De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Expertises & sectoren
  3. Civiele cassatie

Expertise Civiele cassatie

Ons cassatieteam behandelt cassatiezaken binnen het gehele civiele spectrum. Ook verlenen we bijstand bij het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Daarnaast adviseren we in hogerberoepszaken waarin complexe appelprocesrechtelijke vraagstukken spelen, of waarin mogelijk of waarschijnlijk cassatieberoep in zal worden gesteld. U kunt bij ons terecht voor elke vorm van begeleiding: van appeladvies, via quickscan, tot aan het voeren van een cassatieprocedure van a tot z.

Ons cassatieteam (onder leiding van advocaat bij de Hoge Raad mr. dr. Tom van Malssen) behandelt zaken binnen het gehele civiele spectrum: van geschillen over contracten (bijv. ECLI:NL:HR:2019:1242) en onrechtmatige daadskwesties (bijv. ECLI:NL:HR:2019:225), via onteigeningsdiscussies (bijv. ECLI:NL:HR:2019:757) en geschillen over arbeidsrecht, zorgverzekeringen (bijv. ECLI:NL:HR:2019:853), goederenrecht, IT-recht, insolventies of aanbestedingen (bijv. ECLI:NL:HR:2020:802), tot aan procesrechtelijke perikelen (bijv. ECLI:NL:HR:2020:429; ECLI:NL:HR:2020:587).

Wat is cassatie?

Het begrip cassatie stamt van het Franse werkwoord ‘casser’, dat ‘breken’ betekent: het ‘breken’ van een uitspraak van de lagere rechter. Hierin ligt al enigszins het ‘eigen’ karakter van cassatie besloten. Cassatie is namelijk niet te vergelijken met hoger beroep. Het is geen reguliere herkansing, en er vindt geen integrale herbeoordeling plaats van de zaak. Alle feiten staan vast, en dat geldt ook voor de meeste beslissingen van de (feiten)rechter. In cassatie wordt uitsluitend beoordeeld of het recht juist is toegepast en of essentiële vormen – met name motiveringseisen – in acht zijn genomen. Meestal zal dat het geval zijn. Soms echter wordt een rechtsregel miskend, of is een beslissing onvoldoende gemotiveerd. In dat geval zal de Hoge Raad de betreffende uitspraak ‘breken’ (lees: vernietigen) en (meestal) verwijzen naar een andere rechter voor de verdere afwikkeling van de zaak.

Cassatie, wanneer is dat mogelijk?

In de regel als sprake is van einduitspraken in hoger beroep bij een gerechtshof. Soms echter verdeelt een gerechtshof zijn eindoordeel over verschillende deeluitspraken. In dat geval staat cassatie open tegen de afzonderlijke deeluitspraken. Verder is het mogelijk om een gerechtshof te vragen om tussentijds cassatieberoep open te stellen tegen tussenuitspraken die zogenaamde ‘bindende eindbeslissingen’ bevatten. Dit zijn meestal belangrijke bouwstenen voor de uiteindelijke einduitspraak.

Hoe ziet de procedure in cassatie eruit? 

Voordat beroep in cassatie kan worden ingesteld moet eerst een cassatieadvies worden uitgebracht over de goede en kwade kansen van een cassatieberoep tegen een ongunstige rechterlijke uitspraak. Als het advies positief luidt, kan beroep in cassatie worden ingesteld, als uitgangspunt binnen drie maanden (en in kort geding acht weken) nadat de rechterlijke uitspraak is gewezen waar het cassatieberoep zich tegen richt.

De cassatieschriftuur (vroeger een dagvaarding, tegenwoordig procesinleiding geheten) dient de middelen te bevatten waarop het beroep in cassatie steunt. Dit zijn, kort gezegd, de afzonderlijke klachten tegen (onderdelen van) de uitspraak van de lagere rechter. Vervolgens kan de verweerder in cassatie een conclusie van antwoord indienen en bij die gelegenheid eventueel zelf ook cassatieberoep instellen, al dan niet onder de voorwaarde dat het cassatieberoep slaagt van de partij die als eerste in cassatie is gegaan. Ook over de wenselijkheid van een dergelijk beroep dient eerst een cassatieadvies te worden ingewonnen van een advocaat bij de Hoge Raad.

Het volgende inhoudelijke processtuk is de ‘schriftelijke toelichting’, een processtuk dat door de eisende en de verwerende partij tegelijkertijd wordt ingediend en waarin de cassatiemiddelen respectievelijk het verweer daartegen verder worden uitgewerkt. In een re- en dupliek kunnen partijen nog kort op elkaars toelichting reageren.

Na wisseling van deze stukken wordt het debat tussen partijen afgesloten en wordt het procesdossier ter hand gesteld aan het Parket bij de Hoge Raad voor de zogenaamde Conclusie van de Procureur-Generaal. Dit is een onafhankelijk en rechtskundig advies aan de Hoge Raad over de wijze waarop de Hoge Raad in de visie van de Procureur-Generaal over het cassatieberoep zou moeten oordelen.

Partijen mogen allebei nog kort reageren op de conclusie van de Procureur-Generaal in een ‘Borgersbrief’, naar een arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens waarin het recht op een dergelijke reactie werd bevestigd. Ten slotte wijst de Hoge Raad arrest.

Als de Hoge Raad een of meerdere klachten gegrond verklaart en de uitspraak van de lagere rechter vernietigt, zal hij soms zelf de zaak afdoen, waarmee een definitief einde komt aan de procedure. Meestal echter zal de zaak worden verwezen naar een andere lagere rechter dan de rechter wiens uitspraak is vernietigd. Deze rechter dient de zaak dan verder af te wikkelen, met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad.

Prejudiciële vragen

Sinds 2012 kunnen lagere rechters (kantonrechters, rechtbanken, gerechtshoven), al dan niet op verzoek van partijen, prejudiciële vragen stellen aan de civiele kamer van de Hoge Raad als het antwoord op die vragen rechtstreeks van belang is voor, kort samengevat, een groot aantal andere zaken. Als de lagere rechter dergelijke vragen stelt, dan zal de Hoge Raad partijen in de gelegenheid stellen om ‘schriftelijke opmerkingen’ te maken naar aanleiding van de gestelde vragen. Deze opmerkingen kunnen echter niet door partijen zelf bij de Hoge Raad worden ingediend maar uitsluitend door een advocaat bij de Hoge Raad. Bij het opstellen en indienen van dergelijke opmerkingen kan onze advocaat bij de Hoge Raad u behulpzaam zijn.

Ook procesbegeleiding in feitelijke instanties

Verder kunnen we u adviseren in zaken waarin complexe appelprocesrechtelijke vraagstukken spelen of in zaken die – om wat voor reden dan ook – mogelijk op enig moment aan het oordeel van de Hoge Raad zullen worden onderworpen. In appel wordt meestal al de kiem gelegd voor een eventueel cassatieberoep en wordt de manoeuvreerruimte bepaald waarbinnen in cassatie kan worden geopereerd. De kansen op een succesvol cassatieberoep kunnen aanmerkelijk worden vergroot als in de laatste feitelijke instantie (meestal een procedure bij een gerechtshof) al rekening wordt gehouden met een eventuele procedure in cassatie.

Maatwerk bij cassatie

Het is mogelijk om maatwerkafspraken te maken. Zo kan bijvoorbeeld ook tegen relatief beperkte kosten een quickscan worden uitgevoerd op een gerechtelijke uitspraak waartegen cassatieberoep open staat, zodat u direct een eerste inschatting kunt maken van uw juridische positie. Verder behoren vaste prijsafspraken tot de mogelijkheden.

N.B. Met het oog op de cassatietermijnen en het feit dat de cassatiemiddelen (anders dan in hoger beroep) al in het eerste processtuk moeten zijn opgenomen, is het van belang dat u de gewraakte uitspraak zo spoedig mogelijk onder onze aandacht brengt als u serieus overweegt om beroep in cassatie in te stellen.

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 53

Appel tegen van het oorspronkelijke verzoek afwijkende toewijzing van een voorlopig deskundigenbericht: vervolg

Een tijd terug schreef ik een blog over een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden dat ik opmerkelijk ...

Margo Hengeveld
Lees meer

De discussie over subjectiviteit bij rechterlijke oordeelsvorming op scherp

In een recent themanummer van Ars Aequi stuitte ik op een mooie bijdrage aan het voor het overige ee...

Tom van Malssen
Lees meer

Asser kort geding becommentarieerd

Enkele maanden geleden verscheen een nieuw deel in de serie Asser procesrecht: 'Het kort geding'. He...

Tom van Malssen
Lees meer

Cassatie & (Appel)procesrecht 2020

Lees meer

De appelgrens en uitleg van het petitum van de dagvaarding

In het hier te bespreken arrest (ECLI:NL:GHSHE:2020:3425) redt het hof een eiser die was vergeten de...

Robert Andes
Lees meer

Dwangsom en de onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen

In zijn arrest van 13 november 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1783) oordeelt de Hoge Raad dat als de te veroo...

Robert Andes
Lees meer

Hof: appellant hoeft niet te grieven tegen afwijzing exhibitievordering op formele gronden

In een recent arrest van het Hof Den Haag stond de vraag centraal of tegen de afwijzing door de rech...

Margo Hengeveld
Lees meer

Proceskostenveroordeling en -compensatie: A-G Van Peursem licht toe

De partij die in het ongelijk wordt gesteld wordt - conform de welbekende regel van artikel 237 Rv -...

Margo Hengeveld
Lees meer

ACM wil misleidende duurzaamheidsclaims voorkomen

De Autoriteit Consument en Markt stelt 5 vuistregels voor het maken van reclame voor duurzame energi...

Joost Becker
Lees meer

Signalering: JBPR-noot over tussentijds appel en evocatie

In de recente uitgave van de JBPR is een lezenswaardige noot verschenen van mr. Venhuizen bij een ar...

Margo Hengeveld
Lees meer

Voeging in twee instanties

Een partij die zich gevoegd heeft in een gerechtelijke procedure tussen twee andere partijen, kan ze...

Robert Andes
Lees meer

Afstemmingsregel geldt niet ten aanzien van verstekvonnis

Als de bodemrechter uitspraak heeft gedaan, moet de kortgedingrechter die over hetzelfde geschil oor...

Robert Andes
Lees meer
1 2 3 4 5
Terug naar alle expertises en sectoren