1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Auteursrechtinbreuk, welke criteria gelden er?

Auteursrechtinbreuk, welke criteria gelden er?

Wanneer is sprake van auteursrechtinbreuk? Volgens de wet zijn er meerdere gronden om op te treden tegen auteursrechtinbreuk. Wij geven een overzicht.
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 22 februari 2019
Laatst gewijzigd 22 februari 2019

Auteursrechtinbreuk

Volgens de Auteurswet kan in de volgende gevallen sprake zijn van auteursrechtinbreuk:

1.

wanneer een werk wordt openbaar gemaakt. Onder de openbaarmaking van een werk wordt volgens de wettekst mede verstaan:

  • 1°. de openbaarmaking van eene verveelvoudiging van het geheel of een gedeelte van het werk;

  • 2°. de verbreiding van het geheel of een gedeelte van het werk of van eene verveelvoudiging daarvan, zoolang het niet in druk verschenen is;

  • 3°. het verhuren of uitlenen van het geheel of een gedeelte van een exemplaar van het werk met uitzondering van bouwwerken en werken van toegepaste kunst, of van een verveelvoudiging daarvan die door de rechthebbende of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht;

  • 4°. de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar van het geheel of een gedeelte van het werk of van eene verveelvoudiging daarvan;

  • 5°. het uitzenden van een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door middel van een satelliet of een andere zender of een omroepnetwerk

2.

wanneer een werk wordt verveelvoudigd. Van verveelvoudiging kan sprake zijn ingeval van een één o één kopie, maar ook bij een bewerking. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij twee werken die dezelfde totaalindruk kennen, hoewel zij niet identiek zijn. 

In het Europees auteursrecht gelden vergelijkbare wettelijke bepalingen.

Wie kan een actie instellen bij auteursrechtinbreuk?

Op grond van de wettekst kan de maken of rechthebbende optreden. Soms kunnen licentienemers ook optreden, doch slechts onder bepaalde voorwaarden.

Welke maatregelen tegen auteursrechtinbreuk?

Het meest voor de hand ligt het vorderen van een verbod met dwangsom. Er kunnen ook andere rechtsmaatregelen gevorderd worden via een dagvaarding, zoals bijvoorbeeld schadevergoeding en winstafdracht. Er zijn ook andere rechtsmaatregelen mogelijk, met name het verschaffen van broninformatie, een recall, het openleggen van de boeken/.administratie, etc. Dat gebeurt vaak via een kort geding.

Ook op grond van met het auteursrecht samenhangende persoonlijkheidsrechten kan worden opgetreden.

Welke verdediging tegen auteursrechtinbreuk?

De wet geeft een aantal uitzonderingen, in welke gevallen geen sprake is van auteursrechtinbreuk. Als een handeling onder een wettelijke uitzondering val, is geen sprake (meer) van auteursrechtinbreuk. Te denken vat aan: het citaatrecht, gebruik voor onderwijsdoeleinden, voor actuele reportages, en gebruik voor eigen oefening, studie of gebruik.

Indien met succes de oorspronkelijkheid van een werk kan worden betwist (bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een eigen, intellectuele schepping) kan een auteursrechtinbreuk actie ook niet slagen.

Meer weten?

Meer weten over auteursrechtinbreuk? Neem contact op met één van onze specialisten.

Joost Becker, advocaat auteursrecht