Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Waterschade en dekking onder de verzekeringsovereenkomst

Waterschade en dekking onder de verzekeringsovereenkomst

Niet alleen door hevige regenbuien kan waterschade ontstaan. Er is tal van andere voorbeelden denkbaar. Bijvoorbeeld waterschade als gevolg van een verstopte afvoerleiding, lekkage aan het dak, overgelopen wasmachine en dakgoten. Of gewoon pure vergeetachtigheid een kraan aan te laten staan. Maar voor welke schade bestaat nu eigenlijk dekking onder een verzekeringsovereenkomst?De vergoeding van waterschade zal veelal onder de inboedelverzekering en/of een opstalverzekering geclaimd dienen te...
Auteur artikelSanne Rutten (uit dienst)
Gepubliceerd22 februari 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Niet alleen door hevige regenbuien kan waterschade ontstaan. Er is tal van andere voorbeelden denkbaar. Bijvoorbeeld waterschade als gevolg van een verstopte afvoerleiding, lekkage aan het dak, overgelopen wasmachine en dakgoten. Of gewoon pure vergeetachtigheid een kraan aan te laten staan. Maar voor welke schade bestaat nu eigenlijk dekking onder een verzekeringsovereenkomst?

De vergoeding van waterschade zal veelal onder de inboedelverzekering en/of een opstalverzekering geclaimd dienen te worden. Of de waterschade uiteindelijk onder de dekking valt en derhalve vergoed moet worden door de verzekeraar, zal afhangen van wat partijen (verzekerde en verzekeraar) met elkaar zijn overeengekomen en wat de exacte oorzaak is van de waterschade. Hoe is de waterschade bijvoorbeeld ontstaan?

Het komt aan op een uitleg van de van belang zijnde polisvoorwaarden die aan de hand van het zogenoemde Haviltex-criterium uitgelegd dienen te worden. Er kan niet enkel en alleen worden volstaan met een taalkundige uitleg van de van belang zijnde bepalingen. Het komt ook aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepaling mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Er bestaan veel verschillende soorten inboedel- en opstalverzekeringen. Op de vraag of dekking bestaat voor waterschade is dan ook geen eenduidig antwoord te geven. De ene verzekering geeft weer een ruimere dekking dan de andere verzekering. Het is steeds afhankelijk van hetgeen in de polisvoorwaarden hierover is beschreven.  Indien (in beginsel) sprake is van een gedekte schade, dan is daarmee de kous nog niet afgedaan. Meer in het bijzonder zal gekeken dienen te worden of een algemene dan wel een specifieke uitsluitingsclausule van toepassing is, waardoor alsnog geen dekking bestaat. De uitsluitingsclausules die er bij waterschade met name toedoen, zullen in het navolgende kort aan bod komen.

Overstroming

In de zogenoemde algemene uitsluitingen - die zijn opgenomen in polisvoorwaarden -, is veelal bepaald dat schade die is veroorzaakt door een overstroming niet is gedekt onder de verzekeringsovereenkomst. Het begrip ‘overstroming’ wordt veelal gedefinieerd als het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. De overstroming hoeft dan niet de oorzaak of het gevolg te zijn van een verzekerde gebeurtenis.

Opzet, schuld en grove nalatigheid

Een ander voorbeeld van een algemene uitsluitingsclausule is de zogenoemde opzetclausule. Deze clausule kan ook bij waterschade een rol spelen. Bij waterschade die is ontstaan door opzet, schuld of grove nalatigheid wordt het risico gelopen dat deze schade van dekking is uitgesloten.

Slecht onderhoud

De meeste polisvoorwaarden kennen verder een uitsluitingsclausule waarin is bepaald dat wanneer sprake is van slecht onderhoud de schade die daardoor is ontstaan niet gedekt is. Met andere woorden: waterschade is alleen dan gedekt als de schade onverwachts kwam. Bij slecht onderhoud had je de schade kunnen voorzien en kan niet meer gesproken worden van ‘onverwachtse schade’.

Wanneer bijvoorbeeld dakgoten niet zijn schoongemaakt en derhalve sprake is van achterstallig onderhoud en daardoor water in een huis is binnengestroomd, dan kan het zich voordoen dat dat schade die hierdoor is ontstaan niet is gedekt. Een ander klassiek voorbeeld is de situatie wanneer er water het huis is binnengedrongen doordat de bewoner de ramen open heeft laten staan.

Andere uitsluitingsclausule

Een uitsluitingsclausule die ook nog wel eens voorkomt is de clausule waarin is bepaald dat wanneer schade of verlies veroorzaakt is door muren en/of vloeren die vocht hebben doorgelaten, de schade niet gedekt is.

Wanneer sprake is van waterschade is dus niet zomaar gezegd dat deze schade onder de dekking valt van de inboedel- en/of opstalverzekering. Om hier meer duidelijkheid over te verkrijgen zullen de polisvoorwaarden erop nageslagen dienen te worden.