1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Het coronavirus en de borging van het aanbod van (acute) zorg door zorgaanbieders via het Regionaal Overleg Acute Zorgketen

Het coronavirus en de borging van het aanbod van (acute) zorg door zorgaanbieders via het Regionaal Overleg Acute Zorgketen

De regering heeft gisteren op advies van het RIVM nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus (ook wel 'COVID 19') in Nederland tegen te gaan. In het kader van het monitoren van de continuïteit het aanbod van (acute) zorg is mogelijk ook een rol weggelegd voor het Regionaal Overleg Acute Zorgketen ('ROAZ'), dat op regionaal niveau de samenwerking binnen de acute zorg mogelijk maakt en waarborgt. In dit blog bespreken wij de positie van het ROAZ en het nut van dit overleg voor zorgaanbieders in het kader van het coronavirus.
Leestijd 
Auteur artikel Milou Janssen
Gepubliceerd 13 maart 2020
Laatst gewijzigd 18 maart 2020

Het ROAZ: een introductie

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen, het ROAZ, is een overleg dat op initiatief van het traumacentrum wordt georganiseerd ten behoeve van de borging van spreiding en bereikbaarheid van acute zorg en crisisdienst GGZ, oftewel spoedeisende hulpverlening. Het ROAZ bestaat in het kader van artikel 4 Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de daarop gebaseerde Beleidsregels WTZi 2017. In Nederland zijn er elf traumacentra verspreid over de verschillende regio's, met elk een eigen ROAZ. Aan het ROAZ nemen verschillende ketenpartners deel, waaronder ziekenhuizen, regionale ambulancevoorzieningen en huisartsenposten. Wanneer een ziekenhuis in de regio noodgedwongen zijn aanbod van acute zorg moet inperken of stopzetten, bijvoorbeeld vanwege een schrijnend personeelstekort, overlegt men in het ROAZ over de opvang van de patiënten door andere ziekenhuizen in de regio. Het doel is om binnen het ROAZ afspraken te maken die door de deelnemende zorgaanbieders worden nageleefd, zodat het aanbod van acute zorg blijft gewaarborgd.

Er ligt thans een conceptbesluit om de positie van het ROAZ te versterken door zijn positie te verankeren in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), namelijk het Conceptbesluit AMvB beschikbaarheid acute zorg (Kamerstukken II 2018/19, 29 247, 264). Met het Conceptbesluit wordt onder andere beoogd het ROAZ ook in een breder verband een rol te laten spelen, namelijk met betrekking tot de in-, uit- en doorstroom van en naar acute zorg, zodat patiënten niet onnodig (lang) in de keten van acute zorg zitten. Op grond van het Conceptbesluit zal het traumacentrum dat verantwoordelijk is voor de organisatie van het ROAZ in dat kader onder meer aanbieders van meer Wlz-zorg en aanbieders van wijkverpleging moeten uitnodigen voor het ROAZ.

Het coronavirus en het nut van het maken van afspraken op regionaal niveau

Vooralsnog kan de verlening van (acute) zorg zoals gebruikelijk worden voortgezet. Medewerkers van zorgaanbieders worden op basis van de maatregelen van de regering van 12 maart 2020 geacht hun werkzaamheden voort te zetten en pas te staken bij klachten en koorts, die wijzen op besmetting met het coronavirus.

Voor het geval het ziekteverzuim echter aanzienlijk toeneemt in de komende weken, het aantal coronapatiënten dat door het coronavirus acute zorg behoeft stijgt en/of het aantal beschikbare medische hulpmiddelen afneemt, is het wenselijk dat ketenpartners bijvoorbeeld binnen het ROAZ afspraken maken. Wij raden aan niet alleen ketenpartners in de acute zorg te betrekken bij dit overleg, maar óók aanbieders aan de voor- en achterkant van de keten, zoals verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties. Met regionale afspraken kunnen een eventueel capaciteitstekort en een patiëntenstop mogelijk worden voorkomen, althans blijven de gevolgen daarvan zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen over de rol van het ROAZ? Of vraagt u zich af of een specifieke maatregel die u als zorgaanbieder wilt treffen met het oog op het coronavirus in overeenstemming is met wet- en regelgeving? Neem dan gerust contact op met Marloes Hulshof of Milou Janssen.