De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuwe Leidraad meldingen IGZ

Nieuwe Leidraad meldingen IGZ

17 oktober 2013 heeft de inspectie voor de gezondheidszorg de Leidraad meldingen IGZ herzien. De vorige versie dateerde uit 2007.  Het meest in het oog springend is dat de inspectie in de nieuwe Leidraad een onderscheid maakt tussen verplichte en onverplichte meldingen. In de oude Leidraad gebeurde dit niet.Verplichte meldingenVerplichte meldingen zijn meldingen naar aanleiding van een calamiteit of seksueel misbruik binnen de instelling. Zorginstellingen moeten calamiteiten of seksueel misbr...
Leestijd 
Auteur artikel Luuk Arends
Gepubliceerd 18 december 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
17 oktober 2013 heeft de inspectie voor de gezondheidszorg de Leidraad meldingen IGZ herzien. De vorige versie dateerde uit 2007.  Het meest in het oog springend is dat de inspectie in de nieuwe Leidraad een onderscheid maakt tussen verplichte en onverplichte meldingen. In de oude Leidraad gebeurde dit niet.

Verplichte meldingen


Verplichte meldingen zijn meldingen naar aanleiding van een calamiteit of seksueel misbruik binnen de instelling. Zorginstellingen moeten calamiteiten of seksueel misbruik melden op grond van artikel 4a van de Kwaliteitswet zorginstellingen. Sinds 2010 kunnen instellingen bestuursboetes opgelegd krijgen als zij niet of niet tijdig melden. De Leidraad meldingen 2013 schrijft voor hoe zorginstellingen moeten melden en ook dat zij zelf nader onderzoek moeten doen naar de calamiteit of het seksueel misbruik. Deze werkwijze is al enige jaren praktijk, maar nu is deze ook vastgelegd in de Leidraad. Nieuw is dat de Leidraad ook termijnen bevat waarbinnen de zorginstelling klaar moet zijn met het onderzoek en tevens termijnen voor de Inspectie om binnen bepaalde termijnen te reageren op het onderzoek door de instelling. Dit is een verbetering voor de praktijk, omdat een reactie van de inspectie nogal eens op zich liet wachten.


Bij vermoeden al melden?


Opvallend is dat de toelichting van de Leidraad expliciet ingaat op het feit dat na eigen onderzoek van de instelling kan blijken dat een calamiteit of seksueel misbruik kan blijken dat er van een calamiteit respectievelijk seksueel misbruik geen sprake was. In dat geval zal de inspectie de melding verder behandelen als onverplichte melding en dus alleen nader onderzoek doen als aan de criteria voor een onverplichte melding is voldaan. Met haar toelichting lijkt de inspectie te suggereren dat ook een vermoeden van een calamiteit of seksueel misbruik al gemeld zou moeten worden. Die indruk wordt versterkt doordat zij ook wijst op de mogelijkheid van het opleggen van een bestuurlijke boete indien aan de meldplicht niet voldaan wordt. Toch is dit niet de bedoeling geweest van de wetgever. De plicht ontstaat pas als vaststaat dat er sprake was van een calamiteit of seksueel misbruik. In dat geval moet er wel ‘onverwijld’ worden gemeld. Er moet ook niet te snel worden gemeld. Door een te vroege melding kunnen betrokkenen immers ook gestigmatiseerd en daardoor beschadigd worden. Dan schiet de melding zijn doel voorbij. Uiteindelijk is de regeling immers bedoeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

 

Onverplichte meldingen


Onverplichte meldingen zijn alle overige meldingen. In het verleden nam de inspectie een onverplichte melding uitsluitend in behandeling als deze naar het oordeel van de IGZ 1) wees op een situatie die voor de veiligheid van patiënten of de gezondheidszorg een ernstige bedreiging kan betekenen, of 2) naar het oordeel van de IGZ aanleiding gaf te veronderstellen dat het belang van een goede gezondheidszorg anderszins noodzaakte tot onderzoek, of 3) indien de melding betrekking had op het niet of niet geheel voldoen door een zorgaanbieder aan de verplichting om een klachtenregeling te hebben op grond van artikel 2 van de Kwaliteitswet zorginstellingen. Die gronden zijn in de nieuwe regeling niet echt veranderd, wel is de tweede grond in de nieuwe regeling anders verwoord: onderzoek moet noodzakelijk zijn in het kader van verantwoorde zorg of veiligheid van cliënten. Daarmee is geen koerswijziging beoogd. De toelichting bij de Leidraad bevat daarvoor in ieder geval geen aanwijzing.


Meldingen over producten of producenten


Een tweede wijziging die in het oog springt is het feit dat naast zorginstellingen nu ook producenten van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen nadrukkelijk onder de reikwijdte van de Leidraad vallen. De inspectie heeft dit expliciet gemaakt door een omschrijving van het begrip ‘product’ in de definitielijst op te nemen en door in bepalingen niet alleen instellingen te noemen, maar ook bedrijven. De inspectie is ook toezichthouder op grond van de Geneesmiddelenwet en de Wet op de medische hulpmiddelen en kan daardoor bijvoorbeeld meldingen krijgen over het handelen zonder of in strijd met vergunningen.


Korte looptijd


De Leidraad meldingen 2013 zal waarschijnlijk slechts kortdurend operationeel zijn. Het is de bedoeling dat de meldingsprocedure van de inspectie met de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz) die nu bij de Eerste Kamer ligt, een wettelijke basis krijgt. De werkwijze van de inspectie na een melding zal dan nader worden geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur.