De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Continuïteit financiering zorgaanbieders in sociaal domein tijdens coronacrisis

Continuïteit financiering zorgaanbieders in sociaal domein tijdens coronacrisis

Het Ministerie van VWS heeft samen met de VNG de afspraken over de continuïteit van de financiering van het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet) verder uitgewerkt. Hoe ziet de nieuwe regeling eruit?
Auteur artikelRalph Tak
Gepubliceerd28 april 2020
Laatst gewijzigd29 april 2020
Leestijd 

Het Ministerie van VWS heeft samen met de VNG de afspraken over de continuïteit van de financiering van het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet) verder uitgewerkt. Meer specifiek is de afspraak uitgewerkt die ziet op het door gemeenten blijven financieren van de omzet van zorgaanbieders die met vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel (door ziekteverzuim) kampen. Deze zorgaanbieders zouden immers liquiditeitsproblemen kunnen gaan ervaren op het moment dat de gemeenten de financiering hier op aanpassen. Hoe ziet de nieuwe regeling eruit?

Uitwerking continuïteit en financiering

Als uitgangspunt geldt dat gemeenten de omzetten van zorgaanbieders blijven financieren op het niveau van voor de coronacrisis. Dit voorkomt dat zorgaanbieders gedwongen hun personeel moeten ontslaan en bovendien waarborgt dit dat de zorgaanbieders geen personeel verliest op het moment dat na de coronacrisis weer reguliere zorg moet worden geleverd. Met de doorlopende financiering zijn de zorgaanbieders ervan verzekerd dat zij alle kosten die zij maken, vergoed blijven.

Een niet onbelangrijke vraag is hoe van een zorgaanbieder de omzet worden bepaald. Het omzetniveau wordt vastgesteld aan de hand van het maandgemiddelde van de omzet van die aanbieder voor geheel 2019. Daar waar het maandgemiddelde op basis van een jaaromzet niet representatief blijkt (bijvoorbeeld omdat de zorgaanbieder niet gedurende het hele jaar zorg heeft geleverd) zullen gemeenten en aanbieder gezamenlijk moeten bepalen welke periode wel representatief is voor de maandomzet. Bij het bepalen van de maandomzet wordt overigens rekening gehouden met de stijging van lonen en prijzen en deze zal daarop geïndexeerd worden. Indien met een aanbieder een omzetafspraak is gemaakt voor 2020, is de hoogte van die afspraak de gegarandeerde omzet. Zorgaanbieders ontvangen de volledige gemiddelde maandomzet. Dit betekent dus 100% van de gemiddelde maandomzet 2019 aangevuld met de indexatie.

Achteraf afrekenen

Het spreekt voor zich dat de werkelijke kosten niet zullen samenvallen met de met de gemeenten afgesproken maandgemiddelden. Wanneer de gerealiseerde kosten aanzienlijk afwijken van gemiddelde maandomzet zoals door de gemeente gefinancierd en zoals is afgesproken, dan moet daarover afgerekend worden. Daarmee verwachten de gemeenten transparantie van zorgaanbieders als de coronacrisis voorbij is, met name over de mate waarin personeel kon worden ingezet. Dit zal voor alle zorgaanbieders verschillend zijn. Daar waar de een kampt met veel ziekteverzuim, kan het zijn dat het personeel van een andere zorgaanbieder die met een vraag tekort kampte, elders goed inzetbaar bleek.

De nieuwe regeling gaat verder ook uit van een proactieve houding van zorgaanbieders. Aanbieders worden namelijk aangespoord om de verhouding tussen de gefinancierde omzet en werkelijke kosten goed in de gaten te houden eventueel zelf aan de bel te trekken als de financiering verlaagd moet worden. Met name voor zorgaanbieders die voor verschillende gemeenten werken is het zaak goed op te letten. Kosten worden immers aan specifieke gemeenten toegerekend, dus die zorgaanbieders moeten voor iedere gemeente goed scherp zien te krijgen wat de verhouding is tussen de werkelijke kosten en het maandgemiddelde. 

Ongecontracteerde zorgaanbieders

De nieuwe regeling met betrekking tot de continuïteit van de financiering geldt voor alle gecontracteerde zorgaanbieders, althans, voor de zorgaanbieders en zorgverleners die op 13 maart 2020 een contract hadden gesloten. De regeling geldt ook voor gecontracteerde zorgaanbieders die via persoonsgebonden budgetten worden ingekocht. Zorgaanbieders zonder contract zijn van deelname aan de regeling uitgesloten hetgeen onzes inziens een groot gemis is. Wij spreken de hoop uit het Ministerie van VWS snel met een regeling komt voor deze ongecontracteerde zorgaanbieders. Ook zij kunnen immers tegen liquiditeitsproblemen aanlopen als gevolg van verminderde zorgvragen of uitval door ziekteverzuim. 

Volledigheidshalve merken wij op dat de regeling geen betrekking heeft op het compenseren van meerkosten de, uitgestelde vraag en de rechtmatigheid van alternatieve levering. De regeling ziet alleen op de continuïteit van de financiering. De andere onderwerpen worden nog uitgewerkt door het Rijk. Wanneer daar meer over bekend is zullen wij daarover berichten. Deze uitwerking geldt tot in ieder geval 1 juni 2020, dus voor het garanderen van de maandomzet van de maanden maart, april en mei.

 

 

Heeft u vragen over de aangekondigde continuïteitsregeling neem dan contact met ons op, ons coronateam helpt u graag verder. Via ons kennisportaal kunt u meer lezen over de juridische gevolgen van corona.