De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 6: Tegenstrijdigbelangregeling

Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 6: Tegenstrijdigbelangregeling

Op 10 november jl. heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) aangenomen. De Wbtr treedt op 1 juli 2021 in werking. De invoering heeft lang op zich laten wachten. We zullen uw geheugen opfrissen door het plaatsen van korte berichten op deze kennispagina over de relevante wijzigingen.
Leestijd 
Auteur artikel Rosanne Kuiper
Gepubliceerd 05 januari 2021
Laatst gewijzigd 05 januari 2021
 

Uniformering tegenstrijdigbelangregeling

Wist u dat de Wbtr:
De tegenstrijdigbelangregeling die reeds geldt voor NV’s en BV’s introduceert voor bestuurders en commissarissen van alle rechtspersonen?

Voor stichtingen ontbreekt een wettelijke regeling op het gebied van tegenstrijdig belang in het geheel. Voor verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen geldt momenteel de vertegenwoordigingsregeling: indien er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij en een of meer van haar bestuurders of commissarissen kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij te vertegenwoordigen. De wetgever achtte het wenselijk om de wetgeving op dit punt te uniformeren.

De nieuwe tegenstrijdigbelangregeling houdt voor alle rechtspersonen straks in dat een bestuurder of commissaris met een indirect of direct persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon en de met haar verbonden onderneming/organisatie, niet mag deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming over de betreffende kwestie. Dat betekent dat de bestuurder of commissaris niet aanwezig mag zijn bij het gedeelte van de vergadering en stemming dat ziet op de kwestie ten aanzien waarvan hij een tegenstrijdig belang heeft en daar niet over mee mag stemmen. Wel mag hij de overige leden van het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene (leden)vergadering over de zaak informeren.

Indien een tegenstrijdig belang tot gevolg heeft dat er geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen, zo die is ingesteld. Indien de rechtspersoon geen raad van commissarissen kent, wordt het besluit genomen door de algemene (leden)vergadering (bij de NV, BV, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij) of het bestuur zelf (bij de stichting), tenzij de statuten van de rechtspersoon anders bepalen.

Wanneer de raad van commissarissen geen besluit kan nemen vanwege een tegenstrijdig belang, wordt het besluit genomen door de algemene (leden)vergadering (bij de NV, BV, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij) of de raad van commissarissen zelf (bij de stichting).

In het geval bij de stichting het bestuur of de raad van commissarissen het besluit zelf nemen, dienen zij de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast te leggen.

Gevolgen van deelnemen aan beraadslaging en besluitvorming bij een tegenstrijdig belang

Wist u dat:
Besluiten van een rechtspersoon op verzoek van een belanghebbende kunnen worden vernietigd indien achteraf blijkt dat een bestuurder of commissaris met een tegenstrijdig belang heeft deelgenomen aan de beraadslaging over het besluit en/of de besluitvorming?

Een vernietiging van het besluit heeft echter slechts interne werking. Het besluit behoudt externe werking. Dat betekent dat de rechtshandelingen die op basis van de interne besluitvorming zijn verricht (bijvoorbeeld het aangaan van een overeenkomst door het bestuur) geldig blijven en dat de rechtspersoon ook gebonden blijft aan deze rechtshandeling. Dat komt de rechtszekerheid ten goede. Derden kunnen erop vertrouwen dat de bestuurder met wie zij zaken doen vertegenwoordigingsbevoegd is en dat de overeenkomst die zij sluiten geldig blijft. Dat ligt overigens anders als de derde in kwestie wel weet had van het tegenstrijdig belang.

Gerelateerde Wbtr-artikelen

Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 1: Doel, inhoud en inwerkingtreding Wbtr
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 2: Wettelijke grondslag raad van commissarissen
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 3: Wettelijke grondslag one-tier board
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 4: Ontslag en bestuursverbod
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 5: Aansprakelijkheid in geval van faillissement

Contact

Heeft u vragen over de Wbtr? Neemt u dan gerust contact op met Marèl Baak, Marieke van Dongen of Rosanne Kuiper. Wij helpen u graag verder.