De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Zorgplicht van bomen, wanneer ben je aansprakelijk voor veroorzaakte schade

Zorgplicht van bomen, wanneer ben je aansprakelijk voor veroorzaakte schade

Op 19 juli 2017 lag een geschil omtrent de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een omgewaaide boom voor bij de Rechtbank Gelderland. De vraag was of er sprake was van schending van een zorgplicht. De rechtbank oordeelt dat voor beantwoording van de vraag of de zorgplicht is geschonden van belang is of gedaagden de bomen niet regelmatig hebben gecontroleerd en nagelaten hebben onderhoud te plegen. In dit geschil dient eerst nader onderzoek door een deskundige plaats te vinden. Daaruit...
Leestijd 
Auteur artikel José Jochemsen-Vernooij (uit dienst)
Gepubliceerd 24 augustus 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Op 19 juli 2017 lag een geschil omtrent de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een omgewaaide boom voor bij de Rechtbank Gelderland. De vraag was of er sprake was van schending van een zorgplicht. De rechtbank oordeelt dat voor beantwoording van de vraag of de zorgplicht is geschonden van belang is of gedaagden de bomen niet regelmatig hebben gecontroleerd en nagelaten hebben onderhoud te plegen. In dit geschil dient eerst nader onderzoek door een deskundige plaats te vinden. Daaruit moet blijken of bij de controle van de bomen in het weiland van gedaagden in de zomer van 2015 aanwijzingen hadden moeten worden waargenomen dat de bewuste zomereik verminderd stabiel en breukvast was en onderhoud behoefde. Immers, een boom valt niet met de eerste slag, maar wel door een windworp.

Feiten
In de nacht van 17 of 19 november 2015 is een zomereik op het weiland van gedaagden omgewaaid en (gedeeltelijk) terechtgekomen op de kantoorunits van eisers. Eisers hebben een adviesbureau ingeschakeld die onderzoek heeft verricht naar de gezondheidstoestand van de omgewaaide boom. Hierbij is houtrot waargenomen, alsmede inzinkingen en een holte in de stamvoet. Het adviesbureau is van mening dat de boom duidelijk visueel waarneembare symptomen van verminderde stabiliteit en breukvastheid vertoonde. Hierdoor was een verhoogde kans op windworp te voorzien geweest.

Gedaagden hebben contra-expertise laten verrichten door een boomtechnisch adviseur. Deze stelt dat de bevindingen van het voornoemde adviesbureau eenzijdig en onvolledig zijn. Er zou geen sprake zijn van verhoogde gevaarzetting, noch sprake van grote zichtbare uiterlijke kenmerken van de boom die verminderde breukvastigheid en stabiliteit aantonen.

Oordeel rechtbank
De rechtbank oordeelt dat voor beantwoording van de vraag of de zorgplicht door gedaagden is geschonden van belang is of zij de bomen niet regelmatig hebben gecontroleerd en nagelaten hebben onderhoud te plegen. Gedaagden hadden dan de slechte of risicovolle bomen moeten (laten) verwijderen. Daarnaast is de rechtbank van mening dat gelet op de toelichting van eisers niet de conclusie kan worden getrokken dat de bomenrij niet werd onderhouden.

Wat betreft de verweten schending van de zorgplicht is de rechtbank van oordeel dat op grond van de thans voorliggende stukken (rapporten van adviesbureau en boomtechnisch adviseur) niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld of er sprake was van uiterlijk waarneembare afwijkingen of gebreken. Die hadden dan aanleiding moeten zijn voor gedaagden om maatregelen te nemen. Gelet hierop heeft de rechtbank behoefte aan nadere voorlichting door een deskundige.

Conclusie
Het is belangrijk bomen goed te onderhouden of deze nu op uw eigen grond staan of op gepachte gronden. Vooral als deze op een risicovolle plek staan waar zij schade (aan anderen) kunnen berokkenen. De kans op aansprakelijkheidstelling wordt sterk verminderd indien u kunt aantonen dat de bomen altijd goed onderhouden zijn.

Heeft u vragen omtrent de zorgplicht rondom aanwezige bomen of andere beplanting op uw eigen grond of op gepachte gronden, neem dan contact op met José Jochemsen-Vernooij, advocaat Food & Agri.