1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. WNT-weetje: Wanneer kun je gebruik maken van de vrijstelling op de openbaarmakingsverplichting?

WNT-weetje: Wanneer kun je gebruik maken van de vrijstelling op de openbaarmakingsverplichting?

Op grond van de WNT is de instelling verplicht de gegevens omtrent de bezoldiging van de topfunctionaris te publiceren en openbaar te maken. Dit geldt ook voor niet-topfunctionarissen, voor zover de bezoldiging de maximale norm uit artikel 2.3 WNT overschrijdt. Op grond van artikel 5b Uitvoeringsregeling WNT geldt er voor deze openbaarmakingsverplichting een vrijstellingsregeling, welke de instelling kan toepassen indien aan de vereisten van deze regeling is voldaan. Dit artikel gaat in op de vereisten voor de vrijstellingsregeling.
Leestijd 
Auteur artikel Annelinde Janssen
Gepubliceerd 28 oktober 2020
Laatst gewijzigd 28 oktober 2020

Vereisten vrijstellingsregeling

Artikel 5b Uitvoeringsregeling WNT geeft een vrijstelling op de openbaarmakingsverplichting. Van deze vrijstelling kan gebruik worden gemaakt indien voldaan is aan de volgende vereisten:

  • Het moet gaan om een semipublieke instelling (niet zijnde een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1.2 WNT);
  • De som van de lonen waarover belasting wordt geheven mag voor de gehele instelling niet meer dan € 160.000,- bedragen;
  • Er mogen geen topfunctionarissen, niet zijnde lid van een hoogste toezichthoudend orgaan, werkzaam zijn anders dan op grond van een dienstbetrekking;
  • De instelling mag niet reeds op grond van een ander wettelijk voorschrift al verplicht zijn tot een controle van de jaarrekening op grond van artikel 2:393 BW.

Vraag is vervolgens of de WNT-instelling voldoet aan de bovenstaande eisen. Het zal voor de instelling gemakkelijk zijn te bepalen of deze semi-publiekrechtelijk van aard is, of deze enkel topfunctionarissen in dienstbetrekking heeft en of de instelling niet meer dan € 160.000,- bruto aan loonlasten heeft. Het vereiste of de instelling niet al op grond van een ander wettelijk voorschrift verplicht is een accountantscontrole te laten uitvoeren verdient meer uitleg.

Toetsing jaarrekeningenrecht

De instelling mag niet al op grond van een ander voorschrift al verplicht zijn tot een accountantscontrole in de zin van artikel 2:393 BW. Deze verplichte accountantscontrole volgt uit het BW, dan wel uit een andere wet. Bijvoorbeeld bij de zorginstellingen geldt het Uitvoeringsbesluit WTZI en Regeling verslaggeving WTZI, waarin naar het jaarrekeningenrecht wordt verwezen.

Op grond van artikel 2:395a BW geldt dat een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata heeft voldaan aan twee van de drie volgende vereisten geen accountantscontrole hoeft te doen; (1) de waarde van de activa bedraagt niet meer dan € 350.000, de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 700.000 en (3) het gemiddeld aantal werknemers bedraagt minder dan 10. In dat geval is sprake van een zogeheten ‘micro-onderneming’ en is de accountantscontrole niet vereist.

Ook een WNT-instelling die aan twee van de drie van de volgende vereisten voldoet volstaat met een beoordelingsverklaring van een accountant in plaats van een accountantsverklaring zoals bedoeld in artikel 2:393 lid 5 BW. Deze vereisten zijn: (1) de waarde van de activa bedraagt niet meer dan € 6.000.000, (2) de netto-omzet bedraagt niet meer dan € 12.000.000 en (3) het gemiddeld aantal werknemers bedraagt minder dan 50. Hierdoor geldt ook bij deze instelling geen wettelijke verplichting tot een controle van de jaarrekening op grond van artikel 2:393 BW. Het jaarrekeningenrecht zal dus moeten worden getoetst om te beoordelen of aan het vierde vereiste uit artikel 5b Uitvoeringsregeling WNT is voldaan.

Wel of niet van toepassing?

Indien er kan worden voldaan aan de vereisten uit artikel 5b Uitvoeringsregeling WNT, kan de instelling gebruik maken van de vrijstellingsregeling. In dat geval hoeft de instelling geen gegevens openbaar te maken over de topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen, zoals omschreven in de artikelen 5 en 5a Uitvoeringsregeling WNT.

Als de instelling geen gebruik kan maken van de vrijstellingsregeling, maar tevens geen verplichting heeft tot een accountantscontrole (anders dan op basis van de WNT), dan mag de instelling volstaan met een controleverklaring van de accountant bij de WNT-verantwoording (deze accountantscontrole ziet dan niet op het gehele financieel verslaggevingsdocument). Echter is deze verklaring dan wel alsnog verplicht, waardoor deze tevens openbaar dient te worden gemaakt.