1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. WNT-nieuws: de bezoldigingsnormen voor 2024 voor de sector volkshuisvesting zijn bekend!

WNT-nieuws: de bezoldigingsnormen voor 2024 voor de sector volkshuisvesting zijn bekend!

In augustus jl. is het algemene bezoldigingsmaximum van de Wet normering topinkomens (WNT) voor 2024 vastgesteld op € 233.000. De sectorale bezoldigingsnormen 2024 voor de volkshuisvesting zijn inmiddels ook bekend.
Leestijd 
Auteur artikel Boy Stenden
Gepubliceerd 17 oktober 2023
Laatst gewijzigd 17 oktober 2023

Algemene bezoldigingsmaximum topfunctionarissen in dienstbetrekking

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt ieder jaar bij ministeriële regeling gewijzigd aan de ontwikkeling van de contractuele loonkosten voor de overheid. De wijzigingen moeten ieder jaar vóór 1 november bekend worden gemaakt. Het algemene bezoldigingsmaximum was in 2022 € 216.000 en in 2023 € 223.000. Op 22 augustus jl. is bekend gemaakt dat het algemene bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking in 2024 is vastgesteld op € 233.000.

Algemene bezoldigingsmaximum topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

De normbedragen voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor het jaar 2024 vastgesteld op € 30.800 per kalendermaand voor de eerste zes kalendermaanden van de functievervulling en € 23.400 per kalendermaand voor de zevende tot en met de twaalfde kalendermaand. Het maximumuurtarief is voor 2024 vastgesteld op € 221 per uur. Deze genoemde bedragen zijn exclusief BTW en vergoedingen die bij een dienstbetrekking onbelast zouden kunnen worden verstrekt.

Na twaalf maanden geldt voor de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking het bezoldigingsmaximum (algemeen of sectoraal) zoals dat ook voor een topfunctionaris in dienstbetrekking geldt.

Sectorale bezoldigingsmaximum 2024

Voor de sectoren volkshuisvesting, zorg, onderwijs en zorgverzekeraars gelden sectorale bezoldigingsnormen die gekoppeld zijn aan een bezoldigingsklasse. Naarmate een instelling groter of complexer, valt deze in een hogere klasse en hoort daar een hoger bezoldigingsmaximum bij. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dient uiterlijk in de maand november de sectorale bezoldigingsnormen voor het nieuwe kalenderjaar  vast te stellen. De sectorale bezoldigingsnormen voor 2024 voor de sector volkshuisvesting zijn inmiddels bekend:

Voor de sector volkshuisvesting:

Indexering bestaande bezoldigingsafspraken?

In de arbeidsovereenkomsten van de topfunctionaris is vaak opgenomen dat de overeengekomen bezoldiging jaarlijks wordt geïndexeerd conform de verhoging van het geldende bezoldigingsmaximum. Indien een dergelijke bepaling ontbreekt in de arbeidsovereenkomst, is er geen sprake van een automatische verhoging van de afgesproken bezoldiging.  Dit kan aanleiding zijn om hierover in gesprek te gaan om te beoordelen of er goede gronden zijn om de bezoldiging al dan niet te verhogen.

Vragen?

Heeft u vragen over de WNT, de Beleidsregels WNT of de Uitvoeringsregeling WNT en/of over de gevolgen van een verhoging van de bezoldiging? Neem dan contact met ons op.