De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Naar een nieuwe governancecode voor de zorg

Naar een nieuwe governancecode voor de zorg

Governance is een dynamisch begrip, ook in de zorg. De huidige Zorgbrede Governancecode dateert uit 2010. De Minister van VWS heeft op 16 februari 2016 de Tweede Kamer geschreven dat zij hoopt dat er voor de zomer een conceptversie van de nieuwe Zorgbrede Governancecode ligt. Wat kunnen we verwachten in een nieuwe governancecode?De Zorgbrede Governancecode is een document dat geschreven is voor en door zorginstellingen die verenigd zijn via de BoZ (Brancheorganisaties in de Zorg). Bij hen lig...
Leestijd 
Auteur artikel Fabian Keijzer (uit dienst)
Gepubliceerd 29 februari 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Governance is een dynamisch begrip, ook in de zorg. De huidige Zorgbrede Governancecode dateert uit 2010. De Minister van VWS heeft op 16 februari 2016 de Tweede Kamer geschreven dat zij hoopt dat er voor de zomer een conceptversie van de nieuwe Zorgbrede Governancecode ligt. Wat kunnen we verwachten in een nieuwe governancecode?

De Zorgbrede Governancecode is een document dat geschreven is voor en door zorginstellingen die verenigd zijn via de BoZ (Brancheorganisaties in de Zorg). Bij hen ligt dan ook het initiatief voor het herzien van de governancecode. De Minister heeft echter in diverse brieven wel een ‘wensenlijstje’ kenbaar gemaakt.

De Minister heeft zowel aandacht voor de inhoud van de nieuwe governancecode als voor de naleving. Inhoudelijk zou de Minister graag meer nadruk zien op cultuur en gedrag van raden van bestuur en raden van toezicht. Ook borging van de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid binnen een zorginstelling vindt de Minister belangrijk. Ten slotte is aandacht gevraagd voor de beoordeling van de geschiktheid van bestuurders en toezichthouders, bijvoorbeeld via een accreditatiesysteem.

De inhoudelijke verschuiving van organisatieregels naar gedragsregels komt niet uit de lucht vallen. In andere herziene governancecodes in de semipublieke sector is dezelfde tendens te zien, onder meer in de nieuwe governancecodes voor respectievelijk de woningcorporaties en voor de scholen in het voortgezet onderwijs (beide uit 2015). De verwachting is bovendien dat de behoefte aan organisatieregels zal afnemen als het (aangekondigde) wetsvoorstel Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen ingevoerd wordt: veel organisatieregels voor stichtingen en verenigingen die nu in de governancecode zijn geregeld worden dan wettelijk verankerd.

Wat de naleving betreft, is de wens geuit dat de Zorgbrede Governancecode minder vrijblijvend wordt: er moet worden nagedacht over een betere naleving. En de governancecode moet gaan gelden voor de gehele sector, dus ook voor instellingen die niet aangesloten zijn bij één van de brancheorganisaties van de BoZ. Op dit moment is toepassing van de governancecode een lidmaatschapsverplichting van de brancheorganisaties: wie lid wil zijn, moet dus de governancecode invoeren. Een speciaal ingestelde Governancecommissie beoordeelt desgevraagd of een zorginstelling op een juiste manier de governancecode hanteert.

Daarmee is nog niet alles gezegd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beschouwt de governancecode als een brede ‘veldnorm’, en ziet toe op de naleving daarvan. Ook zorgverzekeraars eisen in hun inkoopbeleid aantoonbare implementatie van de governancecode: een zorginstelling die de governancecode niet toepast, loopt het risico geen of een ongunstiger contract te krijgen. Uit rechterlijke uitspraken in het kader van de zorgcontractering blijkt dat het naleven van de Zorgbrede Governancecode ook nu al zeker niet vrijblijvend is.