1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Sociaal Akkoord hervorming arbeidsrecht

Hervorming van substantiële aspecten van het arbeidsrecht op komst?

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de hervorming van de arbeidsmarkt en de regulering van werk. Dit akkoord is door de Sociaal Economische Raad (SER) opgenomen in haar ontwerpadvies over het sociaal-economisch beleid 2021-2025, met als doel onderdeel te worden van de formatie(besprekingen).
Leestijd 
Auteur artikel Buby den Heeten
Gepubliceerd 02 juni 2021
Laatst gewijzigd 26 augustus 2021

Ontwerpadvies over het sociaal-economisch beleid

Het ontwerpadvies gaat in op drie verschillende terreinen vanuit de ambitie om iedereen te laten meedelen in onze brede welvaart:

• Arbeidsmarkt, inkomensbeleid en gelijke kansen
• Investeren in brede welvaart, publieke sector en toekomstig verdienvermogen
• Budgettair beleid

Belangrijkste aanbevelingen op het terrein van arbeidsmarkt, inkomensbeleid en gelijke kansen

In dit kennisartikel benoemen wij de belangrijkste aanbevelingen op het terrein van arbeidsmarkt, inkomensbeleid en gelijke kansen. Er moet in de toekomst duurzame werk- en inkomenszekerheid geboden worden en ondernemingen moeten worden voorzien in de nodige wendbaarheid. Concreet houdt dit (o.a.) de volgende (rigoureuze) aanbevelingen in:

Tijdelijke overeenkomsten

 - Er mogen 3 tijdelijke overeenkomsten worden aangegaan gedurende maximaal 3 jaar. Net als nu overigens het geval is.                                                                                                                                                          - De onderbrekingstermijn (van 6 maanden) wordt echter afgeschaft, behalve voor scholieren/studenten en seizoensarbeid (6 maanden resp. 3 maanden).

Oproepovereenkomsten

    - De oproepovereenkomsten (incl. de nulurencontracten) worden afgeschaft en vervangen door basiscontracten waarvoor ten minste een kwartaalurennorm geldt. Zo wordt het loon van een werknemer voorspelbaarder.
    - Ook dit geldt niet ten aanzien van scholieren en studenten, indien zij als hoofdactiviteit hun studie of opleiding hebben.

Uitzendovereenkomsten

     - Er zal een verplichte certificering voor uitzendbureaus moeten gaan gelden.
     - De maximale duur van zowel fase A als fase B wordt verkort.
Fase A: van 78 weken naar 52 weken.
Fase B: van max. 6 tijdelijke contracten of 4 jaar naar max. 6 tijdelijke contracten gedurende 2 jaar. Ook voor uitzendovereenkomsten wordt de maximale duur dus op 3 jaar gezet.
     - De onderbrekingstermijnen worden geschrapt ten aanzien van beide fasen.
     - Het totaal aan arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht moet vanaf dag 1 gelijkgesteld worden aan dat van werknemers in gelijkwaardige functies.
     - De uitzondering voor de uitzendsector in de Pensioenwet ten aanzien van de wachttermijn vervalt.

Stimuleren duurzame arbeidsrelaties

Eenzijdig verlagen arbeidsduur

Werkgevers mogen de arbeidsduur (tijdelijk) eenzijdig met max. 20 % verlagen indien er sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden die anders zouden leiden tot ontslagen. Voor 75 % van de loonkosten over de verlaagde arbeidsduur is de werkgever verzekerd door een compensatieregeling van de Staat. Opgebouwde WW-rechten blijven onaangetast.

Van-werk-naar-werk-route

Indien er ontslag dreigt kunnen werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden kiezen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst met inbegrip van een van-werk-naar-werk-route. De transitievergoeding hoeft dan niet te worden betaald.
Indien een werknemer vanuit een flexibele overeenkomst naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt begeleidt, ontvangt de werkgever met terugwerkende kracht een flex-opslag op de WW-premie.
Indien een werknemer tijdens een traject van om- of bijscholing door contractbeëindiging tijdelijk een beroep moet doen op de WW, geldt tijdelijk voor een aantal maanden een hogere WW-uitkering.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid 

Werkgevers kunnen de verantwoordelijkheid voor de 2 jaar durende loondoorbetalingsverplichting en het re-integratieproces middels een verzekering overdragen.
De theoretische inschatting van re-integratie mogelijkheden maakt plaats voor de realistische toets.
35-minners die én geen werk én geen recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn verleden tijd. Er wordt een drempelverlaging toegepast van 35 % naar 15 %.
Financiering van de WGA via de werkgeverspremie wordt verkort van 10 naar 5 jaar.

Zelfstandigen

     - Zelfstandigen moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
     - De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd. Fiscale faciliteiten voor zelfstandig ondernemers die daadwerkelijk risico lopen met eigen investeringen komen hiervoor in de plaats.
     - Er komt een rechtsvermoeden van werknemerschap bij een tarief onder het maximumdagloon van 30 à 35 euro per uur. Oftewel: zelfstandigen dienen minimaal dit bedrag per uur te verdienen om eenvoudig te worden aangemerkt als zelfstandigen.

Forse herziening van het arbeidsrecht?

Duidelijke taal van de sociale partners! De bal ligt nu bij de formatiepartijen. Als deze hervormingen daadwerkelijk worden opgenomen in het regeerakkoord en ten uitvoer worden gebracht door de nieuwe regering, zal er wederom sprake zijn van een forse herziening van het arbeidsrecht. Hopelijk zal het wetgevingsproces in dat geval zorgvuldiger verlopen dan het geval is geweest bij de totstandkoming van de WWZ en de WAB. De rechterlijke macht heeft nog dagelijks de handen vol aan de vele open normen en de onduidelijkheden die door deze wetgeving gecreëerd zijn.

Wij houden u op de hoogte!