1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. WNT-weetjes: Zijn alle werknemers van een WNT-instelling gebonden aan de WNT?

WNT-weetjes: Zijn alle werknemers van een WNT-instelling gebonden aan de WNT?

Op het moment dat de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing is op een rechtspersoon of instelling, is de vervolgvraag voor wie binnen de rechtspersoon of instelling dit dan precies gevolgen heeft. In dit artikel ga ik daar verder op in.
Leestijd 
Auteur artikel Annelinde Janssen
Gepubliceerd 15 augustus 2023
Laatst gewijzigd 15 augustus 2023

De WNT normeert – zoals uit de titel volgt – de ‘topinkomens’. Hierbij geldt het bezoldigingsmaximum uit artikel 2.3 voor de topfunctionaris. Deze topfunctionaris is verder uitgewerkt in artikel 1.1 sub b WNT, waarbij het gaat om de volgende personen:

  • 1°.de secretarissen-generaal, de directeuren-generaal, de inspecteurs-generaal en de overige leden van de topmanagementgroep bij het Rijk, de vice-admiraals, de generaals, de luitenant-admiraals en de luitenant-generaals, degene of degenen die zijn belast met de dagelijkse leiding van de colleges, bedoeld in artikel 1.1, van de Comptabiliteitswet 2016, alsmede de leden van een zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid en de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene of degenen die zijn belast met de dagelijkse leiding van dat orgaan;
  • 2°.de secretarissen bij de provincies, de gemeenten en de waterschappen en de griffiers bij de provincies en de gemeenten;
  • 3°.de voorzitters en secretarissen van de openbare lichamen voor beroep en bedrijf, de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan het bestuur en degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van het gehele openbaar lichaam;
  • 4°.de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1.2, onderdelen f, g en h, alsmede de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon;
  • 5°.de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling als bedoeld in artikel 1.3, artikel 1.4 of artikel 1.5, alsmede de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling;
  • 6°.degene die een functie als bedoeld onder 1° tot en met 5° voor een periode van ten minste twaalf kalendermaanden heeft vervuld en daarna bij dezelfde rechtspersoon of instelling een dienstverband behoudt, voor een periode van vier jaar vanaf het tijdstip dat niet langer de functie als bedoeld onder 1° tot en met 5° wordt vervuld, met uitzondering van bij regeling van Onze Minister aan te wijzen functies;

In geval van semipublieke organisaties gaat het met name om de functionarissen die behoren tot de groep van hoogste leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling, bijvoorbeeld de bestuurders of degene die belast is met de dagelijkse leiding van de rechtspersoon of instelling.


Hierbij is de functienaam of bepaalde benoeming niet doorslaggevend, maar de feitelijke werkzaamheden van de betreffende persoon. Ondanks dat er bijvoorbeeld een formeel bestuur is benoemd, kan de managementlaag die daaronder feitelijk gezien de dagelijkse leiding heeft ook vallen onder het toepassingsbereik van de WNT, zonder dat sprake is van een ‘directietitel’.


Concluderend gaat het hier dus niet om alle werknemers, maar enkel om de topfunctionarissen. Dit maakt dat een werknemer die niet wordt beschouwd als topfunctionaris onder de WNT een hoger inkomen (bezoldiging) kan genieten dan een topfunctionaris en de bezoldiging niet wordt genormeerd. Wel geldt in geval van een hogere bezoldiging voor een niet-topfunctionaris een publicatieplicht in de jaarrekening. De rechtspersoon of instelling dient dan openbaar te maken welke functies een hogere bezoldiging verkrijgen dan de reguliere WNT-norm.


Tot slot is van belang dat de WNT niet enkel geldt voor topfunctionarissen met een arbeidsovereenkomst. Ook topfunctionarissen die werkzaam zijn op ZZP-basis of bijvoorbeeld via detachering vallen onder de WNT, waardoor ongelimiteerde bezoldiging niet mogelijk is. De voorgenoemde publicatieplicht voor een niet-topfunctionaris zonder dienstbetrekking is echter niet van toepassing.


Twijfelt u of u of uw medewerkers vallen onder de definitie van topfunctionaris? Neem dan gerust contact met mij op.

Wilt u weten of uw rechtspersoon of instelling valt onder de WNT? Lees dan ook dit artikel.