds 9 februari 2012) is een wetsvoorstel aanhangig dat het mogelijk moet maken voor zorgaanbieders om winst uit te keren, met als doel private investeerders aan te trekken. Over dit wetsvoorstel is reeds eerder bericht, het betreffende artikel is op hier na te lezen. Met dit wetsvoorstel wordt winstuitkering voor ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra onder voorwaarden mogelijk gemaakt, om daarmee de kwaliteit, dienstverlening en doelmatigheid van de zorg te verbeteren.

Wetsvoorstel winstuitkering zorgaanbieders
De gedachte achter het wetsvoorstel is dat private investeringen de solvabiliteit en continuïteit van zorgaanbieder ten goede komen, leiden tot een betere bedrijfsvoering en meer innovatie en de toetreding van nieuwe zorgaanbieders vergemakkelijken. Dit zijn uiteraard allemaal voordelen, maar de regering houdt terecht ook oog voor de risico’s die dergelijke private investeerders mee kunnen brengen. Niet alle investeerders hebben immers de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg als hoogste prioriteit. Hoewel het maken van winst zeker niet tegengesteld hoeft te zijn aan het verhogen van de kwaliteit (het tegendeel zal eerder gelden), wil de regering voorkomen dat het maken van kortetermijnwinsten afbreuk zal doen aan de hoofddoelen, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Voor de samenleving als geheel immers zijn dit toch de belangrijkste zaken indien het gaat om zorgverlening.

Vandaar dat de regering een aantal voorwaarden stelt aan de wijze waarop de zorgaanbieders hun eventueel gemaakte winsten mogen uitkeren. Met deze voorwaarden tracht de regering een balans te vinden tussen het vermijden van mogelijke risico’s en het vermijden van te stringente voorwaarden die het animo om te investeren zouden wegnemen. De private investeerders dienen een langetermijnperspectief te hebben om de eventuele risico’s tot een minimum te beperken.

Wijziging wetsvoorstel winstuitkering
Op 18 februari 2013 is een wijzigingsvoorstel ingediend op het wetsvoorstel dat al aanhangig is, waarmee aan winstuitkeringen door zorgaanbieders twee aanvullende eisen worden gesteld. Dit voorstel is gebaseerd op het Regeerakkoord. Daarnaast is inmiddels duidelijk geworden dat de Wet cliëntenrechten zorg als zodanig niet zal worden ingevoerd. De regeling omtrent de winstuitkering door zorgaanbieders zal daarom worden opgenomen in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De voorwaarden in dit wijzigingsvoorstel, die dus zullen gaan gelden naast de voorwaarden die al in het oorspronkelijke wetsvoorstel waren opgenomen, houden het volgende in.

Solvabiliteitseis
In de eerste plaats dienen de zorgaanbieders en zorgaanbiedergroepen een solvabiliteit van 20% of hoger te hebben voordat ze tot uitkering van winst over mogen gaan. Dit betekent dat het eigen vermogen minimaal 20% moet uitmaken van de totale balans. Daarbij hanteert men een voorzichtig beleid, wat inhoudt dat ongerealiseerde winsten niet worden mogen meegeteld, maar ongerealiseerde verliezen wel moeten worden meegenomen.

Winstgevende exploitatie
De tweede nieuwe voorwaarde komt er op neer, dat een zorgaanbieder pas over mag gaan tot het uitkeren van winst, indien de reguliere exploitatie winstgevend is. Er is sprake van een reguliere winstgevende exploitatie, indien de zorgaanbieder drie jaar achter elkaar winst heeft gemaakt. Pas als dit het geval is, mag de zorgaanbieder winst uitkeren. Wordt er gedurende één jaar verlies geleden, dan begint de periode van drie jaar opnieuw te lopen. De buitengewone baten en lasten vallen overigens niet onder de gewone bedrijfsuitoefening.

Toezicht
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt een toezichthoudende rol met betrekking tot deze twee nieuwe voorwaarden. De NZa zal zelfstandig proactief toezicht houden. Teneinde deze toezichthoudende rol te faciliteren, komt op de zorgaanbieder die winst heeft uitgekeerd de plicht te rusten om binnen drie maanden na de winstuitkering een verantwoording aan de NZa te zenden, waaruit blijkt dat hij alle voorwaarde in acht heeft genomen. Dit zijn dus de twee hierboven geschreven voorwaarden maar ook de overige voorwaarden die in het aanhangige wetsvoorstel en in de wet zijn opgenomen. Constateert de NZa een inbreuk, dan kan zij een dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen.

Met de twee bovenstaande (extra) voorwaarden wordt nogmaals benadrukt dat investeren in de zorg weinig zinvol is als een investeerder enkel op zoek is naar winst op de korte termijn. Hiermee worden extra waarborgen ingebouwd, met als doel het waarborgen van de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Volgens de bijlage met de aanhangige wetsvoorstellen bij de Kamerbrief van VWS (‘Van systemen naar mensen’, brief van 8 februari 2013) is de planning thans dat het gewijzigde wetsvoorstel op 1 januari 2014 wordt ingevoerd.