Zoeken
  1. Belastingdienst publiceert Handreiking DBA!

Belastingdienst publiceert Handreiking DBA!

Zoals de staatssecretaris van Financiën (Eric Wiebes) tijdens de parlementaire behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (oftewel de Wet DBA) heeft toegezegd zou een handreiking worden gepubliceerd met daarin de kaders die de Belastingdienst gebruikt bij de beoordeling van de voorgelegde voorbeeldovereenkomsten. Gisteren is daad bij woord gevoegd en is de ‘Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties’ (hierna: Handreiking DBA) op de website va...
Artikel | 04 maart 2016 | Harold Willems

Zoals de staatssecretaris van Financiën (Eric Wiebes) tijdens de parlementaire behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (oftewel de Wet DBA) heeft toegezegd zou een handreiking worden gepubliceerd met daarin de kaders die de Belastingdienst gebruikt bij de beoordeling van de voorgelegde voorbeeldovereenkomsten. Gisteren is daad bij woord gevoegd en is de ‘Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties’ (hierna: Handreiking DBA) op de website van de belastingdienst gepubliceerd.


De Handreiking DBA bevat het beoordelingskader dat de Belastingdienst gebruikt bij de beantwoording van de vraag of een voorgelegde overeenkomst gevolgen heeft voor de loonheffingen. Immers, indien feitelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst moet de opdrachtgever (of eigenlijk werkgever) alsnog loonheffingen moet inhouden en betalen.


De Handreiking DBA bevat vier ‘stappen’ van beoordeling. Het gaat hierbij om de hoofdlijnen van wet en jurisprudentie. De Belastingdienst volgt deze stappen bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Deze stappen luiden als volgt:


1. Is er sprake van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer?


2. Bestaat er een plicht voor de opdrachtnemer om de arbeid persoonlijk te verrichten?


3. Is er in de verhouden opdrachtnemer – opdrachtgever sprake van loonbetaling en een loondoorbetalingsplicht?


4. Wordt de arbeidsrelatie volgens de wet aangemerkt als een ‘echte’ dienstbetrekking (op basis van een arbeidsovereenkomst) dan wel als ‘fictieve’ dienstbetrekking (onder andere op basis van aanneming van werk of op basis van een overeenkomst van opdracht)?


Indien al deze vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden is volgens de Belastingdienst sprake van een arbeidsovereenkomst. Dit heeft tot gevolg dat de opdrachtgever (of eigenlijk werkgever) alsnog loonheffingen moet inhouden en betalen.


Extra aankondiging weetjes


Vanaf maandag 7 maart aanstaande zullen wij dagelijks een praktisch weetje over de Wet DBA op deze kennispagina plaatsen. In totaal worden 10 weetjes geplaatst, waarmee u op een praktische manier op de hoogte wordt gesteld over de Wet DBA. Ter afsluiting volgt op woensdag 23 maart aanstaande een kennis Hangout waarin we alle weetjes nog eens voor u zullen samenvatten, hetgeen ook zal zijn terug te lezen in een afsluitend artikel.