1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Verplichtingen van een (erkend) referent (deel III): informatieplicht

Verplichtingen van een (erkend) referent (deel III): informatieplicht

Een vreemdeling die afkomstig is van buiten de EU of EER (m.u.v. Zwitserland) mag (in beginsel) uitsluitend in Nederland werken indien hij/zij beschikt over een verblijfs- en werkvergunning. De persoon of organisatie die belang heeft bij een verblijf van een dergelijke vreemdeling is een referent. Voor sommige vergunningen is vereist dat een organisatie erkend referent is. Het (erkend) referentschap brengt de nodige verplichtingen met zich. In een vijfluik gaan wij in op deze verplichtingen, de gevolgen van schending van deze verplichtingen en hoe de risico’s gemitigeerd kunnen worden. In deze derde blog gaan wij in op de informatieplicht van een (erkend) referent.
Leestijd 
Auteur artikel Boy Stenden
Gepubliceerd 21 april 2022
Laatst gewijzigd 26 april 2022

Informatieplicht

Op de (erkend) referent rust een informatieplicht op basis waarvan zij alle wijzigingen die van belang zijn voor het verblijfsrecht van een vreemdeling moet melden aan de IND. Zo dient een referent die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de vreemdeling niet langer voldoet aan de beperking waaronder de verblijfsvergunning is verleend de IND hierover te informeren. Welke wijzigingen dat zijn, verschilt per verblijfsrecht. Zo zal in het ene geval de beperking waaronder de verblijfsvergunning is verleend afhankelijk zijn van een specifieke functie die de werknemer vervult. Voor het verblijfsrecht op grond van overplaatsing binnen een onderneming komen bijvoorbeeld alleen vreemdelingen in aanmerking die een functie vervullen als leidinggevende, specialist of trainee. In deze situatie is evident dat de referent moet melden indien de vreemdeling een andere functie gaat vervullen.

Daarnaast heeft de erkend referent nog een aanvullende informatieplicht: wijzigingen die van invloed zijn op de erkenning als referent moeten ook gemeld worden.

Wijzigingen die betrekking hebben op het verblijfsrecht

Zoals vermeld, is iedere referent verplicht wijzigingen te melden die van invloed kunnen zijn op het verblijfsrecht van een vreemdeling. In het Voorschrift Vreemdelingen is deze informatieplicht verder geconcretiseerd. Wij lopen de wijzigingen per verblijfsrecht voor arbeid kort af.

De referent van een vreemdeling die in Nederland verblijft of wil verblijven in het kader van uitwisseling dient de volgende wijzigingen te melden:

 • de vreemdeling komt niet meer naar Nederland of verblijft niet meer in Nederland en deze wijziging is niet tijdig gemeld bij de gemeente waar de vreemdeling is ingeschreven;
 • de tussen het gastgezin en de au pair overeengekomen dagindeling wordt niet nageleefd of is zodanig gewijzigd dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden;
 • de vreemdeling verricht arbeid in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen;
 • de vreemdeling gaat bij een ander gastgezin verblijven;
 • de vreemdeling, niet zijnde een au pair, verricht werkzaamheden welke niet vallen binnen de kaders van het door de Minister goedgekeurde uitwisselingsprogramma;
 • de samenstelling van het gastgezin wijzigt;
 • het gastgezin waarin de au pair verblijft beschikt niet langer zelfstandig en duurzaam over voldoende middelen van bestaan of de vreemdeling, niet zijnde een au pair, kan niet langer in zijn levensonderhoud voorzien;
 • de vreemdeling verblijft niet langer in het gastgezin of neemt niet langer deel aan het uitwisselingsprogramma;
 • er bestaat een vermoeden dat er sprake is van onregelmatigheden, misstanden of misbruik.

De referent van een vreemdeling die in Nederland verblijft of wil verblijven in het kader van seizoenarbeid, lerend werken of arbeid in loondienst dient de volgende wijzigingen te melden:

 • de vreemdeling komt niet meer naar Nederland of verblijft niet meer in Nederland en deze wijziging is niet tijdig gemeld bij de gemeente waar de vreemdeling is ingeschreven;
 • de vreemdeling werkt niet meer bij de referent of gaat andere werkzaamheden verrichten;
 • de vreemdeling beschikt niet meer zelfstandig en duurzaam over voldoende middelen van bestaan.

De referent van een vreemdeling die in Nederland verblijft of wil verblijven in het kader van arbeid als kennismigrant of als houder van een Europese blauwe kaart dient de volgende wijzigingen te melden:

 • de vreemdeling komt niet meer naar Nederland of verblijft niet meer in Nederland en deze wijziging is niet tijdig gemeld bij de gemeente waar de vreemdeling is ingeschreven;
 • de vreemdeling niet meer bij de referent werkzaam is of er wordt niet aan het geldende looncriterium voldaan;
 • de vreemdeling, die een beroep in de individuele gezondheidszorg verricht of wil verrichten waarvoor registratie verplicht is, is niet in het BIG-register geregistreerd;
 • de vreemdeling die een gereglementeerd beroep uitoefent beschikt niet meer over een erkenning van de beroepskwalificaties.

De referent van een vreemdeling die in Nederland verblijft of wil verblijven in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming dient de volgende wijzigingen te melden:

 • de vreemdeling komt niet meer naar Nederland of verblijft niet meer in Nederland en deze wijziging is niet tijdig gemeld bij de gemeente waar de vreemdeling is ingeschreven;
 • de vreemdeling is niet meer bij de referent of de buiten de Europese Unie gevestigde onderneming werkzaam;
 • de vreemdeling vervult niet langer de functie van leidinggevende, specialist of trainee;
 • de vreemdeling verblijft niet langer in Nederland voor een overplaatsing binnen een onderneming;
 • de vreemdeling vervult geen arbeidsplaats meer waarvan de arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen of arbeidsomstandigheden ten minste op het niveau liggen dat wettelijk vereist is en in de desbetreffende bedrijfstak gebruikelijk;
 • de vreemdeling, die een beroep in de individuele gezondheidszorg verricht of wil verrichten waarvoor registratie verplicht is, is niet (meer) in het BIG-register geregistreerd;
 • de vreemdeling die een gereglementeerd beroep uitoefent beschikt niet (meer) over een erkenning van de beroepskwalificaties.

Wijzigingen die betrekking hebben op de erkend referent

Wijzigingen die betrekking hebben op de erkend referent zelf, moeten ook bij de IND worden gemeld. Zo moet onder meer gemeld worden dat:

 • een uitschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden;
 • een surseance van betaling of faillissement van de onderneming, organisatie, natuurlijk persoon of rechtspersoon is uitgesproken of aangevraagd;
 • de onderneming, organisatie of rechtspersoon is beëindigd.

De referent van een vreemdeling die in Nederland verblijft in het kader van een uitwisseling verwerkt ook inlichtingen indien niet meer kan worden voldaan aan 1) een zorgvuldige werving en selectie van de uitwisselingsjongeren of gastgezinnen, 2) het toezicht op de naleving van de tussen het gastgezin en de au pair overeengekomen dagindeling en 3) het toezicht op de activiteiten die de uitwisselingsjongere onderneemt.

De referent van een vreemdeling die in Nederland verblijft in het kader van een arbeid als kennismigrant of als houder van de Europese blauwe kaart moet ook melden indien niet meer kan worden voldaan aan een zorgvuldige werving en selectie van de vreemdeling.

De referent van een vreemdeling die in Nederland verblijft in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming moet ook melden indien de referent niet langer behoort tot dezelfde onderneming of tot dezelfde groep van ondernemingen als de buiten het grondgebied van de Europese Unie gevestigde onderneming.

Voorts noemt de IND op haar website dat zij ook geïnformeerd wil worden indien:

 • er geen aansluiting meer is bij een voor erkenning als referent verplicht gestelde gedragscode;
 • de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt;
 • het bedrijfsdoel van uw onderneming verandert;
 • sprake is van een fusie of overname;
 • de contactpersoon binnen uw organisatie wijzigt;
 • de gemachtigde die namens uw organisatie aanvragen in mag dienen, wijzigt;
 • er strafvervolging is ingesteld tegen een van de directeuren of bestuurders van de erkend referent.

Wanneer melden?

De wijzigingen moeten binnen een termijn van vier weken worden gemeld. Een wijziging van het adres van de administratie van uw organisatie moet u binnen twee weken doorgeven (zie blog II over de administratie- en bewaarplicht).  Gebruik voor deze meldingen de formulieren die op de website van de IND te vinden zijn of het Portaal Zakelijk.

Meldt u een wijziging niet of te laat, dan kan dat leiden tot boetes en/of tot intrekking van de erkenning als referent of de verblijfsvergunning van de vreemdeling. In de volgende blog zullen wij nader op de gevolgen ingaan van het niet of niet tijdig melden.

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag omtrent de zoektocht naar arbeidskrachten over de grens en/of de daarbij behorende verplichtingen? Neem dan contact met ons op.