1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Orthopedagoog-generalist valt straks ook onder het medisch tuchtrecht

Orthopedagoog-generalist valt straks ook onder het medisch tuchtrecht

Recent is een wetswijziging ingediend waardoor de orthopedagoog-generalist zal worden toegevoegd aan het BIG-register. Dat betekent dat straks ook orthopedagoog-generalisten onderworpen zijn aan het medisch tuchtrecht. Waarschijnlijk treedt deze wijziging in werking samen met de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz in 2020.
Leestijd 
Auteur artikel Lidewij Bergsma (uit dienst)
Gepubliceerd 06 maart 2019
Laatst gewijzigd 06 maart 2019

Recent is een wetswijziging ingediend waardoor de orthopedagoog-generalist zal worden toegevoegd aan het BIG-register. Dat betekent dat straks ook orthopedagoog-generalisten onderworpen zijn aan het medisch tuchtrecht. Waarschijnlijk treedt deze wijziging in werking samen met de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz in 2020. 

Wijziging Wet BIG en Wet zorg en dwang

Het wetsvoorstel beoogt twee wetten te wijzigen, namelijk de Wet zorg en dwang (hierna: Wzd) en de Wet BIG. De wijziging van de Wzd heeft te maken met de invoering van de zogeheten Wzd-functionaris, ter vervanging van de Wzd-arts. Deze functionaris heeft een belangrijke toezichthoudende rol bij het toepassen van onvrijwillige zorg in zorginstellingen voor de langdurige zorg. Het was de bedoeling dat alleen een arts deze rol mocht vervullen. Dit stuitte, met name in de gehandicaptensector, op weerstand, omdat er vaak geen medische problematiek ten grondslag ligt aan het toepassing van onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg wordt in de gehandicaptensector veelal niet om medische redenen ingezet, maar vanuit pedagogische of gedragsmatige overwegingen (zoals het afsluiten van de keuken of het op slot zetten van de fiets van een cliënt). Er is dus geen doorslaggevende reden om voor deze functie uitsluitend artsen in te zetten. Daarom beoogt het wetsvoorstel de functie van Wzd-arts nu te wijzigen in Wzd-functionaris, zodat deze functie ook door gedragsdeskundigen zoals een gezondheidszorgpsycholoog of een orthopedagoog-generalist, kan worden uitgevoerd.

Orthopedagoog-generalist in het BIG-register

Volgens de wetgever is onder de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz), en impliciet ook in de Wzd, een belangrijke waarborg dat een arts is ingeschreven in het BIG-register en daarmee onderworpen is het aan het medisch tuchtrecht. Dit geldt ook voor gz-psychologen. De regering meent dat een orthopedagoog-generalist kan optreden als Wzd-functionaris, maar uitsluitend onder de voorwaarde dat de functie van orthopedagoog-generalist wordt gereguleerd via het ‘zware regime’ van de Wet BIG.

Orthopedagoog-generalisten in het medisch tuchtrecht

Op dit moment werken ongeveer 1400 mensen als orthopedagoog-generalist. Opname in het BIG-register betekent voor orthopedagoog-generalisten dat zij, waarschijnlijk vanaf 1 januari 2020, onderworpen zijn het medisch tuchtrecht. In de toekomst betekent dit dat ook orthopedagoog-generalisten geconfronteerd kunnen worden met medische tuchtklachten. Wil uw zorginstelling medewerkers voorbereiden op het verloop en het gevolg van een medische tuchtzaak? Of heeft u (in de toekomst) te maken met een tuchtklacht en bent u op zoek naar een advocaat die u uw belangen behartigt in deze procedure? Neem dan contact op met Luuk Arends of Lidewij Bergsma.