1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Voorkoming van dubbele belastingheffing bij bestuurders- of commissarisbeloningen

Voorkoming van dubbele belastingheffing bij bestuurders- of commissarisbeloningen

In de meeste belastingverdragen is bepaald dat een bestuurder of commissaris van een bedrijf belastingplichtig is in het land waar de vennootschap is gevestigd. Is het bedrijf gevestigd in een ander land dan het woonland, dan kan het probleem van dubbele belastingheffing ontstaan; het loon is belast in het land waar de vennootschap gevestigd is en in het woonland.
Leestijd 
Auteur artikel René Sueters
Gepubliceerd 24 juli 2020
Laatst gewijzigd 15 februari 2021

In de meeste belastingverdragen is bepaald dat een bestuurder of commissaris van een bedrijf belastingplichtig is in het land waar de vennootschap is gevestigd. Is het bedrijf gevestigd in een ander land dan het woonland, dan kan het probleem van dubbele belastingheffing ontstaan; het loon is belast in het land waar de vennootschap gevestigd is en in het woonland. Om deze dubbele belastingheffing te voorkomen is in belastingverdragen vastgelegd welk land het heffingsrecht heeft (het woonland of het werkland) en hoe het woonland voorkoming van dubbele belastingheffing verleent. De twee meest voorkomende methoden van voorkoming van dubbele belastingheffing zijn de verrekeningsmethode en de vrijstellingsmethode.

Verrekeningsmethode

Indien het land waar de vennootschap is gevestigd (het werkland) belasting mag heffen over bestuurders- of commissarisbeloningen die een in Nederland wonende natuurlijke persoon geniet (woonland), dan zal Nederland aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verlenen. Hierbij geldt onder vrijwel alle belastingverdragen dat Nederland een aftrek verleent ter grootte van de in het andere land daadwerkelijk betaalde belasting (verrekeningsmethode of tax credit methode). Hierna volgt een voorbeeld van de toepassing van de verrekeningsmethode voor bestuurders- of commissarisbeloningen.

Voorbeeld 1

Uw belastbare inkomen uit werk en woning (box 1) is €50.000. Stel dat uw berekende inkomstenbelasting €9.000 bedraagt. Uw inkomen bestaat uit €10.000 loon uit Nederland en €40.000 loon uit Duitsland. Over de Duitse inkomsten bent u in Duitsland €6.000 verschuldigd. Op grond van het belastingverdrag moet Nederland voorkoming van dubbele belastingheffing geven.
Op basis van Nederlandse maatstaven bedraagt de maximale verrekening (40.000/50.000)*9.000= €7.200. In dit geval is de in Duitsland betaalde belasting lager dan het bedrag dat naar Nederlandse maatstaven maximaal verrekend mag worden. Bij toepassing van de verrekeningsmethode mag alleen het lagere bedrag van de op basis van Duitse wetgeving verschuldigde €6.000 verrekend worden met uw inkomstenbelasting in Nederland.

Vrijstellingsmethode

Als dat voor de bestuurder of commissaris gunstiger is, dan kan op basis van een Besluit van 18 juli 2008 ook worden gekozen voor een berekening van de aftrek die geldt voor werknemersbeloningen (de vrijstellingsmethode). Hiervoor is echter wel vereist dat geen sprake is van het ontgaan van belasting en dat de bestuurdersbeloning in het andere land niet op een gunstigere wijze wordt belast dan waarop het loon van buitenlandse werknemers worden belast.

Bij de berekening van de vrijstellingsmethode gaan we uit van de verhouding tussen het inkomen waarover Nederland volgens het belastingverdrag voorkoming moet geven en het totale inkomen. De feitelijk in het andere land betaalde belasting is dan niet relevant voor de berekening. Om dit te illustreren geven we hierna een voorbeeld van de toepassing van de vrijstellingsmethode.

Voorbeeld 2

Uw belastbare inkomen uit werk en woning (box 1) is €50.000. Stel dat de berekende inkomstenbelasting €9.000 bedraagt. Uw inkomen bestaat uit €10.000 loon uit Nederland en €40.000 loon uit Duitsland. Over de Duitse inkomsten bent u in Duitsland €6.000 belasting verschuldigd. Op grond van het belastingverdrag moet Nederland voorkoming van dubbele belastingheffing geven.

Op basis van Nederlandse maatstaven bedraagt de maximale verrekening (40.000/50.000)*9.000= €7.200. Bij toepassing van de vrijstellingsmethode geeft Nederland voorkoming voor het maximaal te verrekenen bedrag. Naar de in Duitsland verschuldigde belasting wordt in zijn geheel niet gekeken. De aftrek op basis van de vrijstellingsmethode is dus (€40.000/€50.000)*€9.000= €7.200.

Op basis van bovenstaande voorbeelden valt in te zien waarom bestuurders- of commissarissen kiezen voor de vrijstellingsmethode. In Duitsland wordt €6.000 betaald en Nederland verlaagt haar belasting met €7.200. Er wordt een voordeel van €1.200 behaald. Deze voorkoming van dubbele belastingheffing pakt vaak gunstiger uit voor de belastingplichtige.

Intrekken beleid 18 juli 2008 en belastingverdragen

In de notitie fiscaal verdragsbeleid van 29 mei 2020 geeft de staatssecretaris van Financiën aan voornemens te zijn om de keuzemogelijkheid voor bestuurders- en commissarissenbeloningen niet langer mogelijk te maken zodat alleen nog de voorkoming van dubbele belastingheffing op grond van het specifieke belastingverdrag geldt. Belastingplichtigen kunnen dus niet langer kiezen voor een vrijstellingsmethode die in veel gevallen gunstiger uitpakt (zie hierboven). Op grond van de meeste verdragen is de verrekeningsmethode van toepassing op de inkomsten die als directeur of commissaris van een buitenlandse vennootschap worden genoten. In sommige gevallen zal op basis van het belastingverdrag echter de vrijstellingsmethode worden toegepast voor voorkoming van dubbele belastingheffing bij bestuurders- of commissarisbeloningen. Er zal dus per land moeten worden bepaald welke methode van toepassing is.

Tabel verschillende landen

 

Op dit moment

Na beleidswijziging

België

Kiezen methode

Verrekeningsmethode

Denemarken

Kiezen methode

Verrekeningsmethode

Duitsland

Kiezen methode

Verrekeningsmethode

Frankrijk

Kiezen methode

Verrekeningsmethode

Hongarije

Kiezen methode

Vrijstellingsmethode

Luxemburg

Kiezen methode

Verrekeningsmethode

Oostenrijk

Kiezen methode

Verrekeningsmethode

Polen

Kiezen methode

Verrekeningsmethode

Spanje

Kiezen methode

Verrekeningsmethode

UK

Kiezen methode

Verrekeningsmethode

USA

Kiezen methode

Verrekeningsmethode

Zweden

Kiezen methode

Verrekeningsmethode

Zoals u in bovenstaande tabel ziet, zal de methode van voorkoming van dubbele belastingheffing voor veel landen wijzigen.

Slot

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft over de uitwerking van de wijziging van het belastingbeleid inzake voorkoming van dubbele belastingheffing van bestuurders- of commissarissen die in het ene land werken en in het andere land wonen, dan kunt u contact opnemen met een van onze fiscalisten of uw vaste aanspreekpunt bij Dirkzwager.