1. Home
  2. Expertises & sectoren
  3. Litigation

Expertise Litigation

Voor alle partijen heeft het de voorkeur als een juridisch conflict in overleg is op te lossen. Soms is dat vervelend genoeg niet haalbaar. Dan kan een gerechtelijke procedure nodig zijn om uw recht te halen. De procesadvocaten van het team Litigation zijn gespecialiseerd in het voeren van procedures in alle instanties. Wij staan u graag bij om de voor u gewenste uitkomst te behalen.

De procesadvocaten van het team Litigation hebben vanuit hun verschillende expertises veel ervaring opgebouwd in het voeren van procedures. Daardoor hebben wij niet alleen inzicht in wat uw rechten zijn, maar weten wij ook hoe wij die rechten voor u kunnen verwezenlijken. Want daar gaat het uiteindelijk om, zeker in een juridische procedure.

Samenwerkende disciplines

Onze procesadvocaten weten elkaar goed te vinden; we delen onze kennis in het belang van de cliënt. Heeft u een grote, complexe zaak die meerdere rechtsgebieden bestrijkt? Dan kunnen wij voor u snel en efficiënt de juiste specialisten uit ons team samenbrengen. Gaat het om een geschil met een fiscale of notariële component? In dat geval werken wij nauw samen met onze eigen fiscalisten en notarissen. 

Civielrechtelijke en corporate litigation zaken

Van geschillen over vastgoedtransacties en algemene voorwaarden, van arbeidsconflicten tot aan complexe aansprakelijkheidszaken, financieel-rechtelijke kwesties en intellectueel eigendomsrecht: in vrijwel alle civielrechtelijke deelgebieden kunnen onze procesadvocaten uw zaak bepleiten. Ook op het gebied van corporate litigation, zoals aandeelhoudersconflicten, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties of overnamegeschillen, hebben wij de vereiste kennis en ervaring in huis.

Van kortgedingrechter tot Hoge Raad

Wij kunnen voor u procederen in alle nationale instanties: van de kortgedingrechter tot aan de Ondernemingskamer. Met cassatieadvocaat Tom van Malssen kunnen wij uw geschil zelfs bij de Hoge Raad brengen (meer informatie, zie: cassatie). 

Zijn team Cassatie & (Appel)procesrecht beschikt in meer algemene zin over hoog specialistische civiel-procesrechtelijke kennis. Deze kennis wordt vanzelfsprekend ook gedeeld met de overige leden van het team Litigation.

Het litigation team

Naast Tom van Malssen bestaat het team Litigation uit: Harry Kruitwagen, René Wildenburg, Koen Mous, Chantal van den Borne en Joost Becker.

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 150

Bodemverontreiniging en vastgoedcontracten: de nulmeting voor bodemkwaliteit

Afspraken over de bodemgesteldheid bij vastgoedcontracten zijn vaak geen overbodige luxe. Voordat het betreffende vastgoedobject ter beschikking wordt gesteld aan de nieuwe eigenaar of gebruiker wordt daarom vaak een nulmeting gedaan : op die manier kan later worden vastgesteld of verontreiniging al bestond op het moment van de transactie, of dat het is ontstaan onder verantwoordelijkheid van de nieuwe eigenaar of gebruiker. Naast de nulmeting moeten er concrete afspraken gemaakt worden over de eventuele uitkomsten. Dat het nauw luistert blijkt uit een recente zaak van de Rechtbank Limburg, daar viste een verhuurder achter het net, ondanks een duidelijke omschrijving van de omvang van deze aansprakelijkheid en een duidelijke nulmeting.

Bodemvervuiling en vastgoedcontracten: de doelomschrijving van het vastgoed

In geval van verkoop of verhuur van onroerend goed nemen partijen vaak een doelomschrijving op. Zo wordt in de meest gangbare modelovereenkomsten bij woonhuizen opgenomen dat het verkochte geschikt moet zijn voor normaal gebruik als woning. Bij commercieel onroerend goed lopen de omschrijvingen uiteen van bijvoorbeeld industrie tot woningbouw of van agrarisch tot kantoor. Wat misschien kan overkomen als een plichtmatige invuloefening, heeft in de praktijk wel degelijk waarde. Dit geldt helemaal wanneer er sprake is van bodemverontreiniging en de vraag speelt of het verkochte wel geschikt is voor dat omschreven doel. In dat geval is het ook aan te bevelen om zo specifiek mogelijk te zijn. Het belang van deze juiste omschrijving wordt geïllustreerd in een recente zaak van de Rechtbank Den Haag waarin een procedure werd gevoerd over de afgegeven garanties door de verkoper ten aanzien van het gebruik van het verkochte perceel. De rechtbank gaat in op de vraag wat over en weer verwacht mag worden ten aanzien van het normale gebruik van het perceel.

Intellectuele eigendom op games?

Games kunnen zijn beschermd door auteurs- en merkrechten. Het gaat dan om de onderliggende software en de naamgeving, waarop intellectueel eigendom rust.

BREAKING: KLM veroordeeld voor greenwashing

KLM is veroordeeld voor greenwashing. Over een reeks van 15 reclame uitingen wordt geoordeeld dat dit een oneerlijke handelspraktijk oplevert!

Verbod op doen van uitingen over aanbestedingsprocedure?

Een deelnemer aan een aanbestedingsprocedure klaagt online, via LinkedIn, dat er niet zou zijn gekeken naar Europese regelgeving. Kan de partij die de aanbesteding wint, met succes een verbod op het doen van deze uitingen vorderen?

Bijdrage Mike van de Graaf in OR Updates 3/2024 bij Ondernemingskamer, ECLI:NL:GHAMS:2023:2887 (afwijzing verzet fusie Stichting Warande)

Deze uitspraak gaat in de kern om een huurder die verzet tegen een voorgenomen fusie heeft ingesteld. Het verzet is door de rechtbank uitvoerbaar bij voorraad opgeheven, waarna de fusieakte is gepasseerd. De huurder komt in hoger beroep tegen de beschikking van de rechtbank. De OK bekrachtigt de beschikking, omdat de fusie al heeft plaatsgevonden (en het hoger beroep daarmee achterhaald is door de feiten) en verzoeker niet heeft aangevoerd dat de vermogenstoestand van de verkrijgende rechtspersoon na de fusie minder waarborg zal bieden met betrekking tot de nakoming van huurverplichtingen.

Doorverkopen van merkartikelen op internet

Onder welke omstandigheden kan de merkhouder doorverkoop van zijn merkartikelen op internet verbieden? En wanneer staat het vrij deze aan te bieden?

1 2 3 4 5 6
...
13
Terug naar alle expertises en sectoren