1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De samenhangende groep inhoudingsplichtigen

De samenhangende groep inhoudingsplichtigen

Wanneer personeel wordt overgezet naar een andere B.V. (in verband met een fusie of het creëren van 1 personeels B.V.), moeten in principe alle werkzaamheden die behoren bij het in dienst nemen van personeel (zoals identificatie, opgaaf gegevens voor de loonheffingen, etc.) worden verricht. Dit kan worden voorkomen door vóór de overgang een beschikking samenhangende groep inhoudingsplichtigen aan te vragen. Na toekenning van deze beschikking bestaat er geen verplichting meer om voornoemde handelingen te verrichten. Ook mag het loonheffingenpercentage voor bijzondere beloningen van de “oude” werkgever worden gehanteerd. Een beschikking laat de overgang soepeler verlopen.
Leestijd 
Auteur artikel Esther Patty
Gepubliceerd 10 december 2018
Laatst gewijzigd 13 maart 2023

Bij de beslissing om een beschikking samenhangende groep inhoudingsplichtigen aan te vragen is het aan te raden aandacht te besteden aan de sectorindeling. Op grond van de sectorindeling is premie voor het sectorfonds verschuldigd. Deze premie varieert per sector waarbij de werkgever is aangesloten. Binnen één sector kan, afhankelijk van het risico, de hoogte van de premie verschillen. Het kan ook zijn dat er B.V.’s zijn met hoge of lage premies. Beoordeeld moet worden in hoeverre door het overzetten van personeel een voordeel dan wel nadeel wordt geleden. Ook kan er sprake zijn van indeling bij een nieuwe sector. In het algemeen vindt aansluiting plaats bij de sector waaronder het grootste deel van de loonsom valt.   

Ook is van belang te beoordelen of er in het verleden personeel in de WAO/WIA/ZW terecht is gekomen en er hierdoor een hogere premie Werkhervattingskas verschuldigd is. Het kan zijn dat door de samenvoeging per saldo meer premie verschuldigd is (andersom kan natuurlijk ook).  

Arbeidsrechtelijk zullen alle rechten en verplichtingen overgaan op de “nieuwe” personeelsvennootschap (overgang van een onderneming). Indien sprake is van verschillende personeelsregelingen, moet hier nog aandacht aan worden besteed. Ook pensioenopbouw bij verschillende uitvoerders kan het lastig maken.

Zodra duidelijk is dat het personeel overgaat naar 1 vennootschap moeten de andere vennootschappen zich als inhoudingsplichtige afmelden bij de belastingdienst. De Belastingdienst zal dan aangeven wanneer gestopt kan worden met het indienen van aangifte loonheffingen. In de tussentijd moeten nihilaangiften worden ingediend.

 

Mocht u vragen hebben over de beschikking Samenhangende groep inhoudingsplichtigen of heeft u hulp nodig bij de aanvraag hiervan, neem dan gerust contact met ons op.