De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Ontwikkelingen financiële compensatie zorgaanbieders in tijden van corona (1)

Ontwikkelingen financiële compensatie zorgaanbieders in tijden van corona

De coronacrisis brengt voor iedereen onzekere tijden mee. Voor zorgaanbieders is dit niet anders. Onlangs berichtten wij over de maatregelen die de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza), Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben aangekondigd om financiële steun te bieden aan zorgaanbieders. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van de extrabekostigingsregelingen elkaar snel opvolgen, geven wij in dit blog een overzicht van de laatste stand van zaken.
Auteur artikel Luuk Arends
Gepubliceerd 14 april 2020
Laatst gewijzigd 14 april 2020
Leestijd 

Financiële steun voor zorgaanbieders

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders die inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis financieel steunen. De regeling geldt voor zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, maar die als gevolg van de crisis wel een lagere omzet behalen. De regeling geldt voor zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders en wordt verstrekt in de vorm van een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Met de bijdrage kan de zorgaanbieder vaste lasten, zoals personeels- en huisvestigingskosten, betalen. De regeling voor de continuïteitsbijdrage geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt op 1 mei aanstaande in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar en loopt tot 30 juni.

Hoe wordt de hoogte van de continuïteitsbijdrage vastgesteld? De hoogte van de continuïteitsbijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door de zorgverzekeraars vergoede omzet. Dit percentage wordt verschillend per sector door de zorgverzekeraars vastgesteld, op advies van een derde, onafhankelijke partij. De bijdrage is afhankelijk van de vaste lasten van de sector en de mate waarin de sector nog in staat is om zorg te leveren. Zorgverzekeraars Nederland verwacht dat de continuïteitsbijdrage zal liggen tussen de 60 en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars worden vergoed.

Vooruitbetaling bij acute nood

Hoewel de regeling in principe in mei ingaat, mogen bepaalde groepen zorgaanbieders die écht niet kunnen wachten omdat de financiële nood te hoog is, vanaf dinsdag 14 april aanstaande een vooruitbetaling aanvragen. Die vooruitbetaling is niet een extra bedrag dat zorgaanbieders ontvangen naast de continuïteitsbijdrage, maar is een voorschot daarop. Deze mogelijkheid om een vooruitbetaling aan te vragen geldt voor eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg. Om de vooruitbetaling in goede banen te leiden, hebben de zorgverzekeraars gekozen voor een gefaseerde aanpak waarbij de volgende data zijn vastgesteld:

 • vanaf dinsdag 14 april voor fysiotherapie;
 • vanaf donderdag 16 april voor mondzorg;
 • vanaf maandag 20 april voor de overige sectoren: kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.  

Vanaf deze data staan de overeenkomsten klaar en kan via het Zorginkoopportaal van VECOZO een vooruitbetaling worden aangevraagd. Let wel, op dit moment is alleen het aanvraagproces voor zorgaanbieders met een contract gereed. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een aanvraagprocedure voor vooruitbetaling aan zorgaanbieders zonder contract, maar die moeten vooralsnog even geduld hebben. Dit is met name voor de mondzorg en wijkverpleging een heikel punt omdat die sectoren een relatief grote groep ongecontracteerde zorgaanbieders kennen. Zodra meer informatie bekend is over het aanvraagproces voor ongecontracteerde zorgaanbieders, zullen wij daarover berichten.

Voorwaarden met betrekking tot vooruitbetaling

Aan de vooruitbetaling is een aantal voorwaarden verbonden die de zorgverzekeraars allemaal op gelijke wijze hanteren. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De zorgaanbieder kan eenmalig om een vooruitbetaling verzoeken;
 • De zorgaanbieder heeft een zorgovereenkomst voor het jaar 2020 gesloten met de zorgverzekeraar bij wie hij een vooruitbetaling aanvraagt (zorgaanbieders die geen contract hebben met een zorgverzekeraar zullen een overeenkomst moeten tekenen met daarin de afspraken over de voorwaarden);
 • De zorgverzekeraar gaat bij de bepaling van de hoogte van de vooruitbetaling in principe uit van 70% van de gemiddeld door de betreffende zorgverzekeraar vergoede maandomzet gebaseerd op 2020;
 • Om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage maakt de zorgaanbieder voor het deel van de omzet dat valt onder de Zorgverzekeringswet geen aanspraak op de Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis. Wel kan daarop een beroep worden gedaan voor het deel van de omzet dat normaal gesproken niet door zorgverzekeraars wordt vergoed, bijvoorbeeld omdat het geen verzekerde zorg is;
 • Indien de vooruitbetaling aan de zorgaanbieder wordt toegekend, wordt dat daarna direct verrekend met alle te ontvangen declaraties of nog openstaande vorderingen;
 • De zorgaanbieder is verplicht om declaraties vanaf maart jl. gedurende het verdere kalenderjaar 2020 rechtstreeks (of via een factoringmaatschappij) in te dienen bij de zorgverzekeraar, voor zover deze nog niet zijn ingediend bij verzekerden of via een servicebureau. In die periode mogen zorgaanbieders alleen declaraties naar de verzekerden sturen voor geleverde, maar op basis van de polisvoorwaarden niet vergoede, zorg.

Zorgverzekeraars behouden zich het recht voor om zorgaanbieders uit te sluiten van de regeling. Het betreft hier in het bijzonder zorgaanbieders die betrokken zijn bij lopende fraudeonderzoeken of geregistreerd zijn in het frauderegister en zorgaanbieders bij wie naar aanleiding van formele of materiële controles opvallende resultaten zijn geconstateerd. Ook zorgaanbieders die recentelijk een juridische procedure tegen de zorgverzekeraar hebben gevoerd – of die er op dit moment één hebben lopen – over de rechtmatigheid of doelmatigheid van de geleverde zorg, kunnen door die zorgverzekeraar worden uitgesloten van een deelname aan de regeling.

Tot slot

Het valt toe te juichen dat de steunregelingen voor zorgaanbieders zich steeds verder uitkristalliseren en dat zelfs voor de zorgaanbieder die acute steun nodig heeft, vooruitlopend op 1 mei vooruitbetaling mogelijk is. Toch roept de regeling ook vragen op. Zo is nog niet duidelijk wanneer sprake is van acute nood of hoe een zorgaanbieder kan aantonen dat hij niet een paar weken kan wachten tot de ontvangst van de continuïteitsbijdrage. Ook is het afwachten hoe de zorgverzekeraars in de praktijk zullen omgaan met zorgaanbieders die (procedures over) formele of materiele controles hebben lopen en die een beroep willen doen op de regeling. Op zichzelf hoeft het enkele feit dat een controle opvallende resultaten geeft of een zorgaanbieder procedeert tegen een zorgverzekeraar immers niet te betekenen dat de geleverde zorg niet rechtmatig of doelmatig was. Het zou voor zorgaanbieders die de zorgverlening op orde hebben niet rechtvaardig zijn te worden uitgesloten van deelname aan de regeling.

Daarnaast spreken wij de hoop uit dat Zorgverzekeraars Nederland snel het aanvraagproces voor vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage aan ongecontracteerde zorgaanbieders gereedmaakt. Met name in de mondzorg zijn veel ongecontracteerde zorgaanbieders actief en de situatie is daar nijpend. Honderden praktijken hebben zich reeds bij de Nederlandse Zorgautoriteit gemeld omdat zij op omvallen staan.

Heeft u vragen over de aangekondigde compensatieregeling neem dan contact met ons op via tak@dirkzwager.nl, ons coronateam helpt u graag verder. Via ons kennisportaal kunt u meer lezen over de juridische gevolgen van corona.