1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Verplichtingen van een (erkend) referent (deel I): de zorgplicht

Verplichtingen van een (erkend) referent (deel I): de zorgplicht

Een vreemdeling die afkomstig is van buiten de EU of EER (m.u.v. Zwitserland) mag (in beginsel, zo geldt er o.a. voor Oekraïense vluchtelingen per 1 april 2022 een uitzondering) uitsluitend in Nederland werken indien hij/zij beschikt over een verblijf- en werkvergunning. De persoon of organisatie die belang heeft bij een verblijf van een dergelijke vreemdeling is een referent. Voor sommige vergunningen is vereist dat een organisatie erkend referent is. Het (erkend) referentschap brengt de nodige verplichtingen met zich. In een vijfluik gaan wij in op deze verplichtingen, de gevolgen van schending van deze verplichtingen en hoe de risico’s gemitigeerd kunnen worden. In deze eerste blog gaan wij in op de zorgplicht van een (erkend) referent.
Leestijd 
Auteur artikel Boy Stenden
Gepubliceerd 06 april 2022
Laatst gewijzigd 19 oktober 2022

Referent of erkend referent

Een persoon of organisatie die belang heeft bij een verblijf van een vreemdeling in Nederland is een referent. De referent kan een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen. Voor sommige verblijfsvergunningen (kennismigranten en onderzoekers) is echter vereist dat een organisatie zich laat erkennen als referent door de IND. De IND beoordeelt dan of de organisatie een betrouwbare partner is. Indien de IND tot erkenning overgaat, wordt de organisatie vermeld in een openbaar register.

Zorgplicht

Op (erkend) referenten rust een zorgplicht (zie artikel 2a lid 2 Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000)). Deze zorgplicht wordt echter in de Vw 2000 niet nader geconcretiseerd. Daarvoor dient gekeken te worden in de lagere regelgeving (zie artikelen 1.16 en 1.17 Vreemdelingenbesluit 2020 en artikelen 1.4 tot en met 1.6 Voorschrift Vreemdelingen). Hieruit volgt per verblijfsdoel op welke manier uitvoering gegeven moet worden aan de zorgplicht.

Zo omvat de zorgplicht van een (erkend) referent van een vreemdeling die in Nederland verblijft in het kader van uitwisseling als au pair:

 • de juiste uitvoering van het uitwisselingsprogramma;
 • een zorgvuldige selectie en werving van de vreemdeling;
 • een zorgvuldige wijze van bemiddeling tussen de vreemdeling en het gastgezin;
 • een zorgvuldige wijze van selectie van het gastgezin;
 • het achterwege laten van plaatsing bij een gastgezin indien er vermoedens bestaan van misbruik van een vreemdeling door het gastgezin;
 • het informeren van het gastgezin en de vreemdeling bij de werving en selectie van de relevante regelgeving;
 • dat hij/zij zich ervan vergewist dat zowel het gastgezin als de vreemdeling zich aan de verplichtingen houden;
 • dat hij/zij zich vergewist van het welzijn en welbevinden van de vreemdeling gedurende het verblijf van de vreemdeling in het gastgezin;
 • dat de vreemdeling zich te allen tijde kan wenden tot de referent met vragen en klachten;
 • dat de vreemdeling op de hoogte is van het bestaan en de werking van het Meldpunt Misbruik au pairs, en
 • het treffen van passende maatregelen bij kennis of een redelijk vermoeden van onregelmatigheden, misstanden of misbruik en bij meldingen hiervan.

De zorgplicht van een erkend referent van een vreemdeling die in Nederland verblijft of wil verblijven voor arbeid als kennismigrant omvat een zorgvuldige selectie en werving van de vreemdeling en het, bij de werving en selectie, informeren van de vreemdeling over de toelatings- en verblijfsvoorwaarden.

De zorgplicht van een (erkend) referent van een vreemdeling die in Nederland verblijft of wil verblijven voor een overplaatsing binnen een onderneming (Intra Corporate Transferee) omvat de verplichting dat de vreemdeling, bij de werving en selectie, wordt geïnformeerd over de toelatings- en verblijfsvoorwaarden.

Inspanningsverplichting vs. resultaatsverplichting

Een (erkend) referent moet kunnen aantonen dat hij voldoende inspanningen heeft geleverd om aan de zorgplicht te voldoen (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2018:4108). Het ligt voor de hand dat de werkgever in het kader van de zorgplicht rond de werving en selectie een cv opvraagt en een sollicitatiegesprek voert (zie daarover meer in blog II van deze vijfluik over de administratie- en bewaarplicht). Over het informeren van de vreemdeling wordt doorgaans aangenomen dat de erkend referent de vreemdeling afdoende heeft geïnformeerd over zijn rechten en plichten als er informatie wordt verstrekt over alle rechten en plichten zoals die ook genoemd zijn in de brochure ‘Coming to work in the Netherlands’. Dit kan door de vreemdeling deze brochure mee te geven en voor gezien en akkoord te laten tekenen. Ook kan dit in een arbeidsovereenkomst of addendum op de arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

De werkgevers die de werving- en selectieprocedure uitbesteden, dienen er bedacht op te zijn dat de erkend referent verantwoordelijk blijft. Zo werd recent een payrollorganisatie een boete opgelegd van € 67.095 wegens schending van de zorgplicht voor zorgvuldige werving en selectie. De payrollorganisatie kon zich niet achter de opdrachtgevers verschuilen die feitelijk de werving en selectie op zich had genomen.

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag omtrent de zoektocht naar arbeidskrachten over de grens en/of de daarbij behorende verplichtingen? Neem dan contact met ons op.