1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verplichtingen van een erkend referent (deel V): de vreemdelingenclausule

Verplichtingen van een (erkend) referent (deel V): de vreemdelingenclausule

Een vreemdeling die afkomstig is van buiten de EU of EER (m.u.v. Zwitserland) mag (in beginsel) uitsluitend in Nederland werken indien hij/zij beschikt over een verblijfs- en werkvergunning. De persoon of organisatie die belang heeft bij een verblijf van een dergelijke vreemdeling is een referent. Voor sommige vergunningen is vereist dat een organisatie erkend referent is. Het (erkend) referentschap brengt de nodige verplichtingen met zich. In een vijfluik gaan wij in op deze verplichtingen, de gevolgen van schending van deze verplichtingen en hoe de risico’s gemitigeerd kunnen worden. In deze vijfde en laatste blog van het vijfluik gaan wij in op de vreemdelingenclausule.
Leestijd 
Auteur artikel Boy Stenden
Gepubliceerd 07 juli 2022
Laatst gewijzigd 26 september 2022

De vreemdelingenclausule en de informatieplicht

Op de (erkend) referent rust een informatieplicht. Voor het nakomen van de informatieplicht is de (erkend) referent (deels) afhankelijk van de input van de vreemdeling. Een voorbeeld: stel dat een vreemdeling als trainee werkzaam is in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en vervolgens feitelijk andere werkzaamheden gaat verrichten, omdat de vreemdeling een langdurig zieke werknemer vervangt.  Deze feitelijke functiewijziging wordt onderling op de werkvloer afgesproken en wordt niet gemeld bij de functionaris (vaak iemand van HR) die belast is met het doorgeven van belangrijke wijzigingen aan de IND. Die laatste weet dan niet beter dan dat de vreemdeling nog steeds trainee is, terwijl dit feitelijk niet het geval is. Vooral bij grote bedrijven komt het wel eens voor dat belangrijke wijzigingen plaatsvinden, maar dat deze informatie niet bij de juiste persoon en/of bij de IND terecht komt. In een vorige blog hebben wij uitgewerkt dat het niet (tijdig) nakomen van de informatieplicht (onder andere) kan leiden tot een bestuurlijke boete. 

Om dit zoveel als mogelijk te voorkomen, kan een vreemdelingenclausule aan de arbeidsovereenkomst worden toegevoegd (als onderdeel van de arbeidsovereenkomst of als addendum) waarin de verplichting wordt opgenomen dat de vreemdeling belangrijke wijzigingen c.q. informatie moet melden bij de persoon die binnen de werkgever belast is met het doorgeven van wijzigingen aan de IND. Aangezien overtreding van deze verplichting kan leiden tot een bestuurlijke boete voor de (erkend) referent, kan als prikkel tot nakoming een contractuele boete worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst of in het addendum.

De vreemdelingenclausule en de zorgplicht

De zorgplicht van een erkend referent van een vreemdeling die in Nederland verblijft of wil verblijven voor arbeid als kennismigrant omvat (o.a.) het informeren van de vreemdeling over de toelatings- en verblijfsvoorwaarden. De erkend referent moet ook kunnen aantonen dat hij aan deze zorgplicht heeft voldaan. Ook op dit punt kan de vreemdelingenclausule dienstig zijn. In onze vreemdelingenclausule nemen wij dan ook veelal op dat de vreemdeling verklaart dat de werkgever de vreemdeling afdoende heeft geïnformeerd over diens rechten en plichten en de brochure ‘Coming to work in the Netherlands’ heeft ontvangen, gelezen en begrepen.

De vreemdelingenclausule en het looncriterium

Voor verschillende vergunningen geldt dat de vreemdeling een bepaald loon moet verdienen, dat in de regel iedere maand giraal moet worden overgemaakt op een bankrekening die op naam van de vreemdeling staat. Op het moment dat per abuis een te laag bedrag aan loon wordt overgemaakt (bijvoorbeeld als gevolg van een administratieve fout of een verrekening van de kosten van een ski-reis met collega’s), kan dat leiden tot een bestuurlijke boete of zelfs tot intrekking van de verblijfsvergunning. Om die reden is het aan te raden om in de vreemdelingenclausule op te nemen dat de vreemdeling verplicht is om iedere maand (bijvoorbeeld op de 28ste) zijn/haar salaris te controleren aan de hand van het looncriterium en indien te weinig is betaald dit direct te melden bij de werkgever, zodat dit voor het einde van de maand hersteld kan worden.

De vreemdelingenclausule en de intrekking van de vergunning

Een vreemdeling mag uitsluitend werken indien de vreemdeling de beschikking heeft over een vergunning. Op het moment dat de vergunning niet (tijdig) wordt verleend of wordt ingetrokken, dan mag de vreemdeling dus niet meer werken. Voor dergelijke situaties nemen wij in arbeidsovereenkomsten of vreemdelingenclausules (standaard) een opschortende of ontbindende voorwaarde op. 

Afsluitend

De vreemdelingenclausule kan dus behulpzaam zijn bij het nakomen van verplichtingen die op een (erkend) referent rusten en de kans op bestuurlijke boetes minimaliseren. Heeft u vragen over de vreemdelingenclausule of wilt u dat wij een dergelijke vreemdelingenclausule voor uw bedrijf opstellen? Neem dan contact met ons op.