1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Is het een werkgever toegestaan om een arbeidsmigrant zonder BSN laten werken (deel II)?

Is het een werkgever toegestaan om een arbeidsmigrant zonder BSN laten werken (deel II)?

Op 25 november 2022 publiceerde de NOS een artikel over drie asielzoekers die de IND een ultimatum stelden voor het afgeven van een BSN. De asielzoekers gingen er in dat artikel (ten onrechte) van uit dat de IND daarover gaat én er in Nederland niet gewerkt mag worden zonder BSN. In deze blogreeks lichten wij toe op welke wijze een arbeidsmigrant zonder BSN in Nederland kan werken. In deze tweede blog gaan wij in op de vraag hoe fiscaal omgegaan moet worden met een werknemer zonder BSN.
Leestijd 
Auteur artikel José Niers
Gepubliceerd 19 april 2023
Laatst gewijzigd 25 april 2023

Fiscale hoofdregel: geen BSN, dan toepassen anoniementarief

Uiterlijk op de eerste werkdag moet de werknemer bepaalde gegevens aan de werkgever verstrekken, zoals het BSN. Heeft de werknemer nog geen BSN op de eerste werkdag, dan moet de werkgever volgens de hoofdregel het personeelsnummer van de werknemer in een aparte rubriek in de aangifte loonheffingen vermelden en het anoniementarief toepassen. Een werkgever die het anoniementarief toepast, houdt 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen in. Er mag geen rekening gehouden worden met de loonheffingskorting, het maximumpremieloon voor de premie werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de werkgeversheffing (of de bijdrage) voor de Zorgverzekeringswet.

Uitzondering op de fiscale hoofdregel: voorkomen van het anoniementarief

Dat er al geruime tijd sprake is van enorme achterstanden bij het uitgeven van een BSN aan asielzoekers die in aanmerking kunnen komen voor een tewerkstellingsvergunning is (ook) bij de Belastingdienst niet onopgemerkt gebleven. In de meest recente versie van het Handboek Loonheffingen 2023, gepubliceerd op 6 maart 2023, wordt het nieuwe beleid van de Belastingdienst ten aanzien van de toepassing van het anoniementarief beschreven. Het Handboek 2023 omschrijft het (nieuwe) beleid van de Belastingdienst als volgt:

Er geldt een soepel standpunt op deze hoofdregel. U mag toepassing van het anoniementarief achterwege laten als u (als wij u daarom vragen) kunt aantonen dat het ontbreken van het BSN buiten de invloedsfeer van u of uw werknemer ligt (zoals een vertraagde behandeling door de gemeente).”

Deze passage is stelliger dan de eerdere berichtgeving uit 2022 waarin werd beschreven dat er een soepel standpunt ingenomen kan worden. Ook lijkt het niet meer noodzakelijk voor werkgevers om een ontheffingsverzoek in te dienen bij de Belastingdienst, voordat toepassing van het anoniementarief achterwege mag worden gelaten. Het indienen van een verzoek lijkt alleen te worden aangeraden op het moment dat de werkgever twijfelt, of graag ‘op safe’ wil spelen. Een twijfelsituatie kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer het BSN in eerste instantie te laat is aangevraagd en het daardoor niet duidelijk is of het ontbreken van het BSN wel volledig buiten de invloedsfeer van werkgever en werknemer ligt.

Conclusie

In onze eerste blog werkten wij uit dat het ontbreken van een BSN niet aan tewerkstelling van een arbeidsmigrant in de weg hoeft te staan. In deze twee blog hebben wij toegelicht dat alsdan in principe het anoniementarief dient te worden toegepast, maar indien het ontbreken van het BSN buiten de invloedsfeer van u en de werknemer ligt de toepassing van het anoniementarief zelfs achterwege kan blijven. Dat vereenvoudigt het aannemen van arbeidsmigranten zonder BSN.

Als u vragen heeft over het aannemen van werknemers zonder BSN en/of over het aannemen van werknemers afkomstig van buiten de EU/EER, neem dan gerust contact met ons op.