Terug naar dirkzwager.nl

Bestuur en Toezicht

 1. Home
 2. Corporate arbeidsrecht en governance

Subexpertise Corporate arbeidsrecht en governance

Niet zelden moeten de boardleden onder tijdsdruk koersbepalende besluiten nemen en knopen doorhakken. Verschil van inzicht in het te voeren beleid kan daarbij nogal eens vertragend werken. Dit kan voor individuele bestuurders leiden tot afbreukrisico’s zoals reputatieschade. Deze situatie vraagt daarom om snelle, zorgvuldige en discrete bijstand. Onze vakgroep Board kan u daarbij begeleiden.

Corporate arbeidsrecht en governance

Wij beschikken over vergaande kennis en ervaring op het gebied van corporate arbeidsrecht en governance. Onder meer wat betreft (regels en waarborgen voor) goed bestuur, bestuurscrises, de verhouding tussen uitvoerende en toezichthoudende organen, de verhouding met het directie-/managementteam en de rechtspositie van statutair bestuurders (waaronder ontslag). Wij zijn ons ervan bewust dat de dynamiek van de boardroom meer is dan enkel de juridische realiteit. Wij hebben oog voor andere, afgeleide belangen en verantwoordingsaspecten. We overzien het totale speelveld en komen tot breed gedragen – soms out of the box –oplossingen voor vaak complexe problemen.

Trusted advisor

De specialisten van onze vakgroep vervullen de rol van trusted advisor. Wij adviseren (proactief) over juridische aangelegenheden die de aandacht van de boardroom hebben. Dit gebeurt rechtstreeks aan de boardleden of via het management en HR. Ons doel is om u te ontzorgen met onze kennis van actuele thema’s die geregeld op de beleidsagenda verschijnen. Bij voorkeur proberen wij problemen en geschillen te voorkomen. Maar indien nodig kunnen wij u ook bijstaan in gerechtelijke procedures. Voor ons staat altijd het belang van de opdrachtgever centraal. Samen brengen wij op basis van een heldere analyse de te nemen stappen in kaart, met inschatting van kansen en risico’s. Opdrachtgevers waarderen onze professionele en integere aanpak en begeleiding, onze toewijding en resultaatgerichtheid.

Onderwerpen waar onze vakgroep zich regelmatig over buigt:

 • De rechtspositie van bestuurders en hoger management (waaronder ontslag)
 • Bezoldiging en beloningskaders (waaronder WNT en Wft)
 • Governance van de besluitvorming (waaronder belangenverstrengeling)
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Werknemersparticipaties
 • Compliance met wet- en regelgeving en integriteitskwesties (waaronder klokkenluiders, discriminatie en fraude)
 • Crisismanagement
 • Fusies en overnames (vanuit arbeidsrechtelijk perspectief, waaronder due diligence)
 • Medezeggenschap en omgang met externe stakeholders
 • Privacy (Autoriteit Persoonsgegevens)
 • Klachtenregelingen

Contact met het team

De vakgroep Board bestaat uit advocaten arbeidsrecht gespecialiseerd in bestuurs- en toezichtaangelegenheden. Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met Henk Hoving.