1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De registratieplicht ingevolge de Waadi

De registratieplicht ingevolge de Waadi

Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) gewijzigd. Sinds deze datum bestaat voor alle werkgevers die tegen een vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stellen, een registratieplicht bij de Kamer van Koophandel. Hoewel deze plicht nu ruim twee jaar geldt, constateren wij in de praktijk dat veel werkgever niet op de hoogte zijn van deze plicht wat tot grote financiële consequenties kan leiden. In dit artikel zal de registratieplicht daarom op...
Leestijd 
Auteur artikel Anique Sauvé
Gepubliceerd 27 november 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) gewijzigd. Sinds deze datum bestaat voor alle werkgevers die tegen een vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stellen, een registratieplicht bij de Kamer van Koophandel. Hoewel deze plicht nu ruim twee jaar geldt, constateren wij in de praktijk dat veel werkgever niet op de hoogte zijn van deze plicht wat tot grote financiële consequenties kan leiden. In dit artikel zal de registratieplicht daarom opnieuw onder de aandacht worden gebracht.

De Waadi

Als een bedrijf tegen een vergoeding één of meerdere arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een derde, is de Waadi van toepassing.[1] Daarbij is het niet relevant of het bedrijf structureel of incidenteel arbeidskrachten ter beschikking stelt. Reeds in de situatie dat een bedrijf eenmalig een arbeidskracht aan een derde (tegen vergoeding) ter beschikking stelt, is de Waadi van toepassing.

De registratieplicht

Ingevolge de Waadi geldt voor ieder bedrijf dat (structureel of incidenteel) arbeidskrachten ter beschikking stelt een registratieplicht. Deze plicht houdt in dat het bedrijf geregistreerd dient te staan bij de Kamer van Koophandel als bedrijf dat arbeidskrachten ter beschikking stelt. Ondernemers die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, krijgen daarvoor een SBI-code toegekend, bijvoorbeeld de SBI-code 78202 voor uitleenbureaus. Ondernemers die niet bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, krijgen geen nieuwe SBI-code toegekend maar  een aantekening in het Handelsregister inhoudende dat tot de bedrijfsactiviteiten ook het ter beschikking stellen van arbeidskrachten behoort.

De consequenties

Indien u arbeidskrachten ter beschikking stelt terwijl u niet als zodanig geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel, kan de Inspectie SZW u een boete opleggen. Deze boete bedraagt maar liefst € 12.000,-- per werknemer met een maximum van € 76.000,--.

Echter, ook indien u als bedrijf arbeidskrachten inleent kunt u geconfronteerd worden met een boete. Ingevolge de Waadi mag u als inlener namelijk geen gebruik maken van de diensten van een uitlener indien dit bedrijf niet als zodanig geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Voldoet het bedrijf waarmee u zaken doet derhalve niet aan de registratieplicht ingevolge de Waadi, dan kunt ook u geconfronteerd worden met een boete ter hoogte van € 12.000,-- per ingeleende arbeidskracht.

De Waadi-check

Hoe kunt u checken of het bedrijf waarvan u arbeidskrachten inleent voldoet aan de registratieplicht? Dit kunt u doen door op de website van de Kamer van Koophandel de zogenaamde ‘Waadi-check’ uit te voeren. Op de website www.kvk.nl/waadi kunt u aan de hand van het KvK-nummer van het bedrijf waarmee u zaken doet, checken of het bedrijf geregistreerd staat als bedrijf dat arbeidskrachten ter beschikking stelt.

Advies  

Stelt u als bedrijf wel eens arbeidskrachten ter beschikking aan een derde, bijvoorbeeld in de vorm van detachering? Zorg dan dat u in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als zodanig geregistreerd staat. Daarmee voorkomt u een forse boete.

Leent u als bedrijf wel eens arbeidskrachten in van een derde? Check dan altijd voordat u met het bedrijf in zee gaat of aan de registratieplicht is voldaan. Is daaraan niet voldaan, treedt hierover dan in overleg met het bedrijf en doe geen zaken voordat aan de plicht voldaan is. Anders riskeert u een forse boete. Om in een later stadium te kunnen bewijzen dat u de Waadi-check heeft uitgevoerd, adviseren wij u om h


 


[1] Hierop gelden een drietal uitzonderingen. De Waadi is niet van toepassing indien de arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld 1). ten behoeve van een geleverde zaak of tot stand gebracht werk (bijvoorbeeld een monteur die ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van de installatie van een door de uitlener vervaardigde machine), 2). bij wijze van tijdelijke collegiale uitleen zonder winstoogmerk en 3). ingeval van intra-concern uitlening.