De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Menzis verplicht om Zorginkoopprocedure 2013 te wijzigen

Menzis verplicht om Zorginkoopprocedure 2013 te wijzigen

Op 8 augustus 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem geoordeeld dat de eisen die zorgkantoor Menzis (hierna: Menzis) aan zorgaanbieders stelde in het kader van de inkoopprocedure voor AWBZ-zorg strijdig zijn met de algemene beginselen van aanbestedingsrecht. Menzis werd daarom door de rechtbank Arnhem verplicht om haar eisen te wijzigen en zorgaanbieders de kans te bieden om opnieuw in te schrijven.De casus had betrekking op een zorgaanbieder die niet aan de eisen van Menz...
Leestijd 
Auteur artikel Koen Mous
Gepubliceerd05 februari 2013
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Op 8 augustus 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem geoordeeld dat de eisen die zorgkantoor Menzis (hierna: Menzis) aan zorgaanbieders stelde in het kader van de inkoopprocedure voor AWBZ-zorg strijdig zijn met de algemene beginselen van aanbestedingsrecht. Menzis werd daarom door de rechtbank Arnhem verplicht om haar eisen te wijzigen en zorgaanbieders de kans te bieden om opnieuw in te schrijven.

De casus had betrekking op een zorgaanbieder die niet aan de eisen van Menzis, als omschreven in het Inkoopdocument 2012, kon voldoen en dus niet in aanmerking kwam voor een overeenkomst met Menzis. De zorgaanbieder meende dat kleinere zorgaanbieders praktisch niet aan de eisen van Menzis kunnen voldoen en wendde zich daarom tot de rechter.

Hoewel Menzis niet verplicht is tot aanbesteding, oordeelde de rechtbank op grond van vaste jurisprudentie dat Menzis de beginselen van aanbestedingsrecht (het gelijkheidsbeginsel, het transparantiebeginsel en het proportionaliteitsbeginsel) moet respecteren omdat zij nu eenmaal vrijwillig heeft aanbesteed. Bij de inhoudelijke beoordeling van de gestelde eisen nam de rechtbank als uitgangspunt dat geschiktheidseisen mogen worden gesteld teneinde de continuïteit van de zorg te waarborgen. De zorgaanbieder had volgens de rechtbank echter voldoende aannemelijk gemaakt dat hij in staat is om continue zorg aan te bieden, ondanks het feit dat hij minder cliënten heeft bediend, een lagere omzet heeft behaald en over minder liquide middelen beschikt dan door Menzis werd geëist. De geschiktheidseisen van Menzis zijn volgens de rechtbank dan ook disproportioneel om het beoogde doel te bereiken. De rechtbank verplichtte Menzis om de eisen aan te passen.

De uitspraak toont aan dat proactiviteit van zorgaanbieders gedurende een aanbestedingsprocedure kan lonen. Een zorgaanbieder die op grond van de gestelde eisen niet voor een overeenkomst in aanmerking lijkt te komen, kan in een kort geding pogen de wijziging van de betreffende eisen af te dwingen. Hoewel algemeen aangenomen wordt dat een zorgkantoor een discretionaire bevoegdheid heeft bij het vaststellen van de geschiktheidseisen en rechters zich over het algemeen beperken tot een terughoudende proportionaliteitstoets, kan de afhankelijke positie van zorgaanbieders ten opzichte van het zorgkantoor aanleiding geven tot een vergaande inhoudelijke beoordeling van de gestelde voorwaarden. Deze uitspraak is daarvan het bewijs.