1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Arbeidsmigratie als oplossing voor personeelstekorten in de zorg (deel 5): BIG-registratie

Arbeidsmigratie als oplossing voor personeelstekorten in de zorg (deel 5): BIG-registratie

In september 2022 maakte het UWV kenbaar dat de krapte op de arbeidsmarkt een recordhoogte had bereikt en dat in alle sectoren een tekort was aan personeel, zo ook in de zorg. De Sociaal Economische Raad (SER) voorspelde dat er de komende 20 jaar maar liefst 700.000 extra zorgprofessionals nodig zijn. Het onafhankelijke adviescollege, de Adviesraad Migratie, stuurde in september een rapport naar het kabinet waarin het aannemen van arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie (EU) als oplossing wordt genoemd voor de personeelstekorten in de zorg. In een blogreeks van vijf blogs gaan wij in op mogelijkheden in dat kader en de verplichtingen die erbij komen kijken. In deze vijfde blog gaan wij in op de BIG-registratie die de zorgverlener kan aanvragen zodra hij of zij in het bezit is van een Verklaring van vakbekwaamheid.
Leestijd 
Auteur artikel Milou Janssen
Gepubliceerd 16 maart 2023
Laatst gewijzigd 17 maart 2023

Welke zorgverleners moeten zich registreren?

In Nederland worden beroepsbeoefenaren met een BIG-geregistreerd beroep op hun aanvraag ingeschreven in het BIG-register (het register op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (‘Wet BIG’)). Als een zorgverlener aan de vereisten voor inschrijving voldoet en in het BIG-register staat ingeschreven, is de zorgverlener gerechtigd de aan de hoedanigheid waarin hij wordt ingeschreven gegeven benaming als titel te voeren. Oftewel: zonder inschrijving geen titelvoering. Een BIG-registratie is alleen noodzakelijk als iemand ook echt actief werkt in het betreffende BIG-geregistreerde beroep.

De volgende beroepsbeoefenaren moeten zich in ieder geval registreren op grond van de Wet BIG: de arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige, physician assistant, orthopedagoog-generalist en klinisch technoloog. Daarnaast kunnen zorgververleners met een zogenoemd ‘experimenteerberoep’ zich (tijdelijk) registreren. Op dit moment is dat de geregistreerd-mondhygiënist.

Een registratie in het BIG-register is uiteraard ook vereist voor zorgverleners met een BIG-geregistreerd beroep met een diploma behaald in een land buiten de EER, zoals een tandarts die nu in Nederland als tandarts aan de slag wil gaan. Aan de BIG-registratie van deze zorgverleners worden afwijkende voorwaarden gesteld. Hierover nu meer.

Welke voorwaarden worden gesteld aan een BIG-registratie?

Om als zorgverlener afkomstig uit een land buiten de EER in het BIG-register te worden geregistreerd, moet een zorgverlener:

  1. beschikken over een Verklaring van vakbekwaamheid;[1]
  2. de Nederlandse taal beheersen (AKV-toets);
  3. beschikken over een Certificate of Current Professional Status (‘CCPS’) en een Certificate of Good Conduct (‘CGC’); én
  4. een aanvraagformulier (inclusief curriculum vitae) indienen.[2]

In deel 4 van deze blogreeks zijn wij al ingegaan op vereisten 1 en 2. Hierna zoomen wij in op vereisten 3 en 4.

CCPS en CGC

De zorgverlener moet aan de hand van een CCPS aantonen dat hij geen buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen heeft en aan de hand van een CGC dat hij vrij is van strafrechtelijke veroordelingen. Beide certificaten moeten afkomstig zijn van het land waar de zorgverlener zijn of haar diploma heeft gehaald én (indien van toepassing) het land waar de zorgverlener na het behalen van het basisdiploma langer dan drie maanden heeft gewoond of gewerkt dan wel een stage of coschappen (fellowships) heeft gevolgd. De certificaten mogen niet ouder zijn dan drie maanden.

Aanvraagformulier

Verder dient de hulpverlener een aanvraagformulier in te dienen bij het CIBG (een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). In dit formulier moet de zorgverlener onder meer algemene gegevens, beroepsgegevens, en eventueel informatie over het specialisme behaald in het buitenland invullen.

De kosten van de inschrijvingsprocedure bedragen € 85,00 en moeten binnen vier weken na de aanvraag worden betaald. De behandeltermijn voor afhandeling van de aanvraag is acht weken en begint te lopen op het moment dat het CIBG het aanvraagformulier en het inschrijfbedrag heeft ontvangen. De Minister voor Medische Zorg beslist op de aanvraag tot inschrijving in het BIG-register.

Wat zijn de gevolgen van een BIG-registratie?

Op het moment dat een zorgverlener BIG-geregistreerd is, is de zorgverlener gerechtigd om de aan de hoedanigheid waarin hij of zij wordt ingeschreven gegeven benaming als titel te voeren én de bij het beroep horende voorbehouden handelingen (zelfstandig) uit te voeren. Bovendien valt de zorgverlener na inschrijving in het BIG-register onder het medisch tuchtrecht.

De naam, de voorletters, het geslacht, het BIG-nummer en het betreffende beroep en specialisme van iedere BIG-geregistreerde zorgverlener worden openbaar gemaakt.

Afsluiting

In deze laatste blog van onze blogreeks hebben wij toegelicht welke zorgverleners een BIG-registratie nodig hebben om werkzaam te kunnen zijn in Nederland. Wij zijn ingegaan op de voorwaarden die worden gesteld aan een BIG-registratie en de gevolgen van deze registratie voor een zorgverlener. Zodra de zorgverlener afkomstig uit een land buiten de EER BIG-geregistreerd is, is hij of zij gerechtigd de aan de hoedanigheid waarin hij of zij wordt ingeschreven gegeven benaming als titel te voeren en de bij het beroep horende voorbehouden handelingen (zelfstandig) uit te voeren.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze blogreeks. Arbeidsmigratie is een potentieel effectieve oplossing voor personeelstekorten in de zorg. Daarvoor moeten de vereiste stappen zorgvuldig worden doorlopen. Als wij u hierbij van dienst kunnen zijn, neem dan gerust contact met ons op.

[1] Voor een zorgverlener die beschikt over een Verklaring van vakbekwaamheid ouder dan vijf jaar gelden aanvullende vereisten voor een registratie in het BIG-register.

[2] In sommige gevallen kan een behaald diploma alleen rechtstreeks worden geregistreerd, als de bevoegde autoriteit in het land waar het diploma is behaald een aanvullende verklaring afgeeft (zoals een ‘Certificate accompanying the qualifications’ of een ‘Certificate of conformity’).