Terug naar dirkzwager.nl

Compliance en Integriteit

  1. Home
  2. Compliance en Integriteit

Subexpertise Compliance en Integriteit

Preventiebeleid

Onze specialisten helpen uw organisatie grip te krijgen op compliance- en integriteitsrisico’s. Preventief, met advies over goed integriteitsmanagement en beleid, met een focus op de arbeidsrechtelijke toepassing binnen de organisatie. We maken een risico-inventarisatie toegespitst op uw specifieke situatie. Weliswaar zijn risico’s nooit volledig uit te sluiten, maar met de juiste tools en procedures wel te beheersen. Onderwerpen die wij onder meer bespreken zijn: gedragscodes, klachtenregelingen en klachtencommissie, meldprocedures, een onderzoeksprotocol, screening van nieuwe werknemers, risicoanalyse, integriteitstrainingen, vertrouwenspersoon en een klokkenluidersregeling.

Organisatiecultuur

Wij zijn ervan overtuigd dat compliant en integer gedrag verankerd moet zijn in de organisatiecultuur. Een cultuur die ook het management en directie moet uitdragen. Wij geven HR-managers, directies en interne toezichthouders de handvatten hoe met deze thema’s aan de slag te gaan. Wacht niet op een incident, maar agendeer integer handelen in de hele organisatie, van hoog tot laag.

Crisismanagement

Doen zich al integriteitsproblemen voor? Ook dan kunnen wij u bijstaan met advies en in gerechtelijke procedures. Vaak gaat het om gevoelige en complexe zaken op het gebied van de toepassing van regelgeving en compliance- en integriteitskwesties, waarbij het voorkomen van (publieke) schade van wezenlijk belang is. Wij verzorgen het juridisch crisismanagement en werken zo nodig samen met ons netwerk van (forensisch) onderzoekers, communicatieadviseurs en andere deskundigen. Geïntegreerd, multidisciplinair en bovenal effectief.

Disciplinaire maatregel

Het sluitstuk van een compliance- of integriteitsincident is vaak het opleggen van een disciplinaire maatregel aan de betrokken medewerker. In sommige gevallen is zelfs beëindiging van de arbeidsovereenkomst (op staande voet) mogelijk.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Onze specialisten adviseren onder meer bij de volgende onderwerpen:
• (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag en intimidatie
• Agressie en geweld (in de zorgrelatie)
• Fraude en diefstal
• Corruptie (omkoping, voorkeursbeleid (nepotisme/vriendjespolitiek)
• Governancecodes
• Belangenverstrengeling
• Machtsmisbruik
• Misbruik of manipulatie van informatie
• (On)gelijke behandeling
• Pestgedrag
• Discriminatie/Bias
• Drugs gerelateerde zaken
• Relaties op de werkvloer
• Misbruik van organisatiemiddelen (bijvoorbeeld oneigenlijk gebruik van informatiesystemen)
• Onaanvaardbare nevenactiviteiten
• Wetenschappelijke integriteit
• Plichtsverzuim
• Wangedrag in privétijd

Het team

De specialisten van ons team Compliance en Integriteit zijn gepokt en gemazeld in het ontslagrecht. Wij schetsen realistische procesrisico’s en geven een eerlijk procesadvies. Wij geven met grote regelmaat advies aan zorg-, overheid- en andere (semi)publieke instellingen over een plan van aanpak met betrekking tot arbeidsrechtelijke sancties en geschilbeslechting.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met een van de teamleden.