De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuwe Woningwet en nieuwe Governancecode Woningcorporaties noodzaken tot aanpassing statuten en reglementen

Nieuwe Woningwet en nieuwe Governancecode Woningcorporaties noodzaken tot aanpassing statuten en reglementen

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvestingOp 1 juli jl. is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (de ‘Herzieningswet’) in werking getreden. De Herzieningswet bevat onder meer een pakket aan maatregelen om de governancestructuur van woningcorporaties te verbeteren: Er is een regeling opgenomen over de benoeming van bestuurders, waaronder de onverenigbaarheid met andere functies; Bepaalde ingrijpende bestuursbesluiten worden onderworpen aan de voorafgaande goed...
Auteur artikelMarieke van Dongen
Gepubliceerd14 december 2015
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting
Op 1 juli jl. is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (de ‘Herzieningswet’) in werking getreden. De Herzieningswet bevat onder meer een pakket aan maatregelen om de governancestructuur van woningcorporaties te verbeteren:

  • Er is een regeling opgenomen over de benoeming van bestuurders, waaronder de onverenigbaarheid met andere functies;

  • Bepaalde ingrijpende bestuursbesluiten worden onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en de minister voor Wonen en Rijksdienst;

  • Er worden eisen gesteld aan de leden van de raad van toezicht;

  • Aan de gezamenlijke huurdersorganisaties van woningcorporaties wordt het recht toegekend om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van commissarissen;

  • Aan de woningcorporatie en de minister wordt de bevoegdheid toegekend om de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam te verzoeken om een commissaris of de raad van toezicht te ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan het aanblijven als commissaris of de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de woningcorporatie kan worden verlangd.


Governancecode Woningcorporaties 2015
Voorts geldt voor leden van Aedes en de Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties (VTW) sinds 1 mei 2015 een nieuwe Governancecode Woningcorporaties. Waren in de vorige governancecodes in navolging van de Nederlandse Corporate Governance Code nog veel formele organisatie- en allocatieregels opgenomen, de nieuwe Governancecode die vanaf 1 mei 2015 van kracht is, bevat voornamelijk gedragsnormen en legt veel meer nadruk op cultuur en gedrag passend bij transparante en integere organisaties. Daarnaast betrekt de nieuwe Governancecode huurders, gemeenten en overige belanghebbenden. In lijn met de Herzieningswet en om de kwaliteit en transparantie van handelen van het bestuur en de raad van toezicht te bevorderen, bevat de nieuwe Governancecode 2015 ten opzichte van de vorige governancecodes, meer bepalingen die dwingend moeten worden toegepast en waarvan gemotiveerde afwijking in het jaarverslag niet meer mogelijk is.

Tijdskader
Woningcorporaties hebben formeel tot 1 januari 2017 de tijd om hun statuten en reglementen in overeenstemming te brengen met de nieuwe Woningwet. De statuten zullen onder meer moeten worden aangepast aan de nieuwe regels rondom benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen,  de nieuwe onverenigbaarheden voor de benoeming tot bestuurder of commissaris en de nieuwe regeling rondom de afwikkeling van het liquidatiesaldo.

Voor het invoeren van de nieuwe Governancecode geldt echter een kortere termijn; uiterlijk op 1 januari 2016 (!) moet de Governancecode 2015 zijn ingevoerd. Dit impliceert onder meer dat voor die datum de reglementen voor de raad van toezicht en het bestuursreglement in overeenstemming moeten zijn gebracht met de Governancecode 2015. Zo schrijft de Governancecode 2015 voor dat het bestuur de wijze van besluitvorming over majeure onderwerpen en de bijbehorende rolverdeling tussen bestuur en raad van toezicht, voor zover niet expliciet geregeld in de wet en/of de statuten, in het bestuursreglement moet vastleggen en dient de raad van toezicht in zijn reglement onder meer aan te geven op welke onderwerpen toezicht wordt gehouden.

Dirkzwager heeft ruime ervaring met het doorvoeren van de noodzakelijke aanpassingen in de statuten en reglementen en is u terzake graag van dienst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Peter Jan Hopmans (notaris) en Marieke van Dongen (advocaat)

Mr. Marieke van Dongen (024-381 31 53, vandongen@dirkzwager.nl)
Mr. Peter Jan Hopmans (024 -381 27 35, hopmans@dirkzwager.nl)
Beoordeel dit artikel