1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Grensoverschrijdend werken in coronatijd

Grensoverschrijdend werken in coronatijd

Wanneer een werknemer door de coronacrisis thuiswerkt, kan dat allerlei gevolgen hebben voor de toepassing van een belastingverdrag. Met België en Duitsland zijn afspraken gemaakt om deze gevolgen te beperken.
Leestijd 
Auteur artikel René Sueters
Gepubliceerd 08 mei 2020
Laatst gewijzigd 11 mei 2020

Thuis werken

Voor werknemers die grensoverschrijdend werken, geldt dat het salaris dat wordt verdiend met het werken in de staat waar de werkgever gevestigd is, aldaar wordt belast. Stel; de werknemer woont in Nederland en werkt in dienst van een Duitse werkgever in Duitsland. Het salaris dat deze werknemer verdient met het werken in Duitsland, is belast in Duitsland. Als inwoner van Nederland moet de werknemer zijn gehele salaris, ook het in Duitsland belaste deel, in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting aangeven. Vervolgens heeft de werknemer recht op voorkoming van dubbele belastingheffing voor het salaris dat belast is in Duitsland.
De in Nederland te betalen belasting wordt verminderd op basis van een rekenregel, waarbij in eerste instantie niet wordt gekeken naar de in Duitsland betaalde belasting. Mocht de werknemer feitelijk in Duitsland en Nederland samen meer belasting betalen, dan in de situatie dat hij alleen in Nederland belast zou zijn, dan kan hij een compensatie krijgen op basis van de compensatieregeling.  

Het salaris dat wordt genoten door het werken in een land waar de werkgever niet gevestigd is, zal in het algemeen belast zijn in het woonland. Bijvoorbeeld het salaris dat een in Nederland wonende werknemer, in dienst van een Duitse werkgever, verdient en die werkzaamheden verricht buiten Duitsland, bijvoorbeeld in België en/of in Nederland, zal in Nederland belast worden. Hierbij bestaat geen recht op voorkoming van dubbele belastingheffing, immers Duitsland heeft geen recht om over dit deel van het salaris belasting te heffen.

Indien een werknemer door de coronamaatregelen thuiswerkt, is in principe het loon belast in Nederland, er wordt niet gewerkt in het land waar de werkgever is gevestigd. Met Duitsland en België heeft Nederland de afspraak gemaakt, dat voor de toepassing van het belastingverdrag thuiswerkdagen door de coronamaatregelen toch mogen worden aangemerkt als dagen gewerkt in Duitsland of België waar normaal gesproken zou zijn gewerkt zonder coronacrisis. Deze afspraken met Duitsland en België gelden vanaf 11 maart 2020 tot en met in ieder geval
31 mei 2020. Met Duitsland is afgesproken dat de afspraak iedere maand stilzwijgend wordt verlengd.
Met België zal de afspraak vanaf 1 juni eventueel moeten worden verlengd.

Uiteraard mag de werknemer besluiten geen gebruik te maken van deze toezegging. Het salaris wordt dan belast op basis van de regels van het belastingverdrag.   

Vrijgesteld van werk tijdens de coronacrisis

Is de werknemer door de coronamaatregelen vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden, dan geldt dat het salaris belast is in het land, waarin men zou hebben gewerkt indien er geen sprake was van vrijstelling van werk. Dit algemene uitgangspunt geldt ook in de periode van de coronacrisis. Het al of niet thuiswerken heeft invloed op de belastingheffing bij grensoverschrijdend werken.

Duits Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld en Arbeitslosengeld
Als gevolg van de coronacrisis kunnen grensarbeiders, die in Nederland wonen in aanmerking komen voor Duitse inkomensondersteuning, zoals Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld of Arbeitlosengeld.
Deze Duitse socialezekerheidsuitkering(en) zijn in Duitsland vrijgesteld van belastingheffing. Als deze uitkeringen (tezamen met bepaalde andere) Duitse (socialezekerheids)uitkeringen in een kalenderjaar € 15.000 of minder bedragen, wijst het belastingverdrag met Duitsland het heffingsrecht over deze Duitse uitkeringen toe aan Nederland. Dit heeft als ongewenst gevolg dat Nederland belasting heft over een door Duitsland betaalde netto-uitkering van een grensarbeider, die normaal in Duitsland had gewerkt en daar zou zijn belast voor zijn salaris.

Nederland heeft besloten om Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld en Insolvenzgeld voor zover dat wordt ontvangen als gevolg van coronamaatregelen vrij te stellen van belastingheffing.
Deze vrijstelling geldt voor de periode van 11 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkering

Inwoners van Nederland, die in België werken en die door de coronamaatregelen niet kunnen werken, hebben onder voorwaarden recht op Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.
Deze uitkeringen zijn, bij het blijven voortbestaan van de dienstbetrekking, belast in de staat waar de beloningen genoten ter zake van de daadwerkelijk vervulde dienstbetrekking mogen worden belast. Het gebruikelijke werkpatroon vóór de coronacrisis is hiervoor dus van belang.

Bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting over 2020 zal goed moet worden nagegaan of een beroep moet worden gedaan op de afspraken, die Nederland heeft gemaakt met België en met Duitsland. Berekend kan worden wat voor de werknemer het meest voordelig uitpakt; een beroep doen op de afspraken; of juist niet.

Uiteraard zijn wij graag behulpzaam bij het maken van deze afweging. Neem gerust contact op met uw fiscalist bij Dirkzwager, die kan u nader informeren over de mogelijkheden in uw situatie.